W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek poboru opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Jako systemy kanalizacji otwartej rozumie się m.in. rowy, rynsztoki, z kolei przez zamknięte systemy kanalizacyjne możemy rozumieć studzienki kanalizacyjne oraz zamknięte kanały ściekowe.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

zobowiązane są do uiszczania ww. opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne:

  • Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb,
  • wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne będą składały oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² zlokalizowanych na terenie gminy Trzebinia, którzy zmniejszyli retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej zobowiązani są do podania ww. informacji w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Począwszy od III kwartału 2018 r. oświadczenie takie winno zostać złożone na ustawowo określonym formularzu (formularz do pobrania). Oświadczenia należy składać w terminie do 30 dni po upływie każdego kwartału.

Oświadczenie można przesłać na adres: Urząd Miasta w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym pok. nr 1 lub w Referacie Gospodarki Komunalnej, II piętro, pok 30a (tel. 32 71 11 029).