Aspekty środowiskowe to elementy działalności organizacji, jej wyrobów lub usług, które wpływają lub mogą wpływać na środowisko.

 

W trakcie wykonywania przeglądu środowiskowego wszystkich działań Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, dokonana została identyfikacji aspektów środowiskowych.

 

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM I DO ROZPORZĄDZENIA EMAS (WE nr 1221/2009) WYRÓŻNIA SIĘ DWA RODZAJE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH:
• bezpośrednie
• pośrednie.

 

Bezpośrednie aspekty środowiskowe są związane z tymi działaniami organizacji, nad którymi sprawuje ona kontrolę zarządczą.

 

Pośrednie aspekty środowiskowe to takie, które mogą wynikać z relacji organizacji ze stronami trzecimi, na które organizacja ma pewien wpływ.

 

USTALAJĄC KRYTERIA OCENY ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH WZIĘTO POD UWAGĘ:
• informacje o stanie środowiska w celu zidentyfikowania czynności, wyrobów i usług, które wpływają na środowisko,
• dane dotyczące ryzyka związanego z nakładami materiałów i energii, zrzutami, odpadami i emisjami,
• opinie zainteresowanych stron,
• regulowane działania Urzędu w dziedzinie środowiska,

• działalność związaną z zamówieniami publicznymi,
• projektowanie, rozwój, wytwarzanie, dystrybucję, obsługę, użycie, ponowne użycie, recykling i usuwanie produktów wytwarzanych przez organizację,
• działania, które są źródłem najbardziej znaczących kosztów środowiskowych i korzyści dla środowiska.
Oceniając znaczenie wpływów aspektów na środowisko brano pod uwagę nie tylko normalne warunki działalności, ale także warunki istniejące podczas rozruchu i zakończenia eksploatacji oraz warunki nadzwyczajne, które można w rozsądny sposób przewidzieć.

 

W oparciu o te zagadnienia ustalono następujące kryteria oceny znaczenia aspektów:

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Pytanie

Odpowiedź

Waga

Czy zarządzanie tym aspektem jest związane z bezpośrednim wymaganiem: prawnym lub podjętym dobrowolnie?

TAK

10

NIE

0

Czy dany apekt lub związany z nim wpływ ma znaczenie dla danej jednostki/usługi lub zainteresowanych stron (wewnętrznych/ zewnętrznych)?

Brak znaczenia

0

Minimalne znaczenie

2

Drobne znaczenie

4

Umiarkowane znaczenie

6

Znaczące znaczenie

8

Jaki jest wpływ danego aspektu na środowisko?

Minimalny wpływ

2

Drobny wpływ

4

Umiarkowany wpływ

6

Znaczący wpływ

8

 

 Aspekt jest znaczący, jeżeli osiągnie łączną sumę punktów minimum 16 pkt.

 

W oparciu o te kryteria jako znaczące zostały ocenione:

 

Aspekty bezpośrednie:

- wytwarzanie odpadów

- zużycie surowców naturalnych (energia elektryczna, gaz, woda, materiały biurowe)

Aspekty pośrednie:

- efekty działalności środowiskowej i praktyki wykonawców, podwykonawców i dostawców (związane z wytwarzaniem odpadów, ścieków, zużyciem surowców naturalnych, emisją CO2 do atmosfery, zagrożeniami powstawania poważnych awarii środowiskowych)

- decyzje administracyjne, planistyczne