Prosimy o zapoznanie sie z ulotką informacyjną nt. zasad segregowania odpadów (format *.pdf)

 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza ogromne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. Z mocy tej ustawy najpóźniej od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy gmin Chrzanowa, Libiąża i Trzebini zostaną objęci nowym systemem zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczenie stosownej opłaty.

 

Zgodnie z decyzją, podjętą przez rady gmin Chrzanowa, Libiąża i Trzebini, nowy system będzie organizowany przez Międzygminny Związek Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

 

Właściciele nieruchomości będą zwolnieni z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie, gdyż to Międzygminny Związek „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie przeprowadzi przetarg na odbieranie tych odpadów.

 

Najważniejsze zmiany, jakie czekają mieszkańców to:

- zastąpienie funkcjonujących umów z firmami wywozowymi opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wniesienie opłaty poprzedzone będzie złożeniem deklaracji, w której właściciel nieruchomości (współwłaściciel lub inny podmiot władający nieruchomością) dokona obliczenia należnej opłaty,

- obowiązek selektywnego zbierania odpadów i oddawania odpadów firmie, wyłonionej w drodze przetargu zorganizowanego przez Związek,

- możliwość oddawania wysegregowanych odpadów komunalnych bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zostaną zorganizowane w każdej gminie członkowskiej Związku.

 

Zgromadzenie Związku dokona m.in. wyboru metody obliczania opłaty wnoszonej przez mieszkańców. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza dokonanie wyboru metody obliczania opłaty spośród poniższych możliwości:

1) wg liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2) wg ilości zużytej wody z danej nieruchomości,

3) wg powierzchni lokalu mieszkalnego,

4) lub na podstawie jednej stawki od gospodarstwa domowego.

W najbliższym czasie Zgromadzenie Związku wybierze jedną z powyższych metod.

 

Wysokość opłaty stanowić będzie iloczyn uchwalonej stawki i (w zależności od wybranej metody) liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, ilości wody zużytej z nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego.

Z tak pobranej opłaty, zgodnie z ustawą, sfinansowane zostaną m.in. koszty:

- odbierania i transportu odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości objętych systemem,

- zbierania i transportu odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w punktach selektywnego zbierania,

- przetwarzania odebranych i zebranych odpadów komunalnych,

- budowy, wyposażenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku,  przede wszystkim całkowite wyeliminowanie dzikich wysypisk odpadów oraz spalania śmieci w paleniskach domowych.

 

 

Szczegóły dotyczące nowego systemu są publikowane pod adresem www.mzgk.chrzanow.pl

 

 

Ponadto trwa ogólnopolska kampania informacyjna, prowadzona przez Ministerstwo Środowiska, która założenia nowych rozwiązań systemowych prezentuje na stronie www.naszesmieci.pl

 

Zobacz inne informacje związane z tym tematem: