PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku przez Radę Miasta Trzebini. Program jest konsekwencją uchwalonego przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Zastąpił on realizowany do 31 grudnia 2018 roku program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Logotypy programu z funduszy krajowych

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa w 2023 r. (po zmianie) 949 482 zł

Całkowity koszty zadania w 2023 r. (po zmianie) 1 370 482 zł

Środki ujęte w budżecie Gminy Trzebinia 421 000 zł

dane z dnia 16.06.2023

Wartość dofinansowania w latach 2021-2022 

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Budżet zadaniowy 13.1.2.6 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

W 2022 roku wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi: 716 400 zł,
środki własne na realizację programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” ujęte w budżecie gminy Trzebinia na rok 2022 to 549 578,70 zł.
Łączny koszt programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” w 2022 roku wynosi 1 265 978, 70 zł.

W 2021 roku wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła: 735 742 zł,
środki własne na realizację programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” to 527 501,60 zł.
Łączny koszt programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” w 2021 roku wyniósł 1 263 243, 60 zł.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.

Adresatami programu są:

dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, samotne, chore i niepełnosprawne.

Zasady realizacji programu osłonowego:

Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz uchwałami Rady Miasta podjętymi na jej podstawie. Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego za wyjątkiem pkt 4 niniejszych zasad.

1. W ramach Programu przyznaje się osobie pomoc w formie:

  • posiłku
  • świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenie rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

z zastrzeżeniem tylko jednej formy w danym okresie.

2. W ramach programu udzielana jest przede wszystkim pomoc w formie gorącego posiłku, w szczególności dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Trzebinia. Z tej formy pomocy mogą korzystać również osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji, w szczególności osoby starsze, samotne, chore lub niepełnosprawne, pozbawione możliwości przygotowania gorącego posiłku.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Trzebinia wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy na wniosek dyrektora placówki nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

4. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 4 niniejszych zasad nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Trzebinia w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

5. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznawane jest w formie zasiłku celowego od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

6. Wysokość zasiłku celowego stanowi iloczyn dziennej stawki zasiłku wynoszącej 7,00 zł (w przypadku osoby dorosłej) lub 6 zł (w przypadku dzieci i młodzieży) oraz ilości dni w miesiącu, na które przyznano świadczenie.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku dla dziecka w szkole wg. obowiązującej stawki w danej szkole.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gmina Trzebinia może zorganizować dowóz posiłków dla osób dorosłych objętych Programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu”.

Informacja z dnia 14.09.2021 r.

W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi: 735 742 zł, środki własne na realizację programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” ujęte w budżecie gminy Trzebinia na rok 2021 to 491 712 zł. 
Łączny koszt programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” w 2021 roku wynosi 1 227 454 zł.

Link do informacji o realizacji projektu na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini.

Aktualizacja: 06.09.2023 BW