znak graficzny funduszu drog samorzadowych

Dofinansowano ze środków
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa drogi gminnej 101105K (ul. Trzecia) w km od 0 + 000,00 do km 0 + 310,00 w miejscowości Młoszowa, Gmina Trzebinia” 

Dofinansowanie 528 122,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 873 295,44 zł

CEL PROJEKTU:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej w Gminie Trzebinia.


PLANOWANE EFEKTY:
Przebudowa 0,31 km drogi gminnej.
W zakresie przebudowy planowane jest wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz ze zjazdami oraz poboczami po wcześniejszym wykonaniu robót rozbiórkowych (m.in. frezowanie śr. na gr. 8cm - pow. ok. 1395,0m2 wraz z odwozem pozyskanego destruktu, zabezpieczeniem istn. infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych), wykonaniem robót ziemnych (wykopów – 731,05m3; nasypów – 73,11m3), profilowaniem podłoża, podbudową (jezdnia gr. 25cm – 1570,63m2; zjazdami gr. 40cm – 358,12m2; poboczami gr. 25cm – 335,63m2), robotami brukarskimi (zabudowaniem krawężników najazdowych – 609,13m; obrzeży – 276,50m) oraz wykonaniem robót nawierzchniowych (na ciągu głównym drogi: w. wiążąca gr. 4cm z AC 16W– 1570,63m2 oraz w. ścieralna z AC 11S – 1570,63m2; na zjazdach: kostka brukowa gr. 8cm – 97,37m2). Ponadto w ramach przedmiotowego zadania wykonany zostanie kanał technologiczny (długości – 288m), regulacja włazów urządzeń obcych, podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy oraz humusowanie i obsianie wzdłuż poboczy.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
1. Roboty przygotowawcze. lipiec 2023
2. Roboty rozbiórkowe. lipiec 2023
3. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego. lipiec 2023
4. Roboty ziemne. sierpień 2023
5. Podbudowa. sierpień 2023
6. Roboty brukarskie. wrzesień 2023
7. Roboty nawierzchniowe – kostka brukowa. wrzesień 2023
8. Roboty nawierzchniowe – beton asfaltowy. wrzesień 2023
9. Wykonanie kanału technologicznego. wrzesień 2023
10. Różne. wrzesień 2023

Zdjęcia ukazujące stan przedinwestycyjny:

Projekt ul Trzecia 2023

Projekt ul Trzecia 2023 1

Projekt ul Trzecia 2023 2