znak graficzny funduszu drog samorzadowych

Dofinansowano ze środków
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Remont drogi gminnej 101106K (ul. Szembeka) na odcinku I w km od 0 + 010,00 do km 0 + 401,50, na odcinku III w km od 0 + 466,50 do km 0 + 863,50
w miejscowości Młoszowa, Gmina Trzebinia” 

Dofinansowanie 471 903,00

Całkowita wartość inwestycji 733 611,52

CEL PROJEKTU:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej w Gminie Trzebinia.

PLANOWANE EFEKTY:

Remont 0,79 km drogi gminnej.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie frezowania istniejących nawierzchni asfaltowej (śr. na gr. 4cm – pow. ok. 3982,32m2 wraz z odwozem pozyskanego, profilowanie poboczy (ok. 363m2) oraz lokalne wymiany podbudowy (ok. 205m2) z odwozem i utylizacją pozyskanego materiału z wykopów (ok. 98,0m3). W zakresie robót nawierzchniowych mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową sfrezowanej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie warstwy wyrównawczej (śr. grubości 5cm) z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W (ok. 502t), na której po wcześniejszym wykonaniu skropienia emulsją asfaltową zostanie wykonana warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4cm (ok. 3942,5m2)

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
1. Roboty przygotowawcze. sierpień 2023
2. Roboty rozbiórkowe. lsierpień 2023
3. Roboty ziemne. sierpień 2023
4. Podbudowy. wrzesień 2023
5. Roboty brukarskie. wrzesień 2023
6. Roboty nawierzchniowe na jezdni. wrzesień 2023
7. Roboty nawierzchniowe na zjazdach oraz dojściach. wrzesień 2023
8. Różne. wrzesień 2023

Zdjęcia ukazujące stan przedinwestycyjny

Projekt ul Szembeka 2023

Projekt ul Szembeka 2023 1

Projekt ul Szembeka 2023 2