znak graficzny funduszu drog samorzadowych

Dofinansowano ze środków
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Remont drogi gminnej 101016K (ul. Kościelnej) w km od 00+161,80 do km 00+316,00 w miejscowości Trzebinia, Gmina Trzebinia” 

Dofinansowanie 259 423,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 397 899,99 zł

Data podpisania umowy: sierpień 2023

CEL PROJEKTU:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej w Gminie Trzebinia.

PLANOWANE EFEKTY:

Remont 0,154 km drogi gminnej.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej (śr. na gr. 8cm – pow. ok. 951m2) wraz z odwozem, plantowanie poboczy (ok. 160m2), lokalne wymiany podbudowy (ok. 97m2) z odwozem i utylizacją pozyskanego materiału
z wykopów (ok. 59,0m3).
W zakresie robót nawierzchniowych mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową sfrezowanej nawierzchni asfaltowej, a następnie wykonanie warstwy wyrównawczej (śr. grubości 4cm) z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W (ok. 110t),
na której po wcześniejszym wykonaniu skropienia emulsją asfaltową wykonana zostanie warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4cm (ok. 965,0m2).
Ponadto w ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaną prace rozbiórkowe (m.in. rozebranie 6 szt. istniejących i montaż nowych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami oraz rozebranie istniejących i montaż nowych krawężników), regulacja włazów urządzeń obcych, dostosowanie wysokościowo nawierzchni istniejących wjazdów do posesji oraz humusowanie i obsianie poboczy oraz demontaż i montaż elementów oznakowania pionowego i poziomego.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

  1. Roboty przygotowawcze. listopad 2023
  2. Roboty rozbiórkowe. listopad 2023
  3. Roboty kanalizacyjne. listopad 2023
  4. Roboty ziemne. listopad 2023
  5. Podbudowy. listopad 2023
  6. Roboty brukarskie. listopad 2023
  7. Roboty nawierzchniowe na jezdni. listopad 2023
  8. Roboty nawierzchniowe na zjazdach oraz dojściach. listopad 2023
  9. Oznakowanie. grudzień 2023
  10. Różne. grudzień 2023