znak graficzny funduszu drog samorzadowych

Dofinansowano ze środków
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Remont drogi gminnej 101078K (ul. Emilii Plater) w km od 00+002,50 do km 00+392,00 w miejscowości Trzebinia, Gmina Trzebinia” 

Dofinansowanie 458 678,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 616 337,22 zł

Data podpisania umowy: sierpień 2023

CEL PROJEKTU:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej w Gminie Trzebinia.

PLANOWANE EFEKTY:

Remont 0,389 km drogi gminnej.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej (śr. na gr. 8cm – pow. ok. 2 290m2) wraz z odwozem, plantowanie poboczy (ok. 186m2), lokalne wymiany podbudowy (ok. 488m2) z odwozem i utylizacją pozyskanego materiału z wykopów (ok. 267,0m3).

W zakresie robót nawierzchniowych mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową sfrezowanej nawierzchni asfaltowej, a następnie wykonanie warstwy wyrównawczej (śr. grubości 4cm) z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W (ok. 281t), na której po wcześniejszym wykonaniu skropienia emulsją asfaltową wykonana zostanie warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4cm (ok. 2 298,0m2).

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaną prace rozbiórkowe (m.in. rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika montaż nowych krawężników oraz nowej nawierzchni z kostki brukowej), regulacja włazów urządzeń obcych, dostosowanie wysokościowo nawierzchni istniejących wjazdów do posesji, humusowanie i obsianie poboczy oraz demontaż i montaż elementów oznakowania pionowego i poziomego.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

  1. Roboty przygotowawcze. marzec 2024
  2. Roboty rozbiórkowe. marzec 2024
  3. Roboty ziemne. kwiecień 2024
  4. Podbudowy. kwiecień 2024
  5. Roboty brukarskie. kwiecień 2024
  6. Roboty nawierzchniowe na chodnikach. maj 2024
  7. Roboty nawierzchniowe na jezdni. maj 2024
  8. Roboty nawierzchniowe na zjazdach. maj 2024
  9. Oznakowanie. czerwiec 2024
  10. Różne. czerwiec 2024