znak graficzny funduszu drog samorzadowych

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Remont drogi gminnej 101120K (ul. Ochronkowa) w km od 0+012,80 do km 0+214,80 w miejscowości Trzebinia, Gmina Trzebinia” 

Dofinansowanie 343 843,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 748 952,85 zł

 

CEL PROJEKTU:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej w Gminie Trzebinia.

PLANOWANE EFEKTY:
Przebudowa 0,2 km drogi gminnej obejmująca przebudowę chodników i zjazdów oraz przebudowę kanalizacji deszczowej i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Elementy i rodzaj robót budowlanych

Termin zakończenia realizacji (miesiąc, rok)

Roboty przygotowawcze.

III  2022

Roboty rozbiórkowe.

III  2022

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego.

III 2022

Roboty kanalizacyjne.

IV 2022

Roboty ziemne.

IV 2022

Podbudowa.

IV 2022

Roboty brukarskie.

IV 2022

Roboty nawierzchniowe - kostka brukowa.

V 2022

Roboty nawierzchniowe - beton asfaltowy.

V 2022

Oznakowanie.

V 2022

Prace różne.

V 2022

 

Zobacz zdjęcia, ukazujące stan istniejący (przedinwestycyjny), znajdujące się w pliku .pdf