"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Trzebinia - Internet szansą aktywnego rozwoju"

grafika projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

W latach 2013 - 2020 przeprowadzono projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Trzebinia - internet szansą aktywnego rozwoju”, który był współfinansowany w czasie okresu realizacji przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013, Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 991 687,65 zł (85% płatność z budżetu środków europejskich, 15% dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych). Realizację projektu zakończono kwotą kwalifikowaną dofinansowania w wysokości 933.070,62 zł.

Przedsięwzięcie podzielone było w czasie na dwa etapy działań, tj. – okres realizacji projektu, który trwał od 11.02.2013 r. do 31.05.2015 r. oraz okres utrzymania trwałości projektu, który trwał od 01.06.2015 r. do 31.05.2020 r.

Celem przedsięwzięcia było zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności w ramach kategorii, tj. pomoc społeczna, świadczenie rodzinne, stypendium socjalne, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, bardzo dobre wyniki w nauce wraz z wymaganym dochodem.

Przedsięwzięciem objęto łącznie 124 gospodarstwa domowe na terenie gminy Trzebinia. Początkowo projekt obejmował 110 gospodarstw domowych. Jednak w trakcie jego realizacji, w związku z wystąpieniem oszczędności w wyniku podjętych zamówień publicznych, uzyskano zgodę na zwiększenie liczby beneficjentów ostatecznych o 14 dodatkowych gospodarstw domowych, wybranych z listy rezerwowej.

Gospodarstwa domowe w okresie realizacji i utrzymania trwałości projektu otrzymały w ramach projektu pomoc w formie bezpłatnego użyczenia środków informatycznych w postaci zestawu komputerowego wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu. 9 osób niepełnosprawnych otrzymało specjalne środki komputerowe w postaci klawiatury i oprogramowania. Ponadto dla uczestników projektu zorganizowano zbiorowe szkolenie w pracowniach szkolnych na terenie gminy Trzebinia, natomiast dla osób niepełnosprawnych przeprowadzono szkolenia indywidualne w gospodarstwach domowych. Szkolenie obejmowało wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw korzystania z komputera i internetu. Dodatkowo podczas spotkania z uczestnikami projektu zaprezentowano zagadnienia dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, tj. „Internet w naszym życiu - szansa czy zagrożenie?”, „Wirtualna Biblioteka”.

Poza bezpośrednim uczestniczeniem gospodarstw domowych w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Trzebinia, dodatkowo w ramach działań koordynacyjnych, było zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia 9 instytucji gminnych, które otrzymały w bezpłatne użyczenie środki informatyczne w postaci 40 szt. komputerów, w tym 3 typu notebook, w ilości:

 1. Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 3, każda szkoła po 7 zestawów komputerowych oraz po 1 notebooku.
 2. Trzebińskie Centrum Kultury - 10 zestawów komputerowych w tym:
  Dom Kultury „Willa NOT” - 5 zestawów komputerowych.
  Dom Gromadzki Wodna - 3 zestawy komputerowe.
  WDK Dulowa - 2 zestawy komputerowe.
 1. Miejska Biblioteka Publiczna 4 zestawy komputerowe w tym:
  Filia nr 1 Os. Wodna - 2 zestawy komputerowe.
  Filia nr 2 Os. Gaj - 2 zestawy komputerowe.
 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Świetlica „Plus” 2 zestawy komputerowe (SP nr 8 na Os. Widokowym).

Łącznie w projekcie zakupiono 164 szt. komputerów.

W ramach projektu pracownicy instytucji gminnych realizowali działania koordynacyjne, polegające na stworzeniu warunków dla mieszkańców gminy Trzebinia do bezpłatnego skorzystania z komputerów i Internetu poprzez różne formy zorganizowanych zajęć oraz udostępnienia ich w czasie pracy instytucji. Działania koordynacyjne umożliwiły znaczące poszerzenie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie Trzebinia. Ponadto osoby reprezentujące instytucje gminne oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini uczestniczyły w pracach zespołu ds. realizacji i utrzymania trwałości projektu.

Po zakończeniu przedsięwzięcia w dniu 31.05.2020 r. środki informatyczne zostały przekazane przez Burmistrza Miasta Trzebini gospodarstwom domowych i instytucjom gminnym w formie bezpłatnej darowizny.

materiały dot realizacji projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

Informacje archiwalne:

 Środowiskowy program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie Trzebinia (pliki w formacie .pdf):