logotypy 7

Przedmiot projektu:

Zakres rzeczowy projektu przewiduje:

  • wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem,
  • wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem,
  • montaż elementów małej architektury,
  • wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z komunikacją wewnętrzną – chodniki,
  • urządzenie zieleni.

Termin realizacji projektu: 31 lipca 2014 r. 

Instytucja dofinansująca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 4: Leader - Lokalna Grupa  Działania  „Partnerstwo na Jurze"

Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji: 284 907,29 zł

Wartość dofinansowania: 185 305,00 zł

Beneficjent: Gmina Trzebinia.

Cel projektu:

Podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Dulowa poprzez zapewnienie wzrostu standardu infrastruktury publicznej dla rozwijania żywotności społeczno - kulturowej wsi Dulowa oraz podniesienie atrakcyjności sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowej i turystycznej  dzięki zagospodarowaniu Domu Gminnego w Dulowej.