Gmina Trzebinia przygotowała poradnik dla inwestorów, w którym krok po kroku wyjaśniamy cały proces inwestycyjny na terenie naszej gminy.

Graficzne przedstawienie etapów inwestycji, opisanych w tekście poniżej

element dekoracyjny

ETAP I - Wybór lokalizacji, uzyskanie informacji o nieruchomości

Szczególnie istotne przy planowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego są takie informacje jak numer działki, obręb ewidencyjny, powierzchnia działki, oznaczenie użytku i klasy gruntu oraz numer księgi wieczystej. Informacje te oraz aktualne mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Zielona 20, 32-500 Chrzanów
tel. 32 712 10 53, 32 712 10 57
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przydatne linki:

 

Obsługa komunikacyjna

Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Inwestor może uzyskać opinię do koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji:

 • w przypadku dróg gminnych - Urząd Miasta w Trzebini

Wydział Rozwoju Gminy – Referat Dróg i Transportu Publicznego
tel. 32 7111 094, 32 6121 227, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • w przypadku dróg powiatowych - Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. mjr Grzybowskiego 7a, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 12 72, 32 623 46 87
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • w przypadku dróg wojewódzkich – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. 12 417 25 00, 12 417 25 11, 12 411 43 59.

Zabytki

Dla inwestycji, dotyczących obiektów i obszarów zabytkowych, warto przed wystąpieniem z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy wystąpić do właściwego konserwatora zabytków z wnioskiem o zaopiniowanie koncepcji planowanej inwestycji w formie zaleceń konserwatorskich. Opinia taka wydawana jest odpowiednio przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków, tel. 12 370 83 12, 12 370 83 11

element dekoracyjny

ETAP II – Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego stanowiącym podstawę planowania przestrzennego, dokumentem określającym przeznaczenie terenu.

Aby sprawdzić, czy dana lokalizacja jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, należy skontaktować się z Wydziałem Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini, którego pracownicy udzielą niezbędnych informacji: czy plan obowiązuje, a jeśli tak, to jaka funkcja jest wpisana jako podstawowa, a jaka uzupełniająca.

Wydział Architektury i Urbanistyki
ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 13
tel. 32 612 12 27 wew. 162, 32 711 10 62
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przydatne linki:

Brak planu nie przesądza o tym, że inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana. W takim przypadku należy wystąpić do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Należy pamiętać, że gdy inwestycja (zgodnie z kwalifikacją na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska) jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć tzw. decyzję środowiskową. Informacje i dane kontaktowe dot. procedury uzyskania decyzji środowiskowej znajdują się poniżej, opisane w III etapie.

element dekoracyjny

ETAP III – Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości

Kolejnym etapem w procesie inwestycyjnym jest uzyskanie przez inwestora tytułu prawnego do nieruchomości. Burmistrz Miasta Trzebini sprzedaje nieruchomości gminne w trybie bezprzetargowym (z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) oraz w trybie przetargowym. Bieżące informacje dot. oferty inwestycyjnej gminy (działek oraz lokali) znajdują się na podstronie „Działki i lokale – propozycje inwestycyjne"

Inwestor może zwrócić się do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o informacje na temat planowanego przetargu i związanych z nim procedur lub samodzielnie odszukać informacje dot. postępowań przetargowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzebinia

Z chwilą nabycia nieruchomości inwestor może przystąpić do gromadzenia wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę – zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia
tel. 32 71 11 079, 32 71 11 067, 32 71 11 69
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Decyzja środowiskowa

Kolejnym krokiem jest zebranie wszelkiej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Jednostką właściwą do merytorycznego rozpatrzenia wniosku jest Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, III piętro, pokój nr 33
tel. 32 71 11 039
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

element dekoracyjny

ETAP IV –Uzyskanie pozwolenia na budowę

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

W przypadku, gdy teren planowanej inwestycji stanowi użytek gruntowy podlegający wyłączeniu z produkcji rolnej – przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy uzyskać decyzję zezwalającą na jego wyłączenie z produkcji rolnej.

Wykaz gruntów podlegających wyłączeniu z produkcji rolnej został określony w art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zezwolenie na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji nie skutkuje automatycznie zmianą użytków gruntowych w operacie ewidencji gruntów i budynków. Dopiero rozpoczęcie inwestycji (pierwszy wpis w dzienniku budowy) powoduje faktyczne wyłączenie gruntu rolnego z produkcji oraz konieczność aktualizacji danych dotyczących użytków gruntowych. Wszelkich informacji dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej udziela Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.

 • Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
  ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
  tel. 32 625 79 63
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych

W przypadku niektórych prac nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a jedynie dokonanie zgłoszenia. Wykaz prac wymagających zgłoszenia określa art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Wszelkich informacji dot. zgłoszenia budowy udziela Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.

 • Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
  ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
  tel. 32 625 79 63
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pozwolenie na budowę

Przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych należy uzyskać decyzję administracyjną, zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. Wykaz prac wymagających pozwolenia na budowę określa art. 28, art.33, art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego, obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: Inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu. Decyzja o pozwoleniu wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Wszelkich informacji dot. pozwolenia na budowę udziela Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.

 • Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
  ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
  tel. 32 625 79 63
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

element dekoracyjny

ETAP V – Co dalej po uzyskaniu pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zmian użytkowania w ewidencji gruntów i budynków

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestor zobowiązany jest zlecić wybranemu przez siebie geodecie wykonanie dokumentacji geodezyjnej i zgłosić zmianę użytkowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ciągu 30 dni od rozpoczęcia budowy. Warto o tym pamiętać, gdyż praktyka pokazuje, że często inwestor nie podejmuje tego działania w stosownym czasie.

 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
  ul. Zielona 20, 32-500 Chrzanów
  tel. 32 712 10 53, 32 712 10 57
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wprowadzenie zmian w zasobie geodezyjnym i kartograficznym

Kiedy inwestycja zostanie zakończona, należy dokonać zgłoszenia zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków. Zmian dokonuje się na wniosek, a sprawę merytorycznie prowadzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie.

 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
  ul. Zielona 20, 32-500 Chrzanów
  tel. 32 712 10 53, 32 712 10 57
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Odbiór inwestycji

Inwestor składa wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie.

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów
  tel. 32 753 87 05, 32 753 87 09
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aktualizacja: 15.02.2021 BW