Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania strony internetowej Urzędu Miasta w Trzebini www.trzebinia.pl

 • Cel, zakres działania i osoby odpowiedzialne za prowadzenie serwisu www.trzebinia.pl
 1. Celem serwisu jest publikowanie aktualnych informacji dotyczących w głównej mierze Gminy Trzebinia.
 2. Za prowadzenie strony internetowej odpowiada Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury. Funkcję moderatora serwisu pełnią wyznaczeni pracownicy Referatu Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.
 3. Za prowadzenie działu „Aktualności” odpowiada Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Trzebini.
 4. Za sprawy związane z funkcjonowaniem serwisu od strony technicznej odpowiadają pracownicy Stanowiska ds. Informatyki i Administrowania Siecią Komputerową
 • Zasady publikacji informacji w serwisie

1. Na stronie internetowej www.trzebinia.pl zamieszczane są informacje, przekazywane przez:

a) Wydziały Urzędu
b) Osoby z zewnątrz, tj.: osoby fizyczne, prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.
2. Obowiązek weryfikacji danych spoczywa na Wydziale/osobie przekazującej informacje do publikacji. Moderatorzy strony internetowej nie odpowiadają za konsekwencje wynikające z błędnie przekazanych danych.
3. Ocena możliwości zamieszczenia informacji przekazanych od osób z zewnątrz (pkt. 1 b) na stronach internetowych Urzędu Miasta w Trzebini należy do moderatorów strony. W przypadkach budzących wątpliwości decyzja o zamieszczeniu informacji będzie konsultowana z Sekretarzem Gminy.
4. Pomiędzy czasem wpłynięcia do Referatu Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą kompletnych danych do publikacji a ich akceptacją i umieszczeniem w serwisie nie może upłynąć więcej niż 10 dni. Jeżeli sprawa jest pilna, publikacja następuje najpóźniej 2. dnia roboczego po jej otrzymaniu.
5. Urząd Miasta w Trzebini zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji na stronie internetowej www.trzebinia.pl.
6. Moderatorzy zastrzegają sobie prawo częściowej zmiany lub drobnej korekty publikowanych informacji (nie dotyczy treści rozporządzeń, ustaw i aktów prawnych).

 • Aktualizacja, zmiana lub wycofanie informacji

Wydziałom/osobom przekazującym informacje do publikacji przysługuje prawo i obowiązek wglądu, korekty lub wycofania informacji z bazy danych serwisu.

a) Wydziały Urzędu Miasta w Trzebini są zobowiązane do okresowej korekty informacji/przesłania informacji o zgodności danych.
b) Wszelkie zmiany dotyczące poszczególnych Wydziałów, zwłaszcza zmiany osobowe i teleadresowe, powinny być przekazywane na bieżąco.

 • Wykorzystanie plików cookie

Zasady używania plików cookies w serwisie www.trzebinia.pl określone są w „Polityce plików cookies”, dostępnej na https://trzebinia.pl/polityka-cookies

 • Przetwarzanie danych osobowych
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach ujętych w „Polityce prywatności”, dostępnej na https://trzebinia.pl/polityka-prywatnosci
 2. Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Powyższy zapis nie dotyczy publikacji danych osobowych, co do których na Gminie Trzebinia spoczywa prawny obowiązek podania danych do publicznej wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla dokonania publikacji.
 • Przesyłanie danych do zamieszczenia w serwisie www.trzebinia.pl
 1. Informacje przeznaczone do publikacji w dziale Aktualności należy przekazywać w formie elektronicznej do Rzecznika Prasowego (na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 2. Inne informacje przeznaczone do publikacji należy przekazywać do Referatu Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą (na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 3. Moderatorzy strony internetowej nadzorują terminowość usunięcia informacji publikowanych w określonym przedziale czasu. Pracownicy merytoryczni zobowiązani są do bieżącego sprawdzania terminów publikowanych danych oraz poinformowania o ewentualnym przekroczeniu terminu.
 4. W przypadku konieczności zamieszczenia na stronach internetowych Urzędu Miasta w Trzebini tych samych informacji, które przekazywane są do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), należy zaznaczyć ten fakt w treści maila bądź pisma przewodniego, kierowanego do pracownika odpowiedzialnego za wprowadzanie informacji do BIP. Po zamieszczeniu treści informacji w BIP przekazuje on moderatorom strony link do zamieszczenia na stronie www.trzebinia.pl.
 5. Zamieszczanie dokumentów w formie załączników do treści (np. w formacie .pdf), jako pliki do pobrania: przekazywane dokumenty muszą być przygotowane zgodnie z zasadami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440).
 6. Zamieszczanie plików graficznych:

a) Jeżeli obrazek ma być widoczny w treści strony, jego wielkość nie może przekraczać szerokości 760 pikseli przy rozdzielczości 72 dpi.
b) Jeżeli zmiana wielkości albo kompresja powodują zatarcie istotnych szczegółów obrazu, zostanie on zamieszczony na stronie jako plik do pobrania z informacją o zawartości. Wielkość takiego pliku nie powinna przekraczać 6 MB.

 • Udostępnienie regulaminu strony internetowej www.trzebinia.pl

Regulamin zostaje zamieszczony na stronie głównej serwisu internetowego www.trzebinia.pl

Aktualizacja: 22.03.2024