Wzory dokumentów, związanych ze składaniem oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego określone są Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego znajduja się w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 2055

2022 r.

OGŁOSZENIE (03.02.2023 r.)

Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci złożyła ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego z zakresu artykułu 4, ustęp 1 punkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022, pozycja 1327 z późniejszymi zmianami) pod nazwą „Zabawa z Wiedzą”. Gmina Trzebinia planuje zlecić realizację tego zadania w trybie artykułu 19a wyżej wymienionej ustawy. Zadanie wpisuje się w realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027, cel operacyjny 1.1 zadanie 1.1.4 oraz realizację priorytetowych obszarów współpracy z III sektorem wymienionych w programie współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2023 - § 7 ustęp I punkt 5 litera c. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie artykułu 19 a, ustęp 4 wyżej wymienionej ustawy do Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki, Trzebinia ulica Narutowicza 10, lub e- mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OGŁOSZENIE (19.08.2022 r.)

Zadanie „Z Wiedzą ku Przyszłości” zostało zlecone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (17.06.2022 r.)

Zadanie „Radosny świat seniora” zostało zlecone do realizacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, kolo nr 6 , wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (13.05.2022 r.)

Zadanie „Aktywny Senior” zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość” z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 6 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (28.03.2022 r.)

Zadanie "Akademia życia - 2022" - zostało zlecone do realizacji Fundacji imienia Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Trzebini,wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (16.02.2022 r.)

Zadanie „Wiedzieć więcej" - zostało zlecone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł.

 

2021 r.

OGŁOSZENIE (07.09.2021 r.)

Zadanie pn. „Od Pytań do Wiedzy”- zostało zlecone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (02.08.2021 r.)

Zadanie „Prowadzenie Klubu Seniora w sołectwie Płoki” zlecono do realizacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 10 w Płokach, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 3 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (27.07.2021 r.)

Zadanie „Aktywny Senior” zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość”, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 4 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (16.07.2021 r.)

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chrzanowie  złożył ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 1,10,13 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) pn. „Prowadzenie Klubu Seniora w sołectwie Płoki”. Gmina Trzebinia planuje zlecić realizację tego zadania w trybie art. 19a w/w ustawy. Zadanie wpisuje się w realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027, cel operacyjny 2.2 zadanie 2.2.4 oraz realizację priorytetowych obszarów współpracy z III sektorem wymienionych w programie współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021 - § 7 ust. I pkt. 2 lit. a. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust. 4 w/w ustawy do Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki, Trzebinia, ul. Narutowicza 10, lub e - mailem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OGŁOSZENIE (22.07.2021 r.)

Zadanie pn. „Lato w siodle” – zostało zlecone do realizacji Klubowi Jeździeckiemu „Szarża” imienia 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego w Bolęcinie, ul. Wczasowa 16, 32-540 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (22.07.2021 r.)

Zadanie pn. „Radosny świat seniora” – zostało zlecone do realizacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 6 w Dulowej, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 3 500,00 zł.

OGŁOSZENIE (18.06.2021 r.)

Zadanie pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działa ratowniczo-gaśniczych" - zostało zlecone do realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Dulowej z siedzibą w Dulowej, ul. Brata Alberta 5, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (18.06.2021 r.)

Zaadanie pn. „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przyszłością Ochotniczych Straży Pożarnych”- zostało zlecone do realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie z siedzibą w Lgocie, ul. Płocka 19, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000 zł.

OGŁOSZENIE (16.03.2021 r.)

Zadanie pod nazwą „Akademia życia - 2021” ostało zlecone do realizacji Fundacji imienia Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (26.01.2021 r.)

Zadanie pn. "Uniwersytet przyszłości" zostało zlecone do realizacji Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł.

2020 r.

OGŁOSZENIE (06.10.2020 r.)

Zadanie „Rozwijamy horyzonty” – prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej „Muminki” – 2020 – zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Muminki” z siedzibą w Trzebini, ul. Tysiąclecia 49 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 3.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (04.09.2020 r.)

Zadanie pn. „Przygoda z nauką” - zostało zlecone do realizacji Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (30.07.2020 r.)

Zadanie pn. „Akademia umiejętności” zostało zlecone Fundacji im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Trzebini, ul. Luzara 1, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (03.07.2020 r.)

Zadanie pn. „Lato z łukiem” - zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Łuczniczemu Arrow z siedzibą w Pile Kościeleckiej, ul. Chrzanowska 36, 32-540 Trzebinia, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 6.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (25.06.2020 r.)

Zadanie pn. „Radosny świat seniora” - zostało zlecone do realizacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło nr 6 w Dulowej, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizcję w wysokości 7.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (09.03.2020 r.)

Zadanie pn. "Akademia życia - 2020" zostało zlecone do realizacji Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Trzebini, ul. Luzara 1 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (19.02.2020 r.)

Zadanie pn. "Ścieżki nauki" zostało zlecone do realizacji Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini przy ulicy Św. Stanisława 32 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysiecy zlotych).

2019 r.

OGŁOSZENIE (09.09.2019 r.)

Zadanie pn. „Młodzi Pasjonaci Wiedzy” zostało zlecone do realizacji Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini przy ulicy Św. Stanisława 32 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysiecy zlotych).

OGŁOSZENIE (05.06.2019 r.)

Zadanie „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych” zostało zlecone do realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie z siedzibą przy ul. Płockiej 19 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (04.03.2019 r.)

Zadanie "Rozwijamy horyzonty" - prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej "Muminki" - 2019 zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "MUMINKI" z siedzibą w Trzebini, ul. Tysiąclecia 49 wraz z udzieleniem doatcji na jego realizację w wysokości 3.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (18.02.2019 r.)

Zadanie "Mali Badacze" - zostało zlecone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini przy ul. Św. Stanisława 32 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł

OGŁOSZENIE (29.01.2019 r.)

Zadanie pn. „Akademia życia - 2019” - zostało zlecone Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

2018 r.

OGŁOSZENIE (03.10.2018 r.)

Zadanie "Zaprogramuj robota" zostało zlecone do realizacji Stowarzyszenie „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”z siedzibą w Trzebini, ul. Ciężkowicka 10 wraz z udzieleniem dotacji na  jego realizacje w wysokości 3 600,00 zł.

OGŁOSZENIE (28.08.2018 r.)

Zadanie „Z podwórka na igrzyska" zostało zlecone do realizacji Klubowi Sportowemu Victoria Trzebinia z siedzibą w Trzebini, Os. Widokowe 6/6, 32-540 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (05.06.2018 r.)

Zadanie „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych” zostało zlecone do realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie z siedzibą przy ul. Płockiej 19 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (30.05.2018 r.)

Zadanie „Rozwijamy horyzonty” - prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej "Muminki" - 2018 zostaoł zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "MUMINKI" z siedzibą w Trzebini, ul. Tysiąclecia 49 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 2.900,00 zł.

OGŁOSZENIE (07.05.2018 r.)

Zadanie „Lato z piłką nożną" zostało zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Górnik-Siersza" z siedzibą w Domu Kultury - Willa NOT w Trzebini, ul. Grunwaldzka 29, 32-541 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 7 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (20.03.2018 r.)

Zadanie „Akademia życia - 2018” zostało zlecone do realizacji Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (23.02.2018 r.)

Fundacja Malopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, ul. Św. Stanislawa 32, otrzyma wsparcie finansowe w forrnie dotacji celowej w wysokoici 5 000,OO zl. (slownie pie6 tysiqcy zlotych) na realizację zadania publicznego pn. "Mali Naukowcy".