Urząd Miasta w Trzebini informuje, iż ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o języku migowym i środkach komunikowania się, wchodzącą w życie od dnia 1 kwietnia 2012 r. określono zasady korzystania przez osoby uprawnione (osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) z pomocy w kontaktach z jednostkami administracji publicznej. Z pomocy tej mogą także korzystać członkowie ich rodzin, oraz osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z tymi osobami.

 

Osoba uprawniona zgodnie z Art. 7.1, w celu ułatwienia porozumiewania się ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat) z ograniczeniem wynikającym z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Organ administracji publicznej na podstawie Art. 9.1 jest także zobowiązany do udostępnienia osobom uprawnionym usługi pozwalającej na komunikowanie się. Dotyczy to zgodnie z Art. 11 korzystanie z usługi tłumacza języka migowego, językowo-migowego oraz komunikowania się osób głuchoniewidomych. Chęć skorzystania z tej usługi osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych Art. 12) w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail, ePUAP).

 

Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.