Ankieta w sprawie obecnej sytuacji życiowej obywateli Ukrainy - 24.08.2022

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej obecnej sytuacji życiowej i Państwa planów. Ankieta jest anonimowa i służy do diagnozy potrzeb obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i zaplanowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednich form pomocy. Ankiety można wypełniać do 31 sierpnia 2022 r.

Jeżeli zapewniłeś na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy nie zwlekaj  z wnioskiem o świadczenie pieniężne 40 zł - aktualizacja: 06.07.2022

Zgodnie z nowelizacją specustawy z dnia 8 czerwca 2022 roku (DZ.U. poz. 1383) nie można zwlekać ze składaniem wniosków
o 40 zł
za goszczenie ukraińskiego gościa. Na dopełnienie formalności mamy tylko  miesiąc od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpoznane. Świadczenie jest wypłacane z dołu.

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytulu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - aktualizacja: 29.06.2022

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.06.2022 DZ.U. 1336 Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
 2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
 3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
 5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Świadczenie, o którym mowa:

w pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
w pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
w pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
w pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego

Zobacz treść: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi - Dz. U. 2022 Poz. 2226

Archiwalne komunikaty:

Bank pomocy wzajemnej

Pomoc rzeczowa dla osób, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy, polegająca na przekazaniu darów ze zbiórki prowadzonej przez mieszkańców Gminy Trzebinia we współpracy z Intermarche w Trzebini

Punkt kontaktowy w Urzędzie Miasta w Trzebini przeznaczony jest dla:

 • osób, które oferują pomoc w różnym zakresie mieszkańcom, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy,
 • osób, które potrzebują pomocy w związku z przyjęciem pod swój dach obywateli Ukrainy.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, formę ofiarowywanej/oczekiwanej pomocy (tj. co chce się przekazać lub jaka pomoc jest potrzebna). Klauzula informacyjna dot. danych osobowych w ww. zgłoszeniach - plik .pdf

Zadania punktu:

 • zbieranie informacji od osób, które potrzebują pomocy,
 • zbieranie informacji od osób, które chcą udzielić pomocy,
 • wzajemne kontaktowanie stron pomiędzy sobą,
 • pomoc w rozdysponowaniu rzeczy zebranych przez mieszkańców gminy na rzecz obywateli Ukrainy, którzy zatrzymali się na terenie naszej gminy oraz rodzin, które udzieliły im schronienia.

z sercem do ludzi - bez granic

Informacje archiwalne, opublikowane na stronie trzebinia.pl w związku z tematem pomocy dla obywateli Ukrainy: