Regulamin realizacji programu pn. „Karta Trzebińska”

Postanowienia ogólne

Do otrzymania Karty Trzebińskiej uprawnieni są:

 1. osoby rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Trzebinia
  wraz z dziećmi i osobami pozostającymi pod ich opieką prawną, ze wskazaniem, że miejscem ich zamieszkania jest Gmina Trzebinia,
 2. dzieci i młodzież uczęszczające do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Trzebinia,
 3. rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne na terenie Gminy Trzebinia, utrzymujący się wyłącznie z rolnictwa,
 4. mieszkańcy Gminy Trzebinia, kontynuujący naukę, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia.

Podstawowe pojęcia

 1. Program – Program pn. „Karta Trzebińska”, wprowadzony Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XIV/158/VIII/2019 z dnia 31.10.2019 r.
 2. Organizator – Organizatorem Programu pn. „Karta Trzebińska” jest Gmina Trzebinia.
 3. Karta – Karta Trzebińska, będąca plastikowym nośnikiem, zgodnie z wzorem ustalonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Partner Programu – osoba lub podmiot, który przystąpił do Programu na podstawie złożonej Deklaracji i podpisanego porozumienia.
 5. Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o wydanie Karty Trzebińskiej.
 6. Użytkownik Karty – osoba, która złożyła wniosek (w przypadku osób niepełnoletnich, w imieniu której wniosek złożył przedstawiciel ustawowy) i otrzymała imienną Kartę.

Zasady wydawania Karty

 1. Kartę Trzebińską można otrzymać po złożeniu kompletnego wniosku. W przypadku stwierdzenia braków wnioskodawca zobligowany jest do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wniosek niespełniający wymogów Programu lub nieuzupełniony w wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia. Wniosek o wydanie Karty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14, w Punkcie Obsługi „Karty Trzebińskiej” (na Dzienniku Podawczym), na Dzienniku Podawczym przy ul. Narutowicza 10 lub przez platformę e-PUAP.
 3. Przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem Kart zajmuje się Wydział Organizacyjny i Spraw Administracyjno-Gospodarczych – Referat Obsługi Burmistrza i Urzędu.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest przy składaniu wniosku do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość wraz z jednym
  z aktualnych dokumentów, potwierdzających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Trzebinia, tj.:
 • pierwszą stronę złożonej deklaracji PIT za poprzedni rok ze stemplem Urzędu Skarbowego w Chrzanowie poświadczającego rozliczenie podatku. Jeżeli adres zamieszkania znajduje się na kolejnej stronie, konieczne jest okazanie również strony, na której widnieje adres zamieszkania,
 • pierwszą stronę złożonej deklaracji PIT za poprzedni rok wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną deklaracji PIT za poprzedni rok składanej drogą elektroniczną w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Chrzanowie potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesione straty) w poprzednim roku zawierające adres zamieszkania,
 • emeryci i renciści mogą okazać pierwszą stronę PIT-40A/11A otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Trzebinia i utrzymywaniu się wyłącznie z rolnictwa.

5. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie.
6. Do wglądu należy przedłożyć:
a) w przypadku wniosku dotyczącego uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Trzebinia, których miejscem zamieszkania jest inna gmina, dokumentem wymagającym okazania jest aktualna legitymacja szkolna, opatrzona pieczęcią szkoły.
b) w przypadku osób pełnoletnich, które zamieszkują Gminę Trzebinia i kontynuują naukę - nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – dokumentem wymagającym okaza-nia jest aktualna legitymacja szkolna lub studencka opatrzona pieczęcią szkoły/uczelni.
7. Wniosek osób pełnoletnich składany jest osobiście, przez osobę, na którą zostanie wystawiona Karta. Wniosek można również złożyć za pomocą platformy e-PUAP.
8. Wniosek dotyczący osób niepełnoletnich wypełniają przedstawiciele ustawowi, którzy są uprawnieni do jego złożenia i odbioru Karty.
9. Wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania o każdorazowej zmianie danych objętych wnioskiem. W przypadku zmiany danych osobowych ujawnionych w na Karcie posiadacz Karty ma obowiązek złożyć ponowny wniosek o wydanie Karty.
10. Karta wydawana jest bezpłatnie. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wydawany jest duplikat karty z tym samym numerem. W przypadku wydawania duplikatu należy dokonać wpłaty w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Gminy Trzebinia. Potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć do wniosku o wydanie duplikatu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zarządzenia. Wydawanie nowej Karty w przypadku zmiany danych jest bezpłatne.
11. Wnioskodawca otrzymuje Kartę po zweryfikowaniu poprawności jego wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.
12. Karta wydawana jest na czas określony t.j. do 31 maja roku następującego po roku rozliczenia podatku, o którym mowa w pkt. III ust. 4 Regulaminu. Termin ważności Karty oznaczony zostanie na nośniku poprzez umieszczenie hologramu poświadczającego ważność Karty.
13. Ważność Karty można przedłużyć składając kolejny wniosek, zgodnie z Załącznikiem nr 3 Zarządzenia.

Zasady użytkowania Karty

 1. Karta wydawana jest imiennie i może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której została wydana. Nie może być użyczana lub udostępniana przez Użytkownika Karty innym osobom nieuprawnionym.
 2. Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.
 3. W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta Trzebini o utracie uprawnień do korzystania z niej, wraz z jej jednoczesnym zwrotem w Punkcie Obsługi „Karty Trzebińskiej”.
 4. Organizator Programu ma prawo do weryfikowania uprawnień do posiadanej Karty.
 5. Użytkownik Karty, chcąc uzyskać uprawnienia, wynikające z Programu, okazuje Kartę Partnerom Programu.

Zasady przystępowania do Programu

 1. Partnerzy Programu zgłaszają swój udział w programie poprzez wypełnienie Deklaracji Przystąpienia do Programu Karty Trzebińskiej. Wzór Deklaracji stanowi Załącznik Nr 5 do Zarządzenia.
 2. Deklarację należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini lub przesłać w formie elektronicznej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 3. Partner Programu przystępujący do Programu podpisuje z Gminą Trzebinia stosowne porozumienie, zobowiązując się do: udzielania zadeklarowanych rabatów Posiadaczom Karty, oznaczenia swojego lokalu etykietą, której wzór określa Załącznik nr 6 do Zarządzenia poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu na terenie lokalu, w którym świadczone są usługi lub sprzedawany jest towar (objęty Deklaracją Przystąpienia) oraz na swojej stronie internetowej, jeśli taką posiada.
 4. Organizator Programu umieszcza na swojej stronie internetowej oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych informacje o Partnerach Programu oraz udzielanych przez nich zniżkach.

Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszego Regulaminu

Zobacz Zarządzenie nr 0050.420.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji programu pn. "Karta Trzebińska" oraz zasad dotyczących realizacji Programu (link prowadzi do Biuletynu Informacji Publicznej)

 Powrót do zakładki KARTA TRZEBIŃSKA

Aktualizacja: 27.07.2022 BW