Informujemy mieszkańców Gminy Trzebinia, gdzie w okresie zimowym należy zgłaszać wszelkie interwencje i uwagi, związane z utrzymaniem przejezdności dróg na terenie Gminy Trzebinia - zobacz szczegółową informację.

 Zimowe obowiązki właścicieli i administratorów nieruchomości:

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzebinia, uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XXXIV/362/VI/2013 z dnia 27 marca 2013 r., właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

  1. Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy.
  2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Zabrania się wyrzucania odgarniętego śniegu z chodnika na jezdnię. Należy podjąć działania zmierzające do usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika. Użyte do tego celu materiały należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. Zakazuje się stosowania popiołu i żużla do zwalczania śliskości na chodnikach. Zabrania się również stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu lub lodu.
  3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.
  4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów śniegu z dachów oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.

Informujemy, że niestosowanie się do ww. zapisów regulaminu będzie skutkowało nałożeniem mandatu karnego na właścicieli bądź administratorów nieruchomości.

Przypominamy również, że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, należy dokonać przeglądu i właściwie zabezpieczyć przed zamarznięciem: wodomierze, studnie wodomierzowe, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne oraz instalacje wodociągowo-kanalizacyjne. Za ich odpowiednie zabezpieczenie odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości.