Informujemy mieszkańców Gminy Trzebinia, gdzie w okresie zimowym należy zgłaszać wszelkie interwencje i uwagi, związane z utrzymaniem przejezdności dróg na terenie Gminy Trzebinia.

Od stycznia obowiązują nowe telefony kontaktowe do firm, odpowiadających za zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzebinia.

Drogi gminne

  • Miasto Trzebinia oraz sołectwa: Czyżówka, Bolęcin, Dulowa, Karniowice, Lgota, Młoszowa, Myślachowice, Piła Kościelecka, Płoki, Psary, - AVR sp. z o.o. Kraków, tel. 885 665 081

Drogi powiatowe

  • AVR sp. z o.o. Kraków, tel. 885 665 081.

Droga wojewódzka nr 791

  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, dyżurny zimowego utrzymania dróg, tel.: 12 44 65 855, 609 703 392;
  • PAVIMENTAL POLSKA Sp. z o.o. z Trzebini, tel.: 501 737 820, 799 010 105.

Droga krajowa nr 79

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Kraków, tel. 12 285 51 95;
  • Usługi Transportowe, Utrzymanie Dróg i Autostrad Krzysztof Sotwin , tel. 604 420 652

 

 Zimowe obowiązki właścicieli i administratorów nieruchomości:

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzebinia, uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XXXIV/362/VI/2013 z dnia 27 marca 2013 r., właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

  1. Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy.
  2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Zabrania się wyrzucania odgarniętego śniegu z chodnika na jezdnię. Należy podjąć działania zmierzające do usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika. Użyte do tego celu materiały należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. Zakazuje się stosowania popiołu i żużla do zwalczania śliskości na chodnikach. Zabrania się również stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu lub lodu.
  3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.
  4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów śniegu z dachów oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.

Informujemy, że niestosowanie się do ww. zapisów regulaminu będzie skutkowało nałożeniem mandatu karnego na właścicieli bądź administratorów nieruchomości.

Przypominamy również, że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, należy dokonać przeglądu i właściwie zabezpieczyć przed zamarznięciem: wodomierze, studnie wodomierzowe, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne oraz instalacje wodociągowo-kanalizacyjne. Za ich odpowiednie zabezpieczenie odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości.