Trzymaj Pion - program przeznaczony dla dzieci z wadami postawy

Wady postawy w wieku dziecięcym mogą skutkować przykrymi konsekwencjami i poważnymi problemami w życiu dorosłym.

Ograniczenie aktywności fizycznej (ruchowej) młodego człowieka, siedzący tryb życia, kilkugodzinne przebywanie w ławce szkolnej, nadmierne oglądanie telewizji i korzystanie z komputera, oraz nieumiejętny odpoczynek prowadzą do niewłaściwych zmian w aparacie ruchu, w wyniku czego powstają wady postawy ciała. Z roku na rok wady postawy diagnozowane są u coraz większej liczby dzieci. Dlatego priorytetem są działania profilaktyczne oraz promujące aktywny tryb życia i uprawianie sportu.

”Wnioski na rok szkolny 2024/2025 można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Trzebini lub w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych tutejszego Urzędu Miasta w okresie od 1 czerwca 2024 r.”


Program

W trosce o zapewnienie prawidłowego rozwoju trzebińskich dzieci i młodzieży Gmina realizuje program polegający na prowadzeniu zajęć korygujących wady postawy i inne schorzenia zakwalifikowane przez lekarza specjalistę do zajęć ruchowych w wodzie.

Cel programu

 1. Korygowanie wad postawy wśród dzieci;
 2. Wzmacnianie odpowiednich zespołów mięśniowych, niezbędnych przy wyrabianiu nawyku zachowywania prawidłowej postawy;
 3. Zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci.

Regulamin

 1. Zajęcia prowadzone są 45 minut dla każdej grupy oddzielnie, dodatkowo uczestnicy maja do wykorzystania 25 minut na przebranie. W przypadku przekroczenia wwyżej wymienionego limitu opłata według cennika.
 2. Każde dziecko ma wyznaczony stały termin zajęć, którego zobowiązuje się przestrzegać.
 3. Rodzice/opiekun prawny zobowiązani są do przywożenia dzieci na zajęcia oraz odbierania ich bezpośrednio po zajęciach.
 4. Podczas zajęć dziecko winno być wyposażone w strój i przybory zalecone przez instruktora.
 5. Każdą nieobecność dziecka na zajęciach, należy usprawiedliwić w okresie maksymalnie do 1 tygodnia od nieobecności, w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych w tutejszym Urzędzie Miasta.
 6. Z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami na basenie, trzykrotna w kwartale nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje skreślenie dziecka z listy w danym roku szkolnym bez konieczności wcześniejszego informowania rodziców.
 7. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 8. Do prawidłowego przeprowadzenia zajęć Kryta Pływalnia „Aqua Planet” zapewnia rezerwację jednego toru oraz sprzęt ułatwiający instruktorowi prowadzenie zajęć (na przykład deski do pływania, piłeczki, makarony i tym podobnych).
 9. Wnioski na kolejny rok szkolny można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Trzebini lub w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych tutejszego Urzędu Miasta w okresie od 1 czerwca.
 10. O naborze uczestników ćwiczeń korekcyjnych decyduje kolejność złożenia Karty kwalifikacyjnej w Urzędzie Miasta w Trzebini ulica Narutowicza 10 pokój numer 8.
 11. Wnioski na kolejny rok szkolny przyjmowane są do wyczerpania wolnych miejsc.
 12. W terminie późniejszym wnioski przyjmowane będą pod warunkiem wolnych miejsc.
 13. Program realizowany będzie przez cały rok szkolny:
 • w piątek o godzinie 16.00, 16.55 oraz 17.50.
 • w sobotę o godzinie 9.00, 9.55, 10.50, 11.45,12.40,13.35, 14.30

Program realizowany będzie z wyłączeniem świąt, przerw technicznych i innych ważnych powodów oraz dni wolnych wynikających z kalendarza roku szkolnego ogłaszanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

UWAGA:

Każdy adresat programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni „Aqua Planet”.

Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich korzystających do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce oraz w procedurach ustalonych przez Miejski Zarząd Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini.

W przypadku zamknięcia obiektu krytej pływalni realizacja Programu „Trzymaj pion” zostaje automatycznie zawieszona.

Odpowiedzialny za realizację programu:

Prezes Miejskiego Zarządu Nieruchomości
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki.

Kontakt w sprawie udziału w programie:
Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki - Referat Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, I piętro pok. 8, tel. 32 711 10 56

 

„AKTYWNY SENIOR” działanie przeznaczone dla rencistów, osób w wieku emerytalnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mieszkańców Gminy Trzebinia – na podstawie zarządzenia numer 0050.621.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.12.2022 r.

Ostatni etap życia człowieka przebiega w sposób zróżnicowany, w zależności od indywidualnych predyspozycji oraz stylu i warunków życia poszczególnych osób.

Obserwując zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie, również Gminie Trzebinia wprowadza się działania pozostające w korelacji z działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Narodowym Programem Zdrowia.

Cele Narodowego Programu Zdrowia to przede wszystkim:

 1. wydłużenie życia Polaków,
 2. poprawa jakości ich życia związanej ze zdrowiem,
 3. ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Działanie „Aktywny senior” skierowane jest do rencistów, osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Trzebinia. Powstało na podstawie analizy ich potrzeb i przy założeniu, iż należy stworzyć osobom starszym warunki do aktywnego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Kluczowym elementem jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych oraz poprawa stylu życia i zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Cel działania:

 1. Zwiększenie aktywności fizycznej wśród seniorów.
 2. Wskazanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia i dobrego samopoczucia.
 3. Zachęcanie do wychodzenia z domu i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach działania trzebińscy seniorzy mają możliwość skorzystania z:

 1. Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini, ulica Rafineryjna 10a, w ramach indywidualnego pływania. Czas pobytu na basenie w ramach programu to 70 minut, jeden raz w tygodniu
  lub
 1. Zajęć poprawiających kondycję prowadzonych przez instruktora Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini. Czas pobytu na basenie w ramach programu to 70 minut.

Regulamin

 1. Adresatami działania są wszyscy renciści i osoby w wieku emerytalnym zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - mieszkańcy Gminy Trzebinia.
 2. Wejścia indywidualne na basen odbywać się będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku tj.

- poniedziałek - wtorek od godziny 6.00 do godziny 12.00 (ostateczne rozliczenie powinno nastąpić w kasie do godziny 13.15) – bez rezerwacji torów
- środa-piątek od godziny 6.00 do godziny 14.00 (ostateczne rozliczenie powinno nastąpić w kasie do godziny 15.15) - bez rezerwacji torów.

Program realizowany będzie z wyłączeniem świąt, przerw technicznych i innych ważnych powodów.

 1. Zajęcia grupowe poprawiające kondycję, prowadzone przez instruktora odbywać się będą:

- w poniedziałek o godzinie 14.00 (ostateczne rozliczenie powinno nastąpić w kasie do godziny 15.15), rezerwacja basenu rekreacyjnego, maksymalna ilość osób na zajęciach to 25 osób)
lub,
- we wtorek o godzinie 14.00 (ostateczne rozliczenie powinno nastąpić w kasie do godziny 15.15), rezerwacja basenu rekreacyjnego, maksymalna ilość osób na zajęciach to 25 osób)

 1. Adresaci programu ponosić będą następujące opłaty:

- wejścia indywidualnie - 5,00 złotych brutto (słownie: pięć złotych),
- udział w zajęciach grupowych z instruktorem - 8 złotych (słownie: osiem złotych).

 1. Opłata pobierana będzie przed wejściem na basen w kasie Krytej Pływalni „Aqua Planet”.
 2. Koszty korzystania z dodatkowych usług (na przykład sauny, siłowni i tym podobnych) pokrywane będą według cennika.
 3. Czas pobytu na basenie w ramach działania to 70 minut/tygodniowo. Za dodatkowy czas obowiązuje opłata według cennika.
 4. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z działania będzie Karta Trzebińska wraz z legitymacją emeryta/rencisty lub zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym nabycia praw emerytalnych.
 5. Zgłoszenia na basen przyjmowane są w Urzędzie Miasta w Trzebini w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych przy ulica Narutowicza 10 pokój numer 8.
 6. Osoby mające problemy zdrowotne powinny skorzystać z porady lekarza, dotyczącej ewentualnych przeciwwskazań w związku z korzystaniem z ćwiczeń na basenie. Emeryci i renciści korzystają z ćwiczeń na basenie na własną odpowiedzialność.

UWAGA:

Każdy adresat działania zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni „Aqua Planet”.

Ilość wejść będzie uwarunkowana przepustowością basenu. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w działaniu możliwe będzie wprowadzenie zapisów. O udziale w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszenia w dniu realizacji zajęć.

Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich korzystających do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce oraz w procedurach ustalonych przez Miejski Zarząd Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini.

W przypadku zamknięcia obiektu krytej pływalni realizacja Programu Karta Trzebińska - działanie „Aktywny senior” - zostaje automatycznie zawieszona.

Odpowiedzialni za realizację:

Prezes Miejskiego Zarządu Nieruchomości
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki.

Kontakt w sprawie udziału w programie:
Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki - Referat Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, I piętro pok. 8, tel. 32 711 10 56

 

Aktualizacja 23.02.2023 r. BW