PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY, na który składają się:

 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY TRZEBINIA - część tekstowa - tom I oraz część rysunkowa - tom I-A

 • Schematy A4 [.jpg]:
 1. Rys. 1 Położenie gminy
 2. Rys. 2 Układ jednostek funkcjonalno-strukturalnych
 3. Rys. 2a Struktura funkcjonalno – przestrzenna w jednostkach urbanistycznych
 4. Rys. 3 Bilans terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania
 5. Rys. 4 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 6. Rys. 5 Lokalizacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na tle studium
 7. Rys. 6 Model struktury przestrzennej
 8. Rys. 7 Wody
 9. Rys. 8 Kompleksy rolniczej przydatności gleb
 10. Rys. 9 Presja inwestycyjna na gruntach rolnych
 11. Rys. 10 Lasy ochronne i lasy gminne
 12. Rys. 11 Formy ochrony przyrody
 13. Rys. 12 Obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków
 14. Rys. 13 Zagrożenia środowiskowe
 15. Rys. 14 Struktura własności gruntów
 16. Rys. 15 Tereny zamknięte
 17. Rys. 16 Zasoby surowców mineralnych
 18. Rys. 17 Układ drogowy gminy Trzebinia
 19. Rys. 18 Sieć komunikacji zbiorowej autobusowej
 20. Rys. 19 Układ głównych tras rowerowych
 21. Rys. 20 Sieć ciepłownicza
 22. Rys. 21 Sieć gazowa
 23. Rys. 22 Sieć elektroenergetyczna
 24. Rys. 23 Sieć teletechniczna
 25. Rys. 24 Sieć wodociągowa
 26. Rys. 25 Sieć kanalizacyjna

 

 1. Uwarunkowania: struktura funkcjonalno-przestrzenna (rys. nr I.1)
 2. Uwarunkowania: układ komunikacyjny (rys. nr I.2)
 3. Uwarunkowania: infrastruktura techniczna (rys. nr I.3)
 4. Uwarunkowania: środowisko przyrodniczo - krajobrazowe oraz dziedzictwo kulturowe (rys. nr I.4)

 

KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBINIA - część tekstowa - tom II oraz część rysunkowa - tom II-B

 

 1. Kierunki: rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej (rys. nr II.1)
 2. Kierunki: rozwoju układu komunikacyjnego (rys. nr II.2)
 3. Kierunki: rozwoju infrastruktury technicznej (rys. nr II.3)
 4. Kierunki: ochrona i kształtowanie środowiska (rys. nr II.4)
 5. Kierunki: obszary, dla których gmina zamierza sporządzić plany miejscowe (rys. nr II.5)

 

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIAZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM (Tom III)

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZEBINIA [.pdf]