Sprawozdanie z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem (link do BIP).

 
OGŁOSZENIE
w sprawie konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze Gminy Trzebinia wraz z otoczeniem
Informuję, że przedłuża się termin, w którym zostaną przeprowadzone konsultacje projektu planu. Uwagi, propozycje oraz opinie można składać do dnia 21 sierpnia 2020r.(włącznie). 

Zastępca
Burmistrza Miasta Trzebini

 

Zarządzenie nr 0050.271.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 07.08.2020r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini 0050.238.2020 z dnia 08 lipca 2020r. w sprawie konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem

Treść zarządzenia 0050.271.2020 w postaci skanowanego pliku *.pdf

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA CZĘŚCI TERENU GÓRNICZEGO „BOLĘCIN I” W OBSZARZE GMINY TRZEBINI
WRAZ Z OTOCZENIEM

Zapraszam Państwa do udziału w konsultacjach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem, które odbędą się w dniach od 24 lipca 2020r. do 07 sierpnia 2020r.

Obszar objęty planem położony jest w południowo – zachodniej części Bolęcina, pomiędzy przedłużeniem ul.Komornickiej w kierunku zachodnim, ul.Skalną oraz granicą administracyjną gminy. Sporządzany plan dotyczy terenu złoża dolomitu triasowego „Bolęcin” oraz obecnej i planowanej eksploatacji przez przedsiębiorcę górniczego.

Celem konsultacji jest zapoznanie zainteresowanych z ustaleniami projektu planu, wyjaśnienie jego rozwiązań w kontekście dopuszczalnej zawartości planu określonej w przepisach oraz zebranie opinii dotyczących proponowanych rozwiązań.

Oczekiwany efekt konsultacji to zweryfikowanie zaproponowanych ustaleń projektu, w tym szczególności służących ochronie środowiska.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dwóch formach:

 • spotkanie konsultacyjne umożliwiające uczestnikom przedstawienie swoich opinii o  projekcie i propozycji zmian;
 • konsultacje pisemne umożliwiające zainteresowanym wyrażenie swojej opinii o  projekcie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 06 sierpnia br. w budynku remizy OSP w Bolęcinie, przy ul.  Krakowskiej 30, o godz. 1700.

Projekt planu oraz wszystkie informacje w sprawie konsultacji dostępne będą na stronie internetowej www.trzebinia.pl w zakładce → ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE → PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNGO → Konsultacje projektów i zmian planów zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi i propozycje zmian do projektu planu będą mogli Państwo złożyć pisemnie w terminie od  24  lipca 2020r. do 07 sierpnia 2020 r. (włącznie) na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spotkanie konsultacyjne będzie miało charakter otwartego spotkania grupowego, na którym Projektant przedstawi ustalenia projektu planu na etapie uzgodnień i opiniowania. Spotkanie poprowadzą doświadczeni moderatorzy, którzy zadbają o to by dyskusja była merytoryczna oraz będą łagodzić ewentualne kwestie sporne.

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini. Osoby do kontaktu: Ewa Jaśko (tel. 327111049), Żaneta Romanowska (tel. 327111061), Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach, w tym w szczególności w  spotkaniu konsultacyjnym w Bolęcinie.

Trzebinia, dnia 13.07.2020 r. 

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

Dokument do pobraniaw formacie .pdf

 1. Opracowanie ekofizjograficzne
 2. Projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem (Zarządzenie Nr 0050.238.20 BMT z dnia 08.07.2020r.)

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
 5. podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
 6. podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
 7. podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze, projektowe,
 8. dane osobowe będą przechowywane wieczyście,
 9. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą o którym mowa w art.15 ust.1 lit. g) RODO – przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano,
 10. podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezbędnym do rozpatrzenia złożonego wniosku, uwagi. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi rozpoznanie wniosku, uwagi,
 11. administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.