ZARZĄDZENIE NR 0151/228/2008
BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI
Z DNIA 28 SIERPNIA 2008 R.

 

w sprawie: rozpatrzenia uwag do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem.


Na podstawie: art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami)

 

Burmistrz Miasta Trzebini
zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem.

2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust.1, zawarte są w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury, Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
dr inż. Wiesław Pierzchała

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0151/228/2008:

 

-