z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 18 listopada 2008 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem,
w związku z ponownym wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu


Protokół sporządzono w dniu 18 listopada 2008 r. w Urzędzie Miasta w Trzebini przez Ewę Jaśko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) w dniu 18 listopada 2008 r. przeprowadzono dyskusję publiczną, o której mowa wyżej.

 

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
II. Głos w dyskusji zabrali:

 

1. Sołtys Kazimierz Ludwikowski
Wyjaśnił pismo z Urzędu Miasta (znak: GB.BGN.7228/29/2008 z dnia 27.08.2008 r.), dotyczące nabycia prawa własności działki nr 141/13.
Na podstawie decyzji Wojewody Katowickiego z dnia 15.10.1991 r. Gmina Trzebinia nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie własność nieruchomości. W wykazie hipotecznym na dzień 27.05.1990 r., jako właściciel nieruchomości wpisana była Gmina Piła Kościelecka (w nazwie „stara" gmina). Nabycie przez gminę Trzebinia prawa własności do przedmiotowej nieruchomości odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

2. Zenon Chmielarczyk
Pan Chmielarczyk stwierdził, że projektowana droga jest zbędna i całkowicie niepotrzebna dla nikogo. On posiada zapewniony dojazd i nie wyraża zgody na zajęcie jego działek na drogę, nawet wewnętrzną.

Odp. Projektant planu
Wyjaśnił, że drogi są niezbędne by teren mógł zostać wykorzystany pod zabudowę. Nie wszystkie działki w tym rejonie posiadają dostęp do drogi publicznej, którego zapewnienie jest warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Zaproponowane rozwiązania są korzystne ponieważ rozwiązują problem dojazdu dla wszystkich działek.

 

3. Mieczysława Głos
Pani Głos również wniosła zastrzeżenia dotyczące przebiegu drogi 2 KDW. Nie wyraża zgody na przebieg drogi ponieważ dzieli ona działkę na dwie części. Nie chce też mieć jedna odmiennego zdania niż pozostali właściciele działek (jej sąsiedzi).

Odp. Ewa Jaśko
Wyjaśniła, że w terenie pomiędzy ul. Graniczną i Jodłową i dalej w kierunku wschodnim, planowane były i analizowane przebiegi dróg prostopadłych do ww. ulic. Zaprojektowanie takich dróg byłyby rozwiązaniem jak najbardziej prawidłowym, z uwagi na to że pozwalałyby obsłużyć wszystkie działki i także drogi takie zapewniałyby szybszy, bezpośredni dostęp do działek (bez konieczności objeżdżania w koło). Nie podjęta została ostatecznie decyzja o takim przebiegu dróg, gdyż dzieliłyby one działki (które mają nawet długość ok.300 m) na kilka obligatoryjnych części. Usankcjonowano stan istniejący. Tylko sporna droga zachowała taki przebieg.
Projektant uzupełnił wypowiedź, wyjaśniając że rezygnacja z dróg prostopadłych spowodowała konieczność obsługi działek położonych w drugiej linii zabudowy przez działki stanowiące własność innych osób.

 

4. Krystyna Kopeć
Pani Krystyna Kopeć wniosła zastrzeżenia, że usunięta została droga 7 KDW. Wraz z mężem użytkuje działkę na 261/2 i płaci za nią podatek, a nie ma dojazdu do działki. Wnosi o przywrócenie drogi 7 KDW.
Projektant wyjaśnił, że droga została usunięta w wyniku rozpatrzenie uwagi wniesionej przez inną osobę.

 

5. Jolanta Cieszyńska
Zapytała czy nadal podtrzymuje się konieczność rezerwowania terenu pod drogę szybkiego ruchu i jak w ogóle wygląda sprawa tej drogi w kontekście sporządzanego planu miejscowego.

Odp. Ewa Jaśko
Część obszaru objętego planem w chwili obecnej posiada obowiązujący plan tzw. plan dla przebiegu drogi szybkiego ruchu Bielsko-Biała - Zawiercie. Z chwilą wejścia w życie nowego planu, w obszarze jego granic stary plan przestanie obowiązywać. W planie dla „drogi" wprowadzona została rezerwa terenu dla wytrasowania przebiegu drogi relacji Bielsko-Biała - Zawiercie. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w rozwiązaniach kierunkowych dotyczących projektowanego układu drogowego, nie ma drogi o takiej relacji. Dlatego też konieczne będzie podjęcie prac planistycznych związanych z likwidacją rezerwy pod drogę, poprzez zmianę planu dla „drogi" lub opracowanie nowego planu.

 

6. Jan Łazur
Wniósł zapytanie czy w Pile Kościeleckiej projektowane są drogi o klasie dróg zbiorczych.

Odp. Ewa Jaśko
W studium określone zostały klasy dróg od lokalnych w górę (L, Z, G, GP). W Pile Kościeleckiej nie ma żadnej projektowanej nowej drogi w klasie zbiorczej i wyższej. Są jedynie drogi istniejące (ul.Krakowska, ul.Chrzanowska, ul.Trzebińska) w klasie zbiorczej.

 

7. Mariusz Sojka
Droga 1 KDD, która zmieniła przebieg w niewielkim zakresie wchodzi obecnie na działkę nr 206/4. Jednym z warunków wyrażenia zgody na przebieg drogi przez działki 206/1 i 206/4
był wykup działek w całości przez gminę. W tej sprawie nie otrzymał odpowiedzi. Pan Sojka wnosi o to ponownie.

Odp. Ewa Jaśko
Sposób rozpatrzenia uwag w postaci Zarządzenia Burmistrza w sprawie jest dostępny w internecie i nie były wysyłane odpowiedzi do osób wnoszących uwagi. W sprawie wykupu wyjaśniła, że plan nie przesądza sprawy i możliwości wykupu. Na tym etapie prac Burmistrz nie może rozpatrując uwagi podjąć decyzji o wykupie. W tej części wniosek rozpatrzony został negatywnie. Dopiero po uchwaleniu planu właściciel działki ma prawo skorzystać z żądania wykupu obydwu działek lub zamiany na inne.

 

8. Maria Gierczak
Wnosi sprzeciw dotyczący przebiegu przez jej działkę nr 228/2 drogi 4 KDW. Po co ta droga jest planowana i komu potrzebna.

Odp. Ewa Jaśko
Być może z Pani punktu widzenia droga ta nie jest potrzebna, ponieważ podjęła Pani decyzję o podziale działki na dwie, w taki sposób, że ich obsługa komunikacyjna nowych działek następować będzie z ul.Krakowskiej. Droga 4 KDW zaprojektowana została dla obsługi drugiej linii zabudowy względem ul.Krakowskiej oraz dla obsługi terenów położonych po jej południowej stronie (tereny lasów). Ponadto stanowi oddzielenie przestrzenne pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu.

 

9. Jan Łazur
Po raz kolejny wnosi o wyjaśnienie dlaczego działka stanowiąca jego własność nie została objęta planem, skoro jest w „otoczeniu", o którym mowa w tytule planu.

Odp. Ewa Jaśko
Granice zostały wyznaczone osiami ulic, w tym przypadku osią ul. Zielonej. Granica musi gdzieś przebiegać i zawsze jakiś teren pozostaje poza obszarem. Zmiana granic obszaru objętego planem powoduje konieczność powtórzenia całej procedury.

 

10. Józef Langer
Zadał pytanie dotyczące przebudowy ogrodzenia z siatki na podmurówce na parkan drewniany na podmurówce przy ul. Granicznej (na zakręcie działka nr 185/28. Czy konieczne jest załatwianie formalności i jakich.

Odp. Ewa Jaśko
Ulica Graniczna jest droga wewnętrzną , nie mniej jednak proponuje się dokonać uzgodnienia z zarządcą drogi (Burmistrz Miasta) w zakresie położenia ogrodzenia.

 

11. Bernardetta Paluch
Wyraża sprzeciw dotyczący przebiegu drogi 5 KD-D, ponieważ droga ta zabiera ok. 25 arów z powierzchni. Poprzedni przebieg był korzystniejszy. Czy nie można ją wprowadzać do 3 KDD i zakończyć.

Odp. Ewa Jaśko
Zmiana jest w zasadzie powrotem do wersji z poprzedniego wyłożenia. Obecnie droga 5KDD uzyskała inna rangę - jest główną drogą dojazdową obsługującą obszar. Je żeli zostanie wniesiona w tej sprawie uwaga, to Burmistrz będzie musiał ja rozpatrzeć.


Ustalenia z dyskusji:
1) W procedurze planu każdy może wnieść uwagę, która rozpatrywana będzie w trybie przewidzianym ustawą, najpierw przez Burmistrza, a następnie przez Radę Miasta.

2) Uwagi należy wnosić na piśmie do dnia 11 grudnia 2008 r. (włącznie) do urzędu miasta.


Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Burmistrza;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Trzebinia, 18.11.2008 r.

 

Jaśko Ewa