Przedmiot projektu:

Odnowa centrum miasta i wykreowanie tzw. serca Miasta, co przyjęto i zapisano w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Trzebini na lata 2007-2013. Obszar ujęty w programie obejmuje Rynek, Mały Rynek, tereny przyległe do głównego budynku Urzędu Miasta w Trzebini, tereny w rejonie budynku Usług Komunalnych „Trzebinia" oraz ulic: Ochronkowej, Kościuszki, Narutowicza i Handlowej.

Prace zaplanowane w etapie I:

  • budowa w pobliżu targowiska miejskiego nowoczesnego, dwupoziomowego parkingu,
  • gruntowna przebudowa płyty trzebińskiego Rynku, w tym fragmentu drogi nr 791,
  • renowacja komunalnych budynków w obrębie Rynku,
  • budowa dwóch nowych budynków, mieszkalno-usługowego i administracyjno-usługowego.

Okres realizacji projektu: Roboty budowlane rozpoczęto 23 września 2009 r., a zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30 listopada 2011 r.

Instytucja dofinansująca: Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 6.1 Rozwój miast Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji.

Wartość inwestycji: 17 997 420,97 zł, w tym dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 11 437 499,51 zł.

Beneficjent: Gmina Trzebinia

Cel projektu: Realizacja działań rewitalizacyjnych w obrębie centrum, jako podstawowych i priorytetowych przedsięwzięć w skali Miasta, co poprawi estetykę i wizerunek Rynku oraz jego najbliższych okolic, podnosząc jednocześnie jakość życia mieszkańców. Z kolei wzbogacone o nowe funkcje i tętniące życiem centrum powinno na dłużej zatrzymać w Trzebini osoby z zewnątrz oraz zachęcić potencjalnych inwestorów do lokalizacji nowych przedsięwzięć gospodarczych właśnie w Trzebini. Celem projektu jest także eliminacja zjawisk kryzysowych oraz likwidacja barier rozwoju występujących w Mieście Trzebinia, poprzez zintegrowanie działań publicznych i prywatnych w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Rewitalizacja rynku jest pierwszym krokiem do dalszej rewitalizacji śródmieścia, mającego skupiać działalność usługową, handlową, gastronomiczną oraz służyć jako miejsce spotkań mieszkańców i wydarzeń kulturalnych. Tym samym przyczyni się do integracji lokalnej społeczności i wzrostu identyfikacji z miastem. 

Wykonawca prac: Konsorcjum krakowskich firm: Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków S.A i spółka AG System

Dokumenty związane z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Trzebinia:

Wizualizacje i galerie zdjęć z realizacji prac i przebudowanej płyty Rynku

Rysunki obiektów przeznaczonych do rewitalizacji oraz projekty nowych elementów zagospodarowania centrum wykonała firma Arkona - Usługi Projektowo-Budowlane z Bytomia.