Informacja archiwalna

Celem opracowania jest przedstawianie wariantu finalnego koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu poeksploatacyjnego położonego w centrum Trzebini z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe. Koncepcja opracowana została w oparciu o część analityczną (tzw. Część A) stanowiącą odrębne opracowanie. Niniejsze opracowanie obejmuje finalną część koncepcyjną (tzw. Część B) tekstową i rysunkową.

Koncepcja finalna jest wynikiem scalenia elementów wariantu I i II przedstawionego wcześniej do konsultacji. W wyniku dyskusji nad przedstawionym opracowaniem oraz po zapoznaniu się z protokołem zespołu koordynującego z ramienia UM w Trzebini, jaka odbyła się podczas posiedzenia u Burmistrza w Urzędzie Miasta w Trzebini w dniu 23.01.2012 r. oraz wg opinii Pana Marka Szuwarzyńskiego, zespół autorski na podstawie ustaleń protokołu dokonał korekt, czego wynikiem jest niniejszy wariant finalny.