Nasz znak: GAU.6721.5.12.2012.ŻR                                                                                                                   Trzebinia, 10.06.2013 r.


PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY   
ul. Mjr. Grzybowskiego 7
32-500 CHRZANÓW


Na podstawie art. 46 pkt 1 i 50 oraz art.  48 i 58 Ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XVIII/195/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem  

 

wnoszę o uzgodnienie

 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem  przeprowadzonej na podstawie ww. uchwały Rady Miasta Trzebini.  


Uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) stanowi załącznik nr 1 do pisma. Załącznikiem jest również projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem.                                                                                                                                        Z up. BURMISTRZA NACZELNIK WYDZIAŁU
                                                                                                                                      ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

                                                                                                                                            Ewa Jaśko

Otrzymują:
1.  adresat
2.  a/a


 

 

Nasz znak : GAU.6721.5.11.2012.ŻR                                                                                                            Trzebinia, 10.06.2013 r.

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY
ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

ul. Plac Na Stawach 3
30-107 KRAKÓW


Na podstawie art. 46 pkt 1 i 50 oraz art.  48 i 58 Ustawy z dnia 3.10.2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XVIII/195/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem  


wnoszę o uzgodnienie


odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem  przeprowadzonej na podstawie ww. uchwały Rady Miasta Trzebini.  Uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) stanowi załącznik nr 1 do pisma. Załącznikiem jest również projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem.                                                                                                                                                                     Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                                                                     NACZELNIK WYDZIAŁU
                                                                                                                                                                     ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

                                                                                                                                                                      Ewa Jaśko

 


Otrzymują:
1.  adresat
2.  a/a

 

Udzielone odpowiedzi