PROJEKT Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

 

Część tekstowa – UWARUNKOWANIA (pliki otwierają się w nowym oknie)

Schematy A4:

 1. Rys. 1_A4 Położenie gminy
 2. Rys. 2_A4 Jednostki funkcjonalno-strukturalne
 3. Rys. 2a_A4 Jednostki urbanistyczne
 4. Rys. 3_A4 Bilans terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania
 5. Rys. 4_A4 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 6. Rys. 5_A4 Lokalizacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 7. Rys. 6_A4 Model struktury przestrzennej
 8. Rys. 7_A4 Wody
 9. Rys. 8_A4 Kompleksy rolniczej przydatności gleb
 10. Rys. 9_A4 Presja inwestycyjna na gruntach rolnych
 11. Rys. 10_A4 Lasy ochronne i lasy gminne
 12. Rys. 11_A4 Formy ochrony przyrody
 13. Rys. 12_A4 Obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków
 14. Rys. 13_A4 Zagrożenia środowiskowe
 15. Rys. 14_A4 Własności gruntów
 16. Rys. 15_A4 Tereny zamknięte
 17. Rys. 16_A4 Kopaliny
 18. Rys. 17_A4 Układ drogowy
 19. Rys. 18_A4 Sieć autobusowa
 20. Rys. 19_A4 Trasy rowerowe
 21. Rys. 20_A4 Sieć ciepłownicza
 22. Rys. 21_A4 Sieć gazowa
 23. Rys. 22_A4 Sieć elektroenergetyczna
 24. Rys. 23_A4 Sieć teletechniczna
 25. Rys. 24_A4 Sieć kanalizacyjna
 26. Rys. 24_A4 Sieć wodociągowa

Część rysunkowa - UWARUNKOWANIA (pliki otwierają się w nowym oknie)

 1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna – użytkowanie i zagospodarowanie terenu (rys. nr I.1A)
 2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna (rys. nr I.1B)
 3. Struktura funkcjonalno-przestrzenna w jednostkach urbanistycznych (rys. nr I.1C)
 4. Układ komunikacyjny (rys. nr I.2)
 5. Infrastruktura techniczna (rys. nr I.3)
 6. Środowisko przyrodnicze i zagrożenia środowiska (rys. nr I.4)
 7. Walory krajobrazowo-kulturowe (rys. nr I.5)

Część tekstowa  - KIERUNKI

Część rysunkowa - KIERUNKI (pliki otwierają się w nowym oknie)

 1. Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej (rys. nr 1)
 2. Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego (rys. nr 2)
 3. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej (rys. nr 3)
 4. Kierunki - ochrona i kształtowanie środowiska (rys. nr 4)
 5. Kierunki - walory krajobrazowo-kulturowe (rys. nr 5)