Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia, ponownie wyłożony do publicznego wglądu w zakresie wprowadzonych zmian po drugim wyłożeniu.
Zmiany wyszczególnione w ogłoszeniu obejmują:

  • zmiany w częściach tekstowych oznaczone czcionką koloru czerwonego,
  • zmiany w częściach graficznych zaznaczone na rysunkach.

Ważne: wszystkie pliki otwierają się w tym samym oknie

 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia, na który składają się:

Uwarunkowania rozwoju gminy Trzebinia

Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu studium

Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia