Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Oferta inwestycyjna Dokumenty strategiczne Gminy Trzebinia Koncepcja zagospodarowania terenu...
Informacja archiwalna Celem opracowania jest przedstawianie wariantu finalnego koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu...
KONCEPCJA PARKU MIEJSKIEGO  WSTĘPNEGO PROJEKTU PARKU MIEJSKIEGO     W związku ze sporządzaniem WSTĘPNEGO PROJEKTU PARKU...
Przedmiot projektu: Odnowa centrum miasta i wykreowanie tzw. serca Miasta, co przyjęto i zapisano w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta...
Uchwała Nr XXIX/310/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru...
Dokumenty do pobrania:    RYSUNEK PLANU PROJEKT PLANU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO RYSUNEK PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA...
Szanowni Państwo, zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania...
 Uchwała z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Śródmieście-Południe Rysunek...
Trzebinia, 06.03.2008 r.    Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla terenu części działki nr 53/9 w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej...
Uchwała nr XLIII/510/III/2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru działki nr 4/3 w...