20lat - logotyp - 72 dpi RGB transparent 

Gmina Trzebinia przy współfinansowaniu
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
realizowała w okresie od 28 maja 2017 r. do 11 czerwca 2017 r. zadanie nie inwestycyjne
pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia w 2017 roku”,
którego całkowity koszt wynosił 462 148,00 złotych, w tym 65 797,20 zł to środki Funduszu. 

 

 

DOFINANSOWANIE ZADANIA
„Profilaktyka zdrowotna uczniów klas III szkół podstawowych"
tzw. zielona szkoła

 

PODSTAWA PRAWNA:
Zarządzenie Nr 0050.107.2018 Burmistrza Miasta Trzebinia z dnia 23.03.2018 r. w sprawie: zasad gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna uczniów klas III szkół podstawowych" tzw. zielona szkoła.

 

W budżecie Gminy Trzebinia przeznacza się środki finansowe, ze środków ochrony środowiska, na dofinansowanie zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna uczniów klas III szkół podstawowych", trwającego co najmniej 10 dni.

Dofinansowanie wynosi 300,00 zł na każdego ucznia zgłoszonego do wyjazdu. 

   

KOMU PRZYSŁUGUJE:
Dofinansowaniem objęci są uczniowie klas III szkół podstawowych.


KRYTERIUM DOCHODOWE:
Uczniowie z rodzin, których dochód nie przekracza kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej otrzymują 100% pokrycie kosztów wypoczynku.

WNIOSEK:
Warunkiem przyznania pomocy finansowej w zakresie wypoczynku jest złożenie przez rodzica lub prawnego opiekuna podania do dyrektora szkoły. Podanie opiniuje wychowawca klasy i Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini.

W przypadku, gdy rodzina ucznia nie jest objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, a uczeń otrzymał pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na bieżący rok szkolny, podanie opiniuje wychowawca klasy i dyrektor szkoły.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Trzebińskim Centrum Administracyjnym
tel. 32 6 122 511 lub 32 6 122 735 wew. 314 - Pani Wiesława Chlebda (pokój nr 1c)