Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Wnioski dostępne są w Trzebińskim Centrum Administracyjnym oraz zamieszczone poniżej.

 

Wzór wniosku i wymaganych załączników:

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Trzebińskim Centrum Administracyjnym
tel. 32 6 122 511 lub 32 6 122 735 wew. 321 - Pani Marzena Kuras (pokój nr 9)

 

Podstawy prawne: