Obecnie przepisy oświatowe stwarzają możliwości do twórczej pracy placówkom przedszkolnym. Zmierzając do podnoszenia efektywności działań wychowawczo - dydaktycznych podejmowanych przez przedszkole we współpracy z rodzicami oraz dbając o pozytywny wizerunek edukacji przedszkolnej i jej wysoki poziom Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Trzebini, realizuje Wielostronny Partnerski Projekt COMENIUSA- zatytułowany „Uczyć dzieci żyć".


Czas realizacji działania obejmuje okres od 7 sierpnia 2008 do 31 lipca 2010 włącznie. Partnerzy projektu to Materska skola w Popradzie - Słowacja oraz Materska skola w Usti nad Labem - Czechy. Celem projektu jest stworzenie pakietu edukacyjnego dla rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego proklamującego prawa dziecka wyrażone w Genewskiej Deklaracji Praw Dziecka z 1924 r. oraz Deklaracji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 20 listopada 1959 r. i uznanej w Ogólnej Deklaracji Praw Człowieka, w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.


W dniach 2 - 6 listopad 2008 nauczyciele Jadwiga Pęcherek, Iwona Głogowska oraz dyrektor Jadwiga Kiełbus uczestniczyli w spotkaniu partnerskim w Popradzie. Wynikiem podjętych rozmów i wspólnej pracy przyjęto 10 praw, które zostaną wprowadzone we wszystkich partnerskich przedszkolach. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na marzec 2009 w Polsce w celu wymiany doświadczeń i scenariuszy zajęć przeprowadzonych w swoich placówka, a dotyczyć one mają:
Polska - Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Trzebini - koordynator Jadwiga Kiełbus
I Prawo Dziecka do wychowywania się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości.
Wyrażając przekonanie, że rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie,
II Prawo Dziecka do własnej narodowości - do posiadania własnej tożsamości w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności,
Uważając, że dziecko powinno być w pełni przygotowane do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka, wychowana w duchu ideałów wzmacniających więzi z rodziną i środowiskiem lokalnym. Biorąc pod uwagę znaczenie tradycji i wartości kulturowych każdego narodu dla ochrony i harmonijnego rozwoju dziecka,
III Prawo Dziecka do edukacji
Nasze przedszkole dostrzega potrzebę uznania rodziców za równorzędnych partnerów w kierowaniu procesem wychowawczym, realizuje swoje zadania, w porozumieniu z rodzicami Programy poszczególnych zajęć przedszkolnych opracowane są tak, aby zapewnić uzyskanie osiągnięć edukacyjnych każdemu dziecku, wykorzystuje naturalną potrzebę aktywności dziecka w wieku przedszkolnym na miarę jego możliwości rozwojowych, potrzeb i zainteresowań - jako sprężyny rozwoju psychiczno - emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego.

 

Słowacja - koordynator dyrektor Martina Kovalcikova
IV. Prawo Dziecka do zdrowia i dobrobytu - dzieci mają prawo do tego aby zdrowo się rozwijać, dobrze się żywić i mieć dach nad głową.
V. Prawo Dziecka do schronienia - w nagłym wypadku lub w razie niebezpieczeństwa, w pierwszej kolejności należy obsługiwać dzieci.
VI Prawo Dziecka do ochrony zawodowej
- wszystkie dzieci winny być chronione przed porzuceniem, okrucieństwem i pracami, które mogą zaszkodzić ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.


Czechy - koordynator dyrektor Lenka Slaba
VII Prawo Dziecka do opieki - każde dziecko ma prawo do opieki ze strony rodziców a także innych dorosłych
VIII Prawo Dziecka do wolności - każde dziecko ma prawo do własnej religii, poglądów - do własnego zdania
IX Prawo Dziecka do pokoju- każde dziecko ma prawo do życia w atmosferze pokoju
X Prawo Dziecka do równości - wszystkie dzieci mają równe prawa, bez względu na kolor skóry czy swoją niepełnosprawność powinny być jednakowo traktowane.


Ku naszemu zadowoleniu partnerzy przyjęli naszą propozycję formy pakietu edukacyjnego, a mianowicie będzie to kalendarz na rok 2011- kalendarz nauczyciela zawierający zarówno treść prawa jak również wypowiedź przedszkolaka, pomoc dydaktyczną w formie ilustracji i scenariusz zajęcia.

Sprawozdanie z realizacji Programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius

PROJEKT PARTNERSKI „Uczyć dzieci żyć - Prawa Dziecka"

w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Trzebini

 

Realizację założeń programu „Uczyć dzieci żyć - Prawa Dziecka" w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Trzebini rozpoczął cykl zajęć dydaktycznych wprowadzających dziecko w świat jego praw. Zajęcia te zostały przeprowadzone we wszystkich grupach wiekowych z zastosowaniem metod i form pracy adekwatnych do rozwoju dziecka w danej grupie wiekowej. Na podstawie opowiadania J. Korczaka o Królu Maciusiu I dzieci zapoznały sie z pojęciem „prawa dziecka", ich genealogią, znaczeniem we współczesnym świecie.


Na postawie pierwszych zajęć z grupą nauczyciele grupy dzieci 6-letnich opracowali scenariusz przedstawienia teatralnego pt: "Na dworze Króla Maciusia I". W przedstawieniu tym dzieci miały szansę wypowiedzieć swoje prawa wobec dorosłych, którzy również wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu.Tatusiowie wcielili się w role ministrów na dworze Króla Maciusia I. Przedstawienie to miało swoją premierę 14 października 2008 r. z okazji Ślubowania Sześciolatków. Uroczystość uświetnił również Polonez w wykonaniu dzieci, które swoje ślubowanie złożyły wobec sztandaru przedszkolnego.


Wprowadzenie dzieciom kolejnych Praw Dziecka odbyło się na tradycyjnej już imprezie integracyjnej dla dzieci i ich rodziców pod nazwą: Święto Pieczonego Ziemniaka. Jest to spotkanie organizowane w ogrodzie przedszkolnym. Podczas tego spotkania dzieciom zostało wprowadzone Prawo do imienia i narodowości. Poprzez zespołowe realizowanie zadań, dzieci uczyły sie rozumieć co znaczy: prawo dziecka do bycia sobą, do samorealizacji, do własnej narodowości, do poznania własnego pochodzenia. Dzięki aktywnemu udziałowi rodziców w realizacji tego prawa, dzieci mogły poczuć się pełnowartościowymi członkami społeczności rodzinnej, przedszkolnej i narodowej.


 

W dniach  2-6 listopada 2008 r. Dyrektor przedszkola Jadwiga Iwona Kiełbus wraz z nauczycielami Jadwigą Pęcherek oraz Iwoną Głogowską wzięła udział w spotkaniu w przedszkolu słowackim w Popradzie. Udział w spotkaniu wzięli wszyscy partnerzy projektu, nauczyciele z Polski, Słowacji i Czeskiej Republiki. Wizyta miała charakter zapoznawczy. W czasie tego spotkania partnerzy projektu ustalili 10 jednolitych praw i określili kolejność ich realizacji w przedszkolach. Określono również sposoby wymiany doświadczeń, opracowano koncepcję końcowego efektu współpracy partnerów - materiałów do wprowadzania Praw Dziecka w przedszkolu dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Nauczyciele wymienili również dotychczasowe wyniki swoich doświadczeń w pracy z Prawami Dziecka. Była to okazja do zapoznania się z zasadami funkcjonowania przedszkola, organizacją pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej przedszkola w Słowacji. Jednym z punktów wizyty było spotkanie z przedstawicielami władz miasta Poprad zaangażowanych w edukację małych dzieci.

 

Realizacja założeń projektu rozbudziła ambicje nauczycieli w dążeniu do pogłębienia wiedzy w tym zakresie, dlatego też 18 listopada 2008 r. wszyscy nauczyciele przedszkola wzięli udział w szkoleniu „Prawa Dziecka - jakie są naprawdę i jak uczyć o nich przedszkolaki?" zorganizowanym przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

 

Tradycyjnym punktem kalendarza uroczystości przedszkolnych jest organizowanie dla swoich wychowanków i ich rodziców Wieczoru Wróżb Andrzejkowych. Wieczór ten w 2008 r. przebiegał po hasłem realizacji kolejnego Prawa Dziecka: Wszystkie dzieci są równe. Dzieci wraz z rodzicami mają okazję do wspaniałej zabawy i wspólnych wróżb, a przede wszystkim okazję do spędzenia ze sobą czasu wolnego w atmosferze zabawy i radości. Dowiadują sie również, że bez względu na to jak wyglądają i gdzie żyją, mają takie same prawa do marzeń.

Prawo dziecka do miłości i zrozumienia szczególnie ze strony rodziców, a także innych osób dorosłych dzieci poznały poprzez aktywne uczestnictwo wraz z rodzicami w przygotowaniu, organizacji i udziale w Wigilii w dniu 19 grudnia 2008 r. Tradycyjne Jasełka w wykonaniu małych aktorów, wspólne spożywanie wigilijnych posiłków, tradycja łamania sie opłatkiem to elementy tradycji rodzinnych kultywowanych przez nasze przedszkole. W atmosferze miłości i radości świątecznej dzieci łamały sie opłatkiem z przyjaciółmi z przedszkola, swoimi rodzicami,  z nauczycielami i członkami społeczności przedszkolnej. Wigilię uświetniły kolędy w wykonaniu dzieci na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych. Atmosferę świąteczną wprowadził koncert kolęd w wykonaniu rodziców. W tej uroczystości udział wzięły nie tylko dzieci i ich rodzice, ale również cały personel przedszkola, przedstawiciele władz lokalnych, proboszcz parafii a także emerytowani pracownicy przedszkola.


 

Realizacji projektu „Uczyć dzieci żyć - Prawa Dziecka „ spotkała się z wielkim uznaniem i zainteresowaniem ze strony władz lokalnych, samorządowych a przede wszystkim rodziców, którzy bardzo chętnie i czynnie uczestniczą w realizacji jego założeń i celów. Nasze przedszkole dostrzega potrzebę uznania rodziców za równorzędnych partnerów w kierowaniu procesem wychowawczym, realizuje swoje zadania, w porozumieniu z rodzicami.

 

Programy poszczególnych zajęć przedszkolnych opracowane są tak, aby zapewnić uzyskanie osiągnięć edukacyjnych każdemu dziecku, wykorzystując naturalną potrzebę aktywności dziecka w wieku przedszkolnym na miarę jego możliwości rozwojowych, potrzeb i zainteresowań - jako sprężyny rozwoju psychiczno - emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego.

 

 

 

 

„..Dziecko w wieku przedszkolnym ma swoje prawa..."


Najistotniejszym czynnikiem kształtującym osobowość dziecka jest rodzina, dlatego też o powodzeniu i przebiegu realizacji programów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola decyduje zdaniem Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Trzebini Jadwigi Iwony Kiełbus - „...spójność w działaniu wszystkich znaczących środowisk przedszkolaka, a w szczególności środowisko rodzinne. Zdrowy klimat życia w rodzinie, wiedza i umiejętności pedagogiczne rodziców są czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój małego dziecka. Funkcje i zadania Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Trzebini skierowane są zatem z jednej strony na dziecko, jego wychowanie, prawidłowy i indywidualny rozwój, z drugiej wychodzą naprzeciw ogólnym potrzebom życia społecznego i gospodarczego oraz związanej z tym sytuacji rodziny..."


Organizacja pracy Przedszkola Samorządowego Nr 6 tworzy ramy dla wzajemnej współpracy i koordynacji działań wszystkich podmiotów zaangażowanych w wychowanie i edukację dziecka: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi placówki, rodziców, dziadków, wujków.
Dla małego dziecka bowiem dorosły jest tym, co wszystko wie i wszystko może - jest wzorem osobowym. Spełnienie oczekiwań dziecka adekwatnych do treści preambuły genewskiej , iż "...ludzkość winna dać dziecku wszystko, to co posiada najlepszego..." nie jest łatwe lecz konieczne, gdyż warunkuje ukształtowanie indywidualnej jednostki, posiadającej poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i uznania, zapewnia jej indywidualny rozwój na miarę XXI wieku. Nasze przedszkole wierne preambule widzi potrzebę traktowania rodziców jako równych partnerów w edukacji małego dziecka i dlatego owocnie z nimi współpracuje.
„Święto Pieczonego Ziemniaka" , które zapisało się do kalendarza imprez przedszkolnych, jako spotkanie integracyjne, również w tym roku szkolnym 2009/2010 spełniło oczekiwania uczestników. Dzień 25 września 2009r. był dniem cieplejszym niż wcześniejsze dni września. Zgromadziło się w ogrodzie przedszkolnym ponad 100 osób. Na zaproszenie naszego przedszkola odpowiedziały całe rodziny naszych podopiecznych, przybyli nie tylko rodzice, rodzeństwo, ale również dziadkowie, wujostwo oraz liczni przyjaciele i sympatycy naszego przedszkola.
„Święto dziś ziemniaka mamy , tak więc wszystkich zapraszamy, na konkursy i zawody, na zagadki i podchody. Niech zjednoczą się rodziny i niech mają dziarskie miny! Uśmiech, humor i zabawa - to jest najważniejsza spawa" - przesłanie dyrektor przedszkola powitało uczestników.
„Czas przyjaźni" piosenka naszych przedszkolaków w ich wykonaniu oraz wspaniałych gości stała się sygnałem do rozpoczęcia zabawy, pierwszej konkurencji drużynowej. Każda z czterech grup przedszkolnych otrzymała, tego dnia, miano drużyny. Grupa I dzieci z rodzinami otrzymała kolor zielony, grupa II: kolor niebieski, grupa III: kolor czerwony i grupa IV: kolor żółty.
Na sygnał dyrektor przedszkola każda z czterech drużyn rozpoczęła pierwszą konkurencje: Szukamy ziemniaków, każda drużyna musi odnaleźć 35 ziemniaków, czas: 5 minut. Odnaleziono bardzo szybko ukryte w ogrodzie przedszkolnym ziemniaki, każda z drużyn wywiązała się wspaniale z pierwszego zadania. A co było dalej? Tatusiowie obierali ziemniaki, a szefowa kuchni przedszkolnej przyznała punkty za solidność pracy i zaangażowanie. Mistrz otrzymał „obieraczkę". Mamusie miały za zadanie trafić ziemniaczkiem do koszyczka i wykazały się nie lada sprytem. Wszyscy uczestnicy zabawy, i Ci mali i Ci duzi, ujawnili swoje zdolności wokalne i taneczne. Tańczono Walczyka, Krakowiaka, Polkę, Kujawiaka.
Można było również podziwiać „ ziemniaczane ludki" wykonane przez uczestników zabawy. Na koniec spotkania tytułowe „ pieczone ziemniaki" przygotowane przez personel obsługi przedszkola , smakowały jak potrawa z najlepszej kuchni świata.
Ku zadowoleniu organizatorów wszyscy uczestnicy brali czynny udział w zabawach, grach i konkurencjach, co wpłynęło na pełną realizację zamierzonego celu: Prawo dziecka do wychowania w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Wychowania wzmacniającego więzi z rodziną i środowiskiem lokalnym.

 

Sprawozdanie z realizacji Programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS, PROJEKT PARTNERSKI „Uczyć dzieci żyć- prawa dziecka" realizowany w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Trzebini

 

 

Zgodnie z realizacją programu COMENIUS wizyta partnerów odbyła się w Polsce, w naszym mieście- Trzebini,  w dniach od 12.10.2009 r. do 15.10.2009 r.

 

W poniedziałek 13.10.09r. dyrektorzy przedszkoli z Czeskiej Republiki i ze  Słowacji  wraz z nauczycielami wzięli udział w spotkaniu roboczym w Przedszkolu Samorządowym Nr 6. Goście  spotkali się z przedszkolakami z każdej z czterech grup naszego przedszkola. Nasi partnerzy przekazali  dzieciom pozdrowienia oraz wręczyli prezenty od rówieśników z przedszkoli w Słowacji i Czeskiej Republiki. Strony projektu wymieniły scenariusze zajęć dotyczących praw dziecka i podzieliły się spostrzeżeniami z ich realizacji w swoich placówkach.

Wspólnie ustalono ostateczną formę końcowego produktu pracy z projektem - kalendarza dla nauczycieli przedszkoli pt: „Prawa Dziecka".

 

W poniedziałkowe popołudnie o godzinie 15.00 goście wzięli udział w „Ślubowaniu Przedszkolaków". Nasze sześciolatki rozpoczęły akt ślubowania polskim tańcem - polonezem,  ślubowanie złożyły w obecności sztandaru przedszkola. W części artystycznej uroczystości dzieci przedstawiły program pt: „Razem zwiedzamy Europę". Ich podróż rozpoczęła się od kraju naszych  partnerów - Słowacji. W humorystyczny sposób prezentowały piękno Popradu oraz historię Janosika. Dzieci „podróżowały" również przez Francję - w Paryżu prezentowały się jako modelki,  a we Włoszech wychwalały smaczną pizzę. Odwiedziły również Hiszpanię, gdzie dziewczynki w pięknych hiszpańskich strojach zachwalały walory flamenco. Swoją „podróż" sześciolatki zakończyły w Czeskiej Republice. Tam przywitały się z bajkowym ulubieńcem - krecikiem, malowały piękną okolicę partnerskiego miasta - Usti nad Labem. Wspólną podróż dzieci, rodzice, goście zakończyli  hymnem przedszkola pt: „Czas przyjaźni", który znają już nasi partnerzy projektu. W uroczystości „Ślubowania Starszaków" uczestniczyli również rodzice sześciolatków, przedstawiciele władz lokalnych oraz radni osiedla Gaj i Energetyków.

 

Po zakończeniu części oficjalnej przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni przyjaciele i sympatycy naszego przedszkola wzięli udział w spotkaniu z gośćmi z partnerskich placówek. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy, pozyskanie opinii rodziców na temat  realizacji programu COMENIUS w przedszkolu.

 

W dniu 14.10.09 r. nasi partnerzy wraz z dyrektorem naszego przedszkola Jadwigą Iwoną Kiełbus wzięli udział w uroczystości zorganizowanej przez władze miasta Trzebini z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Domu Kultury „Sokół". Była to okazja do spotkania z przedstawicielami najwyższych władz miasta oraz wicekuratorem Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie Panią Agatą Szutą, a także dyrektorami przedszkoli z terenu naszego miasta Trzebini.

 

Kolejny dzień wizyty miał charakter roboczy (15.10.09). Nasi przyjaciele wzięli udział w spotkaniu z nauczycielami z naszego przedszkola oraz pracownikami administracji i obsługi. Na spotkaniu tym zarówno goście jak i gospodarze wzięli czynny  udział w doskonaleniu. Warsztaty przeprowadziła nasza nauczycielka - mgr. Agnieszki Mazur. Udział w szkoleniu  pozwolił dostrzec  gościom walory polskich zabaw ruchowych przy muzyce, które bawią zarówno dzieci jak i dorosłych. Poza tym wspólnie z pracownikami administracji i obsługi przedszkola został opracowany tygodniowy jadłospis, który  uwzględnia tradycyjne potrawy polskie, czeskie i słowackie.

 

W ramach realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 6 wielostronnego projektu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE-COMENIUS pod hasłem „Uczyć dzieci żyć" odbyła się kolejna już wizyta dyrektora Jadwigi Iwony Kiełbus oarz nauczyciela Jawigi Pęcherek w partnerskim przedszkolu w Czeskiej Republice, w Usti nad Labem. Podczas spotkania partnerów odbyła się wymiana scenariuszy zajęć na których wprowadzono dzieci w świat jego 10 PRAW. Nauczyciele podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zaobserwowanych zachowań dzieci, sposobów realizacji głównych zadań projektu, wymienili się doświadczeniem. Wszyscy uczestnicy spotkania w przedszkolu w Usti nad Labem mieli możliwość bezpośredniej obserwacji i uczestniczenia w zajęciu, którego celem było zapoznanie dzieci z pojęciem „Prawo do miłości i do zrozumienia" przeprowadzonego przez nauczycieli przedszkola z Czeskiej Republiki. Dzieci zaprezentowały swoja wiedzę o Prawach Dziecka oraz umiejętności wokalne i taneczne. Zatańczyły charakterystyczne tańce z Polski oraz Słowacji. Nauczyciele czeskiego przedszkola nauczyli najstarszych wychowanków piosenki polskich przedszkolaków „Czas przyjaźni" Wspólnie z partnerami zaśpiewaliśmy jego międzynarodową wersję. Dzieci zaprezentowały nam również galerię swoich prac plastycznych, które powstały przy realizacji projektu oraz wykonane własnoręcznie scenografie do bajki „Śpiąca królewna", „Jaś i Małgosia". Podczas wizyty odbyła się weryfikacja działań partnerów i powstał wspólny produkt końcowy projektu: Kalendarz 10 PRAW DZIECKA. W kalendarzu zawarte są nie tylko prawa dziecka, lecz również opis i pomoce dydaktyczne do ich wprowadzania, które zdaniem realizatorów projektu przyniosą oczekiwane efekty pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Kalendarz opracowany został na rok szkolny 2011/2012 i zostanie rozpowszechniony wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego, w Czeskiej Republice, Słowacji i Polsce.