Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini im. Władysława Broniewskiego, już po raz drugi, bierze udział w realizacji europejskiego programu partnerskiego Socrates Comenius. Tym razem tematyka projektu związana jest z poszerzeniem wiedzy na tematy związane z problematyką środowiska naturalnego i jego ochroną. jak również podnoszeniem umiejętności badawczych uczniów, doskonaleniem ich podstawowych kompetencji językowych, naukowych i informatycznych oraz wspieraniem innowacyjnych metod opartych na zastosowaniu technologii informatycznej, pedagogice i ćwiczeniach. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.


 

Wiele działań i starań dotyczących edukacji na temat ochrony środowiska kończy się fiaskiem, ponieważ zagadnienia te są wydają się uczniom nudne. Lektura naukowych artykułów, wysłuchiwanie dziwnych opowieści na temat ocieplania się klimatu i konieczności ochrony środowiska jest dla nich kolejnym obowiązkowym przedmiotem, jaki należy zdać i szybko zapomnieć. Wierzymy, że edukacja środowiskowa powinna być rozpoczęta jak najwcześniej i być bliska życiu dzieci.

 

Ochrona środowiska, zapewnienie zrównoważonego rozwoju, włączając problematykę zmian klimatu są jednymi z najważniejszych zagadnień z jakimi zmierzy się Europa 21go wieku. Podejmowano wiele wysiłków w celu propagowania tego tematu, ale (z naszego punktu widzenia) w procesie dydaktycznym wysiłki te są mało owocne. Żeby zmienić postawy nie wystarczy tylko rozmawiać o problemach, zagłębić się w lekturze dokumentacji naukowej lub wydrukować plakaty.

 

Takie nauczanie o ochronie środowiska jest jeszcze jednym przedmiotem obowiązkowym, którego uczniowie muszą się uczyć bez zrozumienia realnych problemów chęci zmiany sposobu myślenia. My chcielibyśmy zająć się problemem odwołując się do ich emocji, oferując im przygodę, włączając do działań ich bliskie otoczenie oraz kontekst. W celu osiągnięcia najważniejszego celu, jakim jest zrozumienie problemów i zagrożeń związanych z tematem oraz zbliżenia natury i stworzeń niej żyjących do uczestników projektu, łączy się w nim ze sobą osobistą przygodę, zaangażowanie rodziców, dłuższe wycieczki oraz interesujące zadania z nowoczesnymi metodami nauczania.


 

CELE PROJEKTU:

 1. Ustanowienie efektywnej ochrony środowiska naturalnego dla następnych pokoleń, zaczynając od najmłodszych lat. Poszerzenie wiedzy na tematy związane z tematyką środowiska naturalnego i jego ochroną.
 2. Rozwijanie świadomości tematyki związanej z projektem.
 3. Opisać jaki wpływ na różne ekosystemy ma świadomość, dbałość, ostrożność i wiedza. Jak można je rozwijać/poszerzać/upowszechniać wśród innych.
 4. Zwiększenie świadomości nauczycieli, uczniów, rodziców i innych zainteresowanych na temat zrównoważonego rozwoju w połączeniu z tematyką energii i zmian klimatu.
 5. Zbieranie informacji na temat różnorodności krajobrazu Europy, związanych z nimi środowisk ekologicznych i sposobów w jaki te ekosystemy są chronione i użytkowane.
 6. Zwiększenie udziału w działaniach projektowych przez włączenie ćwiczeń sportowych, zgodnie z zasadą, że należy prowadzić zdrowe życie w zdrowym środowisku.
 7. Promowanie świadomości nauczania formalnego i nieformalnego.
 8. Podnoszenie umiejętności badawczych uczniów, podnoszenie ich podstawowych kompetencji językowych, naukowych i informatycznych.
 9. Wspieranie innowacyjnych metod opartych na zastosowaniu technologii informatycznej, pedagogice i ćwiczeniach.
 10. Poprawa umiejętności kluczowych takich jak umiejętność współpracy i pracy w zespole (znajomość informacji o regionie, akceptacja języków obcych, tradycji i ludzi), poczucie inicjatywy oraz przedsiębiorczości (aktywny udział w działaniach projektu, praca badawcza poza szkołą), świadomości kulturowej i jej wyrażania (poszukiwanie własnych dróg ekspresji swojego nastawienia do poruszanego tematu, dialog interkulturowy).
 11. Pobudzenie i wzmocnienie kreatywności i innowacyjności. Rozwijanie poczucia kreatywności oraz przedsiębiorczości wśród uczniów, szczególnie pracujących nad przetworzeniem w sposób artystyczny zdobytych wiadomości ( komputerowa historyjka, przygotowanie sztucznego parku narodowego). Rozwijanie innowacyjnego podejścia do nauczania wykorzystując sztukę kreatywną.
 12. Zbudowanie silnych zależności wśród pracujących ze sobą.
 13. Zwiększenie poczucia obywatelstwa Europejskiego opartego na zrozumieniu i poszanowaniu praw człowieka i demokracji, zachęcanie do tolerancji i akceptacji innych języków, ludzi i kultur.
 14. Wzmocnienie edukacji interkulturowej i jej wpływu na jednolitość społeczną.
 15. Rozwój wiedzy i zrozumienia wśród młodych ludzi oraz kadry nauczycielskiej na temat różnorodności Europejskiej kultury, języków i ich wartości.Partnerzy projektu:

 

1. Węgry  

2. Hiszpania  

3. Włochy

 

 

Relacja ze spotkań partnerskich programu Comenius znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Trzebini: http://sp6trzebinia.edu.pl/socrates_glowna.htm