Program „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” to program działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Program został przyjęty Uchwałą LIII/570/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Trzebinia Programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.

 

Główne cele programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” to:

1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej,

2. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,

3. umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny wielodzietnej,

4. wzmocnienie kondycji bytowej rodzin wielodzietnych.

 

Uprawnieni do korzystania z programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

  1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

  2. małżonek rodzica;

  3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135z późn. zm. ).

 

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;

  2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

  3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dokumentem identyfikującym uprawniającym do korzystania z Programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” jest Karta Dużej Rodziny, o której mowa w §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. W sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 755 z póżn. zm.), pod warunkiem iż członek rodziny wielodzietnej chcący skorzystać z uprawnień w ramach Programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” zamieszkuje na terenie Gminy Trzebinia.

 

Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania z programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”, a także oferuje system zniżek wprowadzonych przez Ogólnopolską Kartę Rodziny.

 

Aktualnie partnerami programu Trzebinia Przyjazna rodzinie są:

 

  • Trzebińskie Centrum Kultury

1. Zakres szczególnych uprawnień określa się następująco:

- 50% ulga dla dorosłych i dzieci na bilety wstępu na spektakle teatralne i koncerty organizowane przez TCK w Domu Kultury „Sokół” i Dworze Zieleniewskich.

- Bilety ulgowe dla całej rodziny do Kina „Sokół” wg obowiązującego aktualnie cennika.

- Zniżki dla dzieci i młodzieży do lat 19  za udział w płatnych zajęciach organizowanych w Domach Kultury TCK wg następującego algorytmu:

· Za pierwsze dziecko – zniżka 15%

· Za drugie dziecko – zniżka 20%

· Za trzecie dziecko – zniżka 25%

· Za czwarte dziecko – zniżka 30%

· Za kolejne dzieci – zniżka 35%

2. Ze szczególnych uprawnień może korzystać każdy członek rodziny wielodzietnej, o którym mowa w Programie „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.

 

  • Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o. o.

1. Zakres uprawnień obejmuje 40% rabatu na bilety.

Jednorazowy bilet wstępu obejmuje 70 min. pobytu na basenie (od przyłożenia zegarka do czytnika,,wejście" do momentu rozliczenia w kasie). Po upływie 70 minut dopłata do usługi naliczana jest minutowo. Bilet na basen nie zawiera opłaty za korzystanie z sauny, która wynosi 0,40 zł. za minutę i jest płatna przy końcowym rozliczeniu.

2. Rabat na bilety nie obejmuje posiadaczy karnetów Krytej Pływalni i dotyczy tylko wejść gotówkowych

3. Ze szczególnych uprawnień może korzystać każdy członek rodziny wielodzietnej, o którym mowa w Programie „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.