10.06.2020 r.

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju Główny Urząd statystyczny przeprowadzi Powszechny Spis Rolny. Udział w nim jest obowiązkowy.

 

27.02.2019 r. 

 

26.02.2019 r.

Z oświadczeniem po dopłaty.

Po raz drugi rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

 • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w roku 2018.

Jeżeli działki rolnika zostały objęte nowowyznaczonymi obszarami ONW, a nie ubiegał się w ubiegłym roku o przyznanie takiej pomocy – w tym roku nie będzie mógł złożyć oświadczenia. O płatności trzeba będzie wystąpić z pomocą aplikacji eWniosek.

Oświadczenia od rolników przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.  

W ubiegłym roku z możliwości złożenia oświadczeń w formie papierowej skorzystało prawie 50 tys. małopolskich rolników. Z kolei blisko 70 tys. rolników przesłało do Agencji wnioski o dopłaty drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 

25.02.2019 r.

Od 28 lutego do 29 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się rolnik, którego gospodarstwo ma wielkość ekonomiczną mniejszą niż 10 tys. euro i który ubezpieczony jest w KRUS. Działanie to skierowane jest do osób, które zdecydują się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzą w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

Jestem przekonany, że zainteresowanie programem w Małopolsce będzie bardzo duże. Znakomicie odpowiada on potrzebom małych gospodarstw z naszego terenu i będzie dla nich szansą na rozwój, zwiększenie wartości gospodarstwa i poprawę jakości życia na wsi – mówi dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk.

Pieniądze będą wypłacane w dwóch ratach - najpierw 80 proc. premii, a kolejne 20 proc.  po zrealizowaniu założonych w biznesplanie inwestycji. Rolnik na restrukturyzację swojego gospodarstwa będzie miał 3 lata. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in.: docelowa wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje na stronie www.arimr.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych w biurach powiatowych ARiMR.

 

15.02.2019 r.

Informacje dotyczące zasad przemieszczania ziemniaków do innych państw członkowskich UE

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią [.pdf]

03.08.2018 r. W związku z nielegalnym wywozem ziemniaków konsumpcyjnych do krajów UE przez podmioty z terenu województwa małopolskiego, WIORiN w Krakowie Oddział w Oświęcimiu zamieszcza informacje dotyczące zasad przemieszczania ziemniaków do innych państw członkowskich UE celem przypomnienia.

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.
Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek mogą zalogować się na istniejące konto.
W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, może uzyskać kod dostępu do aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych:

swojego numeru identyfikacyjnego (numer ewidencji producentów), 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego w ewidencji producentów), kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR w roku 2017 (w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0).

Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail - pole nieobowiązkowe (na ten adres będą przesyłane powiadomienia z ARiMR).

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu lub będą mieli kłopoty z wypełnieniem e-wniosku przez Internet uzyskają pomoc w biurach powiatowych ARiMR, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Izbach Rolniczych oraz u prywatnych podmiotów doradczych.

Aplikacja eWniosekPlus dostępna na stronie www.arimr.gov.pl od 15 marca 2018 r.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. W roku 2018 w przypadku, gdy dane z wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, rolnik zamiast wniosku może złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.


Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się o co najmniej jedną z płatności:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 o inne płatności niż te wymienione powyżej. Skuteczne złożenie Oświadczenie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku.

Oświadczenie składa się w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.

Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu.
W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W przypadku wydania Postanowienia rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018, dlatego postanowienie takie zostanie wydane w terminie umożliwiającym złożenie wniosku.

 

W dniach od 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych

Badanie przeprowadzą ankieterzy z Głównego Urzędu Statystycznego. Celem badań jest pozyskanie danych na potrzeby:

 • oceny zastosowanych i kształtowanych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej,
 • dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych,
 • dostarczenie informacji na temat wieloprzekrojowej charakterystyki gospodarstw rolnych.

 Wyniki badań posłużą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa, dlatego tak istotne jest pozyskanie rzetelnych informacji. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu.

Więcej informacji na temat badania znajduje się na stronie www.stat.gov.pl oraz pod numerem infolinii (22) 279 99 99.

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

 

Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin:

 • zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies,
 • rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka siewna,
 • ziemniak
 • mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka.

O wsparcie mogą ubiegać się także producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku działania niskich temperatur. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego, a także dołączenie dokumentów potwierdzających zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach.

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć poprzez aplikację ELF dostępną na stronie https://elf.arr.gov.pl lub Oddziale Terenowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski na bieżąco są weryfikowane pod względem formalno-prawnym. Stawki dopłat zostaną określone po upłynięciu terminu ich składania, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w terminie do 30 września. Natomiast środki finansowe zostaną wypłacone w terminie 30 dni od wydania decyzji przyznających dopłaty, najpóźniej do końca 2016 r.

Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Agencji Rynku Rolnego w zakładce materiał siewny (http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny).

 

 Pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy - termin do 30.09.2015 r.

 Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini informuje, że Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2015 r. przyjęła uchwałę w sprawie pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r suszy.

Pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy:

Poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o pomoc finansową, która przyznawana będzie na wniosek rolnika, złożony we właściwym biurze powiatowym ARiMR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika do dnia 30 wrześnie 2015 r.,na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję w biurach powiatowych oraz na stronach internetowych Agencji. Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 11 września 2015 r.

Beneficjentami pomocy mogą być producenci rolni posiadający numer nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych, u którego wystąpiły szkody oszacowane przez komisję wojewódzką, których wysokość przekracza 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (z ostatnich 3 lat).

Stawka pomocy wynosi 800zł/ha owocujących drzew i krzewów owocowych oraz 400 zł/ha pozostałych upraw rolnych. Stawka ta będzie pomniejszona o 50% w przypadku gdy
w 2015 r., przynajmniej 50% powierzchni upraw nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk (z wyłączeniem łąk i pastwisk).

Producent rolny ubiegający się o pomoc winien do 30 września 2015 r., przedłożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję,
 • informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • kopie polis ubezpieczeniowych dotyczące ubezpieczenia upraw prowadzonych w gospodarstwie w 2015 r. (w przypadku posiadania takiego ubezpieczenia).

Inne formy pomocy:

1. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, gospodarstwach rybackich lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą;

2. Pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Rolnicy, będą także mogli ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia jak i umorzenia w całości lub części bieżących składek. Pomoc ta udzielana będzie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez suszę;

3. Odroczenie w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane przez suszę, przez Agencję Nieruchomości Rolnych;

4. Ulgi w podatku rolnym za 2015 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, udzielane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Przedmiotowa pomoc (pkt.2-4) będzie mogła być udzielona, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji. Ponadto wielkość pomocy będzie pomniejszona o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie była ubezpieczona co najmniej od jednego z ryzyk.

Producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy rolniczej winni niezwłocznie złożyć stosowny wniosek o oszacowanie szkód do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, urzędu miasta. W oparciu o wspomniany wniosek rolnika, Komisja Wojewódzka dokona oszacowania szkód w uprawach niezebranych z pól, dla których przekroczone zostały krytyczne wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego świadczące o wystąpieniu suszy. Wykaz upraw zagrożonych suszą rolniczą w poszczególnych gminach znajduje się na stronie internetowej IUNG w Puławach pod adresem www.susza.iung.pulawy.pl w zakładce Raporty/wersja tabelaryczna.

 

 Bezpłatne badania pH gleb na terenie województwa małopolskiego

 

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini informuje, że bezpłatne badania pH gleb prowadzone będą przez pracowników Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach od marca 2015 r.

Zgodnie z informacją, otrzymaną z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, w okresie od marca 2015 r. na terenie województwa małopolskiego wykonane zostaną przez pracowników Stacji bezpłatne badania pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności dla rolników w latach 2014-2020.

Uzyskane dane dostarczone zostaną następnie do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy obszary z ograniczeniami naturalnymi (ONW).

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, ul. Gen. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice, pod numerem telefonu (32) 231 26 31.

 

 Procedury związane z ubojem zwierząt gospodarskich w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny - 26.08.2014 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini przypomina o konieczności zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii zamiaru przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

 

Bezpłatne badania pH gleb na terenie Gminy Trzebinia - 25.07.2014 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini informuje, że zgodnie z otrzymaną informacją Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, w okresie od lipca 2014 r. do maja 2015 r. na terenie Gminy Trzebinia wykonane zostaną przez pracowników Stacji bezpłatne badania pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności dla rolników w latach 2014-2020.

Uzyskane dane dostarczone zostaną następnie do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy obszary z ograniczeniami naturalnymi (ONW).

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, ul. Gen. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice, pod numerem telefonu (32) 231 26 31.

 

 Zmiany w dopłatach do materiału siewnego w 2013 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini informuje, że zgodnie z otrzymaną informacją Rzecznika Prasowego Agencji Rynku Rolnego, od 13 czerwca 2013 r. ulegną zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnicy będą mogli ubiegać się również o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej.

Czytaj więcej na ten temat

 Badania rolne w 2013 r.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini informuje, że w dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych zostaną przeprowadzone badania rolne.

Czytaj więcej na ten temat

 Informacja dla hodowców trzody chlewnej

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.02.2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 56 poz. 344 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Przepis ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu.

Ponadto, w przypadku utrzymywania grupowego loch i loszek powierzchnia kojca przypadająca na jedną sztukę powinna wynosić:

 1. dla loch – co najmniej 2,25m2, przy czym nie mniej niż 1,3m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe;
 2. dla loszek po pokryciu – co najmniej 1,64m2, przy czym nie mniej niż 0,95m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża – otwory odpływowe.

W przypadku utrzymania loch i loszek po pokryciu w grupie:

 1. do 5 sztuk – powierzchnia kojca, powinna być większa o 10%.
 2. powyżej 39 sztuk – powierzchnia kojca może być mniejsza o 10%.

Długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:

 1. do 5 sztuk – co najmniej 2,41 m;
 2. powyżej 5 sztuk – co najmniej 2,81 m.

Mając powyższe na względzie należy pamiętać, iż utrzymywanie loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia pojedynczo, będzie dopuszczalne jedynie w gospodarstwa utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek po pokryciu. Niedostosowanie pomieszczeń dla zwierząt do grupowego utrzymywania loch lub loszek będzie skutkowało koniecznością zmniejszenia ich stanu liczebnego do maksymalnie 9 sztuk lub zastosowaniem przymusu administracyjnego lub przekazaniem sprawy przez Inspekcję Weterynaryjną do organów ścigania.

Informacja przygotowana przez Główny Inspektorat Weterynarii, Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Warszawie

 

Kalendarz wydarzeń prewencyjnych na stronach KRUS


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uruchomiła pod adresem www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl wyszukiwarkę wydarzeń organizowanych w wielku miejscach w kraju, poświęconych m.in. tematyce bezpieczeństwa w pracy w gospodarstwie rolnym, szkoleń dla rolników, konkursów, imprez, spotkań z pracownikami KRUS, dniom doradztwa rolniczego oraz innym przydatnych lub interesujących zagadnień. Zachęcamy Państwa do korzystania z tego narzędzia.

 

Program pomocy dla rolników i producentów rolnych w związku ze szkodami spowodowanymi wymarznięciem upraw rolnych w okresie zimowym 2011/2012 - 10.04.2012

 
Wojewoda Małopolski informuje, iż w związku ze szkodami spowodowanymi wymarznięciem upraw rolnych planowane jest uruchomienie Programu pomocy dla producentów rolnych zgodnie z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. Przygotowany został również projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który określa szczegółowe warunki i tryb udzielania nowej formy pomocy przez AR.

 

 Obowiązek posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt gospodarskich - 10.04.2012

 

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt gospodarskich.

 

  Zwalczanie choroby Aujeszkyego - 14.03.2012

 

W związku z planowanym utworzeniem regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie informuje o korzyściach z realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego oraz konsekwencjach z utworzenia regionów wolnych od w/w choroby.

 

Informuje się ponadto, że uruchomiona została strona internetowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chrzanowie, na której sukcesywnie zamieszczane będą komunikaty (http://piw.chrzanow.pl).

 

 

 Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na własny użytek - 14.03.2012

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie informuje, iż w dalszym ciągu obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370) w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

 

Zał. 1 - Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt

Zał. 2 - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt, owiec lub kóz

Zał. 3 - Sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni

Zał. 4 - Wystawianie zaświadczeń o przeprowadzeniu badania poubojowego

Zał. 5 - informacja o włośnicy

Zał. 6 - informacja o produkcji mięsa na własny użytek

 

 Informacje przekazywane przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz inne instytucje zajmujące się rolnictwem

 

W ostatnich latach w województwie podkarpackim obserwuje się coraz częstsze występowania ślimaków nagich, które wyrządzają poważne szkody w rolnictwie. Przeczytaj cały komunikat TUTAJ

 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach informuje o powołaniu Punktu Konsultacyjnego dla Powiatu Chrzanowskiego, który mieści się w Alwerni przy ul. Gęsikowskiego 7 (Urząd Miejski).

Harmonogram dyżurów:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

Punkt Konsultacyjny na Powiat Chrzanowski

Urząd Miejski w Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia

p. 316, tel. 12 283 11 15 wew. 333

 

PONIEDZIAŁEK      9.00 - 13.00 - dyżur doradczy w Biurze.
WTOREK               8.00 - 12.00 - dyżur doradczy w Biurze.
ŚRODA                 8.00 - 12.00 - dyżur doradczy w Biurze.
CZWARTEK           8.00 - 12.00 - dyżur doradczy w Biurze.
PIĄTEK                 9.00 - 14.00 - zamiejscowy dyżur doradczy w Urzędzie Gminy Babice, p. 114.