W związku z wejściem w życie od dnia 23 sierpnia 2018 r. zmiany ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych: w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

 1. Przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
 2. Przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
 3. właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Zgłoszenie szkody łowieckiej, która wystąpiła na obszarach nie wchodzących w skład obwodu łowieckiego (zobacz dokładną informację w dalszej części artykułu):

 

Zgłoszenie szkody łowieckiej, która wystąpiła na obszarach wchodzących w skład obwodu łowieckiego

Wniosek o szacowanie szkody wyrządzonej w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego działającego na terenie Gminy Trzebinia:

 • Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie nr 58 „SŁONKA” w Trzebini, Pan Jerzy Słomski, ul. Kazimierza Wielkiego 118, lok. nr 1, 30-082 Kraków.

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Granica obwodu biegnie z miejscowości Lgota na południowy-wschód szosą Olkusz-Krzeszowice przez Ostrężnicę do Nowej Góry i skrzyżowania z szosą do Filipowic. Stąd na zachód drogą tą do wsi Stawiska, skąd już na południe, przez Filipowice granica biegnie drogą do Woli Filipowskiej i szosy Chrzanów -Krzeszowice. Dalej szosą tą do Trzebini i skrzyżowania z drogą do Myślachowic. Drogą tą w kierunku północnym przez Myślachowice do wsi Płoki, skąd na wschód drogą do wsi Lgota do punktu wyjściowego.

 • Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie nr 59 „BAŻANT” w Trzebini, ul. Poprzeczna 4/2, 32-540 Trzebinia

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Granica obwodu biegnie od drogi Bór Biskupi - Siersza potokiem Jaworznik, a następnie drogą leśną (będącą granicą obrębów leśnych Szczakowa i Trzebinia Nadleśnictwa Chrzanów, a w dalszym przebiegu będącą granicą Nadleśnictw Chrzanów i Olkusz) w kierunku wschodnim do przecięcia się z utwardzoną drogą gminną prowadzącą z Żurady (Kolonii Trzeciej) do wsi Płoki. Tu granica obwodu przechodzi na w/w drogę i dochodzi nią w kierunku południowo-zachodnim do wsi Płoki. Dalej biegnie szosą w kierunku południowo -zachodnim przez Myślachowice do szosy Chrzanów - Krzeszowice w Trzebini. Szosą tą do toru kolejowego Kraków – Katowice w Trzebini. Z Trzebini granica biegnie torem kolejowym na północny zachód w kierunku Sierszy do drogi „Trzebinia - Ciężkowice” i dalej tą drogą do miejscowości Góry Luszowskie. Odtąd zmienia kierunek na północny i biegnie drogą przez os. Misiury i dalej drogą dojazdową do piaskowni. Gdy droga ta zmienia kierunek na północno -wschodni granica przechodzi na ścieżkę leśną przechodzącą kolejno przez oddziały 128, 129 i 104 obrębu leśnego Szczakowa i dalej biegnie drogą w kierunku wsi Bór Biskupi do punktu wyjściowego.

 • Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie nr 79 „DIANA” w Chrzanowie, ul.3 Maja 3, Kwaczała, 32-566 Alwernia

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Od północy granica obwodu biegnie na południowy -wschód autostradą Katowice - Kraków, od przecięcia się z torem kolejowym Trzebinia - Chrzanów do wiaduktu nad autostradą i drogi łączącej Puszczę Dulowską z osadą leśną na Oblaszkach zwaną „u Siejki”.Tu przechodzi na szosę Bolęcin - Alwernia i w/w szosą prowadzi na południowy wschód, przez Regulice, następnie na południe do przystanku PKP w Alwerni. Tu granica przechodzi na tor Trzebinia - Spytkowice i torem tym biegnie na południe do Wisły. Rzeką Wisłą za zachód (czynnym korytem) do ujścia potoku Płazianka. Na północ tym potokiem do szosy Żarki – Wygiełzów (na odcinku od oddz. 175 Nadleśnictwa Chrzanów obręb leśny Trzebinia, do oddz. 117 granica biegnie starym korytem potoku Płazianka). Szosą na wschód do Wygiełzowa. Tu granica skręca na północ i północny zachód i przez Starzyny, Pogorzyce biegnie do Chrzanowa. Z Chrzanowa dalej torem kolejowym Chrzanów - Trzebinia do przecięcia się z autostradą i punktu początkowego

 • Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie nr 38 „SOKÓŁ” w Olkuszuul. Orzeszkowejj 3/12, 32-305 Olkusz,

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Od północnego-zachodu granica obwodu biegnie torem kolejowym Olkusz-Wolbrom od skrzyżowania z szosą Lgota-Olkusz na południowy wschód do szosy Olkusz-Kraków i szosą tą w kierunku Krakowa, przez Sieniczno (starą drogą) do drogi gruntowej (odchodzącej przy parkingu leśnym) w kierunku na Zimnodół. Stąd granica biegnie tą drogą do wschodniego skraju wsi Zimnodół, a dalej na południe drogą asfaltową przez Zawadę do szosy Czerna-Gorenice. Następnie wymienioną drogą w kierunku zachodnim do Gorenic, do skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Kochmańską. Tu granica skręca w prawo i biegnie ul. Kochmańską ok. 40 m do posesji nr 22, a następnie za w/w posesją skręca w lewo i biegnie na zachód ok. 500 m kamienistą drogą. Następnie skręca w lewo (na południe) biegnąc drogą w kierunku góry Sołtyska i skręca w prawo (na zachód) pomiędzy górą Sołtyska a „Borami” i biegnie drogą kamienistą w kierunku szosy Krzeszowice - Olkusz pomiędzy Ostrężnicą i Lgotą i dochodzi do w/w szosy ok. 1,1 km na północ od Ostrężnicy. Stąd granica obwodu biegnie w kierunku północnym przez Lgotę, Niesułowice, Żuradę do punktu wyjściowego w Olkuszu.

 • Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie nr 39 „JEDNOŚĆ” w Bolesławiu, ul. Sławkowska 256, 32-332 Bukowno,

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Granica obwodu biegnie z Olkusza od toru kolejowego Szczakowa-Wolbrom na południe szosą Olkusz-Trzebinia, przez Żuradę (Kolonia Pierwsza), Niesułowice do Lgoty. Dalej w kierunku zachodnim, szosą do wsi Płoki, skąd w kierunku północno-wschodnim, utwardzoną drogą gminna (prowadząca ze wsi Płoki do Żurady - Kolonii Trzeciej), do przecięcia się z drogą leśną biegnącą z osiedla Zadole w kierunku zachodnim. Odtąd granica obwodu biegnie drogą leśną w kierunku zachodnim, jednocześnie granicą nadleśnictw: Olkusz i Chrzanów i granicą powiatu olkuskiego i chrzanowskiego do szosy Czyżówka – Podlesie i ok. 500 m dalej do potoku Jaworznik. Następnie potokiem Jaworznik w dół jego biegu do drogi Siersza - Bór Biskupi i drogą tą na północ przez Bór Biskupi do toru kolejowego Szczakowa -Wolbrom w miejscowości Bukowno-Osiedle. Dalej granica biegnie torem kolejowym do Olkusza i punktu początkowego.

 • Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie nr 57 „SARNA” w Czatkowicach, ul. Dubie 5, 32-064 Rudawa

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Północna granica obwodu biegnie drogą utwardzoną, odchodzącą od szosy Krzeszowice-Lgota (1,1 km na północ od skrzyżowania dróg w Ostrężnicy), w kierunku wschodnim, pomiędzy górą Sołtyska a „Borami”. Wychodząc z lasu granica zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do polnej drogi będącej granicą powiatów: olkuskiego i chrzanowskiego. Drogą tą ok. 200 m na północny-zachód, po czym skręca w kamienistą drogę i dochodzi nią do ul. Kochmańskiej w Gorenicach (posesja nr 22), a stąd do skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Kochmańską. Stąd granica obwodu biegnie w kierunku wschodnim, przez Gorenice i dalej na południowy-wschód w kierunku Czernej. Około 1,5 km
za skrzyżowaniem z drogą na Zawadę granica skręca w drogę leśną na północny wschód, biegnąca do pól i biegnie brzegiem lasu na południowy-wschód, dalej ścieżką turystyczną w kierunku Groty Racławickiej i ścieżką tą dochodzi do mostu w południowym krańcu wsi Racławice. Tu skręca na północ prowadząc przez Racławice wzdłuż potoku Racławka. Po około 1 km skręca na wschód na polną drogę i obok Babiej Góry, skręcając po ok. 1,5 km na południowy-wschód, drogą obok cmentarza, dochodzi do wsi Szklary. W Szklarach skręca na południe i szosą Szklary-Dubie prowadzi do Dubia i stąd na południe do skrzyżowanie z drogą do Krzeszowic. Dalej w kierunku zachodnim przez Siedlec, Żbik granica obwodu biegnie do Krzeszowic, gdzie w rynku przechodzi na szosę w kierunku Olkusza. Szosą tą biegnie przez Miękinie, Ostrężnicę do punktu początkowego.

 • Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie nr 125 „JAWOR” w Jaworznie, ul. Jaworznicka 29, 43-600 Jaworzno

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Granica obwodu biegnie od przecięcia się toru kolejowego piaskowni PMP Szczakowa-Siersza z drogą Bór Biskupi-Siersza, drogą w kierunku południowym do szosy Siersza Wodna-Jaworzno, skąd w kierunku północno-zachodnim przez Góry Luszowskie, Ciężkowice do drogi lokalnej Wilkoszyn-Dobra, tą drogą w kierunku północnym do Dobrej i w kierunku wschodnim do rzeki Łużnik, dalej rzeką w kierunku północnym do drogi Szczakowa-Bukowno, drogą tą w kierunku wschodnim do stacji PKP Knieje, stąd drogą zakładową PMP w kierunku południowo-wschodnim (przez most drewniany na kanale zbiorczym wód piaskowni) do toru kolejowego piaskowni Szczakowa - KWK „Siersza”, tym torem w kierunku południowo–wschodnim do punktu wyjściowego.

 • Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie nr 135 „KOZIOŁ” w Jaworznie, ul. Abstorskich 89, 43-600 Jaworzno

Obszar dzierżawcy obwodu łowieckiego: Granica obwodu biegnie z Ciężkowic na południowy -wschód drogą przez Góry Luszowskie, Podkrystynów do toru kolejowego Siersza-Wodna -Trzebinia, torem tym do toru kolejowego Trzebinia-Chrzanów - Jaworzno, następnie torem kolejowym Trzebinia-Oświęcim do wiaduktu na autostradzie A4. Autostradą na zachód do drogi Dąb - Jeleń, dalej w kierunku północno-zachodnim tą drogą do Jelenia, stąd w kierunku północno -wschodnim szosą Jeleń–Jaworzno do Jaworzna, dalej drogą Jaworzno-Jeziorki–Wilkoszyn do drogi Jaworzno-Ciężkowice, tą drogą w kierunku wschodnim do punktu wyjściowego.

 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkód łowieckich

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda zgłasza w formie pisemnej, w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele lub przy wykonywaniu polowań do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Szacowanie szkody składa się z: oględzin oraz szacowania ostatecznego.

Niezwłocznie, jednak nie później niż do 7 dni od dnia otrzymania wniosku o oszacowanie szkody, komisja dokonuje oględzin szkody. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkody.

O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Na pisemny wniosek członka zespołu w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym może uczestniczyć przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Z oględzin szkody szacujący sporządza protokół, który podpisują członkowie zespołu, którzy mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem.

Wypłaty odszkodowań dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowanie ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisanie protokołu z oględzin lub szacowania ostatecznego.

Odwołanie należy wnosić na adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów, ul. Oświęcimska 31, 32-500 Chrzanów

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo łowieckie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada Skarb Państwa (Zarząd Województwa).

 W myśl art. 26 powyższej ustawy w skład obwodów łowieckich nie wchodzą:

 •  parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
 •  tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich;
 •  tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
 •  budowle, zakłady i urządzenia; tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

W związku z powyższym szkody te, należy zgłaszać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, tel. 12 63-03-580, fax. 12 63-03-579.

Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową np. wilki, bobry odpowiada Skarb Państwa, a szkody te należy zgłaszać na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. 12 619-81-20

 

Pozostałe dane kontaktowe

 • Urząd Miasta w Trzebini - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, tel. (32) 711-10-27, (32) 711-10-28 fax. (32) 612-11-47
 • Polski Związek Łowiecki w Krakowie
  ul. Żywiecka 12, 30-427 Kraków, tel. (12) 634-25-34, fax. (12) 252-03-95
 • Polski Związek Łowiecki w Katowicach
  ul. Zwycięstwa 2, 41-103 Siemianowice Śląskie, tel. (32) 220-38-35; (32) 220-42-75, fax. (32) 220-42-75