Projekt zrealizowany we współpracy z WFOŚiGW w Krakowie.


Projekt Zielona Perła Małopolski

 

Główne działania:

wodaI. WODA

marzec 2012 r.

 Organizacja warsztatów ekologicznych dla gimnazjalistów, poświęconych tematyce wody i jej zanieczyszczeniu. Warsztaty odbędą się w laboratorium Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, gdzie młodzież będzie miała możliwość własnoręcznie zbadać czystość próbek wody i dokonać ich oceny. Zbadane zostaną podstawowe parametry wody oraz określony stopień jej zanieczyszczenia. Ponadto dla młodzieży zostanie przygotowana prezentacja multimedialna, ułatwiająca wykonanie ćwiczeń oraz przekazująca najważniejsze informacje. Uczniowie będą dokonywać badań w kilkuosobowych zespołach, a na zakończenie otrzymają nagrody – książki o tematyce przyrodniczej.

 

ziemiaII. ZIEMIA

kwiecień-maj 2012 r.

 22 kwietnia cały świat obchodzi „Dzień Ziemi”. Również Trzebinia co roku przyłącza się do uroczystych obchodów. W ramach tego święta zostanie zorganizowana impreza dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Trzebinia, w ramach której odbędą się quizy i konkursy o tematyce ekologicznej, dostosowane tematycznie do hasła przewodniego obchodów. Laureaci konkursów zostaną nagrodzeni książkami lub multimediami o tematyce poświęconej środowisku. Ponadto szkoły biorące udział w „Dniu Ziemi” otrzymają pamiątkowy krzew lub drzewko do posadzenia na terenie szkoły.

Dodatkowo tradycyjnie już odbędzie się „VI Międzygimnnazjalny Dzień Ziemi” – wyjazdowe zajęcia dla uczniów trzech trzebińskich gimnazjów, interesujących się tematyką proekologiczną. Zajęcia obejmują udział w warsztatach ekologicznych na terenie wybranego ośrodka edukacji ekologicznej, np. w Ustroniu.

 

odpadyIII. ODPADY

wrzesień-listopad 2012 r.

 We wrześniu tradycyjnie organizowane są obchody „Sprzątania Świata”. Szkoły, domy kultury i różne organizacje przeprowadzą w swoim najbliższym otoczeniu akcję sprzątania. Urząd będzie koordynatorem akcji, zapewni worki i rękawice dla uczestników akcji, a także odbiór odpadów na miejskie składowisko. Na podsumowanie akcji zorganizowany zostanie spektakl teatralno-ekologiczny, a uczestniczące w „Sprzątaniu Świata” organizacje otrzymają nagrody (pomoce dydaktyczne o tematyce związanej z ochroną środowiska).

Ponadto w szkołach podstawowych zostaną przeprowadzone prelekcje na temat właściwego postępowania z odpadami oraz prawidłowego ich segregowania.

 

przyrodaIV. PRZYRODA

październik-listopad 2012 r.

 W ramach tego bloku w 15 szkołach podstawowych i gimnazjalnych gminy Trzebinia odbędą się prelekcje nt. „Pszczoła w ochronie środowiska”. Prelekcje zostaną przeprowadzone przez Koło Pszczelarzy w Trzebini. W trakcie prelekcji uczniowie będą mieli możliwość zobaczenia żywych pszczół w uliku poglądowym, dowiedzą się jak powstaje miód, a także poznają znaczenie pszczoły dla przyrody.

W październiku zorganizowane zostaną także obchody „Dnia Drzewa”. W trakcie imprezy uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich wysłuchają prelekcji na temat roli drzew w ekosystemach, wezmą udział w turnieju wiedzy, a także w terenowych warsztatach „Określanie wieku drzew stojących”. Laureaci turnieju otrzymają nagrody (książki). Na zakończenie imprezy posadzone zostaną drzewa we współpracy z Nadleśnictwem Chrzanów.

 

ochrona

 

V. DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 

V.1. Ekowieści (luty-listopad 2012 r.) – przygotowanie i druk 3 numerów gazetki ekologicznej. Artykuły o treści związanej z ochroną środowiska i przyrody są przygotowywane przez uczniów szkół gimnazjalnych oraz średnich z Trzebini. Gazetka zostanie też wykorzystana do promowania działań realizowanych w ramach niniejszego projektu. Każdy numer wydrukowany zostanie w 500 egzemplarzach i nieodpłatnie rozdystrybuowany wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Ponadto wersja elektroniczna gazetki zostanie zamieszczona na stronie www.trzebinia.pl (archiwalne numery gazetki są dostępne w zakładce EDUKACJA EKOLOGICZNA)

V.2. Ekochemia (marzec-kwiecień 2012 r.) – konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych, w formie testu, o tematyce związanej z przyrodą, środowiskiem i procesami zachodzącymi w naturze. Laureaci konkursu otrzymują nagrody – książki o tematyce przyrodniczej. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini.

V.3. Ekowycieczki (kwiecień-czerwiec 2012 r.) – teren gminy Trzebinia jest bardzo atrakcyjny pod względem przyrodniczym. Znajdują się tu m.in. takie osobliwości geologiczne jak skałka triasowa w Bolęcinie czy martwica karniowicka w Karniowicach. W latach 2000-2004 tereny te zostały opisane w folderach pn. „Zielone Perły Trzebini”. W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 wycieczki po najciekawszych przyrodniczo i geologicznie miejscach gminy – „Śladami Zielonych Pereł Trzebini”. W wycieczkach wezmą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

V.4. Ekoprzedszkola (czerwiec-sierpień 2012 r.) – ważnym ogniwem w edukacji ekologicznej są najmłodsze dzieci. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli przedszkolnych rozwijają dzieci i pozwalają na ich uwrażliwienie na tematy związane z otaczającą je przyrodą. W ramach zadania chcemy zakupić dla wszystkich gminnych przedszkoli zestawy edukacyjne, poświęcone ochronie środowiska i przyrodzie. Dzięki tym pomocom, nauczyciele będą mogli w ułatwiony sposób wprowadzić dzieci w tematykę dotyczącą środowiska, odpadów i przyrody.

V.5. Ekoinformacja (cały czas realizacji projektu) – w ramach programu zakupione zostaną plakaty informacyjne, dotyczące problemu spalania śmieci w paleniskach domowych oraz wypalania traw, w ilości 500 szt. każdy i rozdystrybuowane w szkołach, przedszkolach i placówkach kultury, a także na terenie gminy Trzebinia.

Ponadto poprzez stronę internetową Urzędu www.trzebinia.pl będzie prowadzona promocja niniejszego projektu (w zakładce Ochrona środowiska) oraz w dziale „Aktualności” będą pojawiać się informacje dotyczące realizowanych zadań).

 

Projekt dofinansowany przez