Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i chcesz założyć firmę a brakuje Ci na to pieniędzy, możesz przystąpić do nowego projektu i skorzystać z dotacji Unii Europejskiej.

 

Cisnet.pl Centrum Informatyczno - Szkoleniowe z dniem 2 maja 2012 roku rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Żyj aktywnie - załóż firmę”, skierowanego wyłącznie do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia na rzecz 40 osób planujących założenie firmy na terenie Małopolski.

 

W projekcie udział weźmie 40 osób niepełnosprawnych, pracujących i nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych - wg Kodeksu Cywilnego - na terenie woj. małopolskiego (z wyłączeniem osób zameldowanych w Krakowie), zamierzających podjąć prowadzenie działalności gospodarczej w zawodach pozarolniczych (nie związanych z produkcją rolną i zwierzęcą), które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w tym również będących wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego (nie dotyczy to osób  będących członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, które nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni).

 

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z wyłączeniem osób, które posiadały wpis EDG, KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

Biorąc pod uwagę sytuację kobiet i mężczyzn w regionie, w projekcie przyjęty został parytet uczestnictwa kobiet i mężczyzn w proporcji:  60% kobiet i 40% mężczyzn.

Projekt zakłada udział osób zakwalifikowanych w trzech formach wsparcia:
•    szkolenia i doradztwo przed otrzymaniem dotacji,
•    udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości,
•    wsparcie pomostowe.

 

Przewiduje się udzielenie 32 dotacji inwestycyjnych w maksymalnej kwocie 25 000 zł oraz objecie uczestników wsparciem pomostowym w okresie 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności.

 

Wszelkie informacje o projekcie dostępne są w biurze projektu w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 19/1A lub pod nr tel 12 630 92 75 oraz na stronie www.zyjaktywnie.eu

 

Fot.: Logo Centrum Informatyczno - Szkoleniowego Cisnet.pl