Ruszył nabór do projektu mającego na celu poprawę zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy dla osób zwolnionych z winy zakładu pracy, zagrożonych zwolnieniem lub odchodzących z rolnictwa.

Projekt realizowany jest przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój Kompetencji Kadr i Adaptacja do Zmian, Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do Zmian.
 
 
Cel projektu: Poprawa zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 75 osób zwolnionych do 6 m-cy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy (zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie jednego z powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, olkuskiego) lub osób odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS (z ww. powiatów) do I kwartału 2018 r.
 
 
Oferowane formy wsparcia:
•    doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia z zakresu autoprezentacji, pośrednictwo pracy
•    szkolenia/ kursy/ studia podyplomowe
•    subsydiowane zatrudnienie
•    staże/ praktyki zawodowe
•    opieka Mentora
•    dodatki relokacyjne
•    wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/ tworzenie przedsiębiorstw społecznych - dotacje
 
 
Warunki uczestnictwa:
• miejsce zamieszkania wg Kodeksu Cywilnego i/lub miejsce pracy w woj. małopolskim, w jednym z wymienionych powiatów: oświęcimskim, chrzanowskim, wadowickim lub olkuskim, w tym:
• osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
lub
• pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy
lub
• osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS (z ww. powiatów).
 
Więcej informacji na stronie http://nowystart.eu/
 
 
Informacja przesłana przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej