Zadanie finansowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 

logotypy dofinansowanie strategia ZIT

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa na lata 2021-2027

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa na lata 2021-2027, które zostaną przeprowadzone w dniach od 6 listopada 2023 r. do 20 listopada 2023 r.

Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) jest narzędziem wspierającym wdrażanie  projektów zintegrowanych, realizowanych w oparciu o strategię terytorialną, przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspokajania potrzeb obszaru MOF.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, poznanie opinii i propozycji zmian projektu Strategii. Do udziału w konsultacjach projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Aglomeracji Chrzanowskiej, samorządy partnerskie i sąsiadujące, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Aglomeracji Chrzanowskiej. Zobacz projekt tego dokumentu w formacie .pdf [6,9 MB].

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 20 listopada 2023 r. w następujący sposób:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_chrzanow_konsultacje_903 - lub: pobierz formularz konsultacji w wersji .doc
b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w wersji papierowej poprzez przesłanie formularza pocztą lub osobiste złożenie w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Chrzanowska, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się on-line w dniu  17 listopada 2023 r. o godz. 10.00. Link do platformy zoom: https://us02web.zoom.us/j/86500647005?pwd=bjgxWnVEK0RBZEtrT3RRMGFzb0JvZz09

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach urzędów samorządów wchodzących w skład Stowarzyszenia, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

Niezłożenie do dnia 20 listopada 2023 r. wypełnionego i czytelnie podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza konsultacyjnego oznacza rezygnację ze zgłoszenia uwag i opinii oraz akceptację zapisów projektu dokumentu.

Wcześniejsze informacje:

Aktualizacja (3.03.2023)

Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska” wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia tj. gminami Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego, w tym strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027.

Na prośbę mieszkańców MOF Chrzanowa konsultacje zostają przedłużone do 10 marca 2023 r.

Stowarzyszenie Aglomeracja Chrzanowska zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

"Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko"
Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko, (załącznik).

 Z projektem dokumentu można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Urzędach Miejskich gmin tworzących stowarzyszenie w godzinach ich urzędowania oraz na spotkaniu publicznym, które odbędzie się 27 lutego 2023 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej MOKSiR Chrzanów.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 6 marca 2023 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia. (Uwaga: konsultacje zostają przedłużone do 10 marca 2023 r.)

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego formularza elektronicznego.

Załącznik nr 1 – Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 

Załącznik nr 2 –   Prognoza oddziaływania na środowisko

Akt. 13.02.2023, 16.02.2023, 03.03.2023

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji - konsultacje zostają przedłużone do 10 marca 2023 r.

 Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska” wraz  z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia tj. gminami Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego, w tym strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027. (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

 Określone w strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Aglomeracji Chrzanowskiej oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

 Konsultacje prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie uchwały nr 1/2022 Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia „Aglomeracja Chrzanowska” z dnia 25 listopada 2022 roku o określeniu szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa na lata 2021-2027, w tym trybu konsultacji. (Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie
od 27 stycznia 2023 r. do 3 marca 2023 r.  (Uwaga: konsultacje zostają przedłużone do 10 marca 2023 r.)

 Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Aglomeracji Chrzanowskiej, samorządy partnerskie i sąsiadujące, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Aglomeracji Chrzanowskiej.

 Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w okresie prowadzenia konsultacji r. w następujący sposób:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
    1. poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_chrzanow_konsultacje
    2. poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • tradycyjnie poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście wydrukowanego i uzupełnionego formularza (Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia) w siedzibie Stowarzyszenia „Aglomeracja Chrzanowska”, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów,
  • Podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, o którego miejscu i terminie poinformujemy w osobnej informacji.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach urzędów samorządów wchodzących w skład Stowarzyszenia, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

 

Wcześniejsze informacje:

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dot. Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 obejmującego swoim zasięgiem teren całego Powiatu Chrzanowskiego.

Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska”, w skład którego wchodzą przedstawiciele pięciu gmin: Alwerni, Babic, Chrzanowa, Libiąża i Trzebini przystąpiło do opracowania Strategii ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 obejmującego swoim zasięgiem teren całego Powiatu Chrzanowskiego.

Zgodnie z projektem „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce”, ZIT to instrument przewidziany do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych, wskazanych przez władze samorządowe w strategii rozwoju województwa, a takim właśnie obszarem jest Miejski Obszar Funkcjonalny Chrzanów wyznaczony w Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030. Jednym z warunków realizacji ZIT jest przygotowanie „Strategii ZIT”. Środki na realizację tych zadań w formule ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) będą pochodzić z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Badanie do którego zostali Państwo zaproszeni, ma na celu zidentyfikować kluczowe problemy i potrzeby rozwojowe samorządów tworzących Aglomerację Chrzanowską oraz pomóc wskazać przedsięwzięcia niezbędne do realizacji w kolejnych latach. Opracowanie dokumentu ma umożliwić realizację przedsięwzięć zintegrowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przez samorządy skupione
w Stowarzyszeniu Aglomeracja Chrzanowska.

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania rozwoju Aglomeracji Chrzanowskiej w perspektywie roku 2030. 
Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

Ankiety można przesyłać elektronicznie poprzez poniższy link lub składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub ul. Narutowicza 10 do dnia 12 lipca 2022r.

Wersja on line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/aglomeracja_chrzanowska

Ankieta do pobrania i wydruku:

 wazna informacja

Szanowni Państwo,

zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027, która będzie wykorzystywana w celu pozyskania środków UE w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021 – 2027. Jednym z warunków realizacji ZIT jest przygotowanie „Strategii ZIT”, którego obligatoryjnym elementem jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych. Tym samym przygotowywany przez MOF dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach:

Społeczeństwa obywatelskiego
Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
Promowanie włączenia społecznego
Praw podstawowych
Praw osób niepełnosprawnych
Równości i niedyskryminacji

Zachęcamy organizacje działające na terenie Aglomeracji Chrzanowskiej oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. „Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności obszaru funkcjonalnego.

 Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 12 lipca -  Link do zgłoszenia

 

Informacje dot. Stowarzyszenia "Aglomeracja Chrzanowska":

W poniedziałek 27 czerwca uroczyście podpisano i przekazano umowy na opracowanie i przygotowanie strategii dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027. Gwarancje dofinansowania odebrali z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego przedstawiciele beneficjentów: Stowarzyszenia Gorlicki Obszar Funkcjonalny, Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny, Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny, Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska i Stowarzyszenia Aglomeracja Chrzanowska. Łączna wartość przyznanego wsparcia to blisko milion złotych. 

Biuro Prasowe UMWM / Departament Funduszy Europejskich / JS