Zapraszamy do wypełnienia ankiety dot. Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 obejmującego swoim zasięgiem teren całego Powiatu Chrzanowskiego.

Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska”, w skład którego wchodzą przedstawiciele pięciu gmin: Alwerni, Babic, Chrzanowa, Libiąża i Trzebini przystąpiło do opracowania Strategii ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 obejmującego swoim zasięgiem teren całego Powiatu Chrzanowskiego.

Zgodnie z projektem „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce”, ZIT to instrument przewidziany do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych, wskazanych przez władze samorządowe w strategii rozwoju województwa, a takim właśnie obszarem jest Miejski Obszar Funkcjonalny Chrzanów wyznaczony w Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030. Jednym z warunków realizacji ZIT jest przygotowanie „Strategii ZIT”. Środki na realizację tych zadań w formule ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) będą pochodzić z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Badanie do którego zostali Państwo zaproszeni, ma na celu zidentyfikować kluczowe problemy i potrzeby rozwojowe samorządów tworzących Aglomerację Chrzanowską oraz pomóc wskazać przedsięwzięcia niezbędne do realizacji w kolejnych latach. Opracowanie dokumentu ma umożliwić realizację przedsięwzięć zintegrowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przez samorządy skupione
w Stowarzyszeniu Aglomeracja Chrzanowska.

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania rozwoju Aglomeracji Chrzanowskiej w perspektywie roku 2030. 
Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

Ankiety można przesyłać elektronicznie poprzez poniższy link lub składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub ul. Narutowicza 10 do dnia 12 lipca 2022r.

Wersja on line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/aglomeracja_chrzanowska

Ankieta do pobrania i wydruku:

Ankieta w formacie pdf

Ankieta w formacie doc

 wazna informacja

Szanowni Państwo,

zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027, która będzie wykorzystywana w celu pozyskania środków UE w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021 – 2027. Jednym z warunków realizacji ZIT jest przygotowanie „Strategii ZIT”, którego obligatoryjnym elementem jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych. Tym samym przygotowywany przez MOF dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach:

Społeczeństwa obywatelskiego
Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
Promowanie włączenia społecznego
Praw podstawowych
Praw osób niepełnosprawnych
Równości i niedyskryminacji

Zachęcamy organizacje działające na terenie Aglomeracji Chrzanowskiej oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. „Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności obszaru funkcjonalnego.

 Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 12 lipca -  Link do zgłoszenia

 

Informacje dot. Stowarzyszenia "Aglomeracja Chrzanowska":

W poniedziałek 27 czerwca uroczyście podpisano i przekazano umowy na opracowanie i przygotowanie strategii dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027. Gwarancje dofinansowania odebrali z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego przedstawiciele beneficjentów: Stowarzyszenia Gorlicki Obszar Funkcjonalny, Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny, Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny, Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska i Stowarzyszenia Aglomeracja Chrzanowska. Łączna wartość przyznanego wsparcia to blisko milion złotych. 

Biuro Prasowe UMWM / Departament Funduszy Europejskich / JS