Projekt „Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych gminy Trzebinia

Nr projektu RPMP.10.01.03–12-0335/16

 

loga wspieranie kompetencji kluczowych

 

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

 

Koszt całkowity projektu wynosi 2 607 420,30 zł, dofinansowanie 2 475 228,30 zł

Projektem są objęte następujące szkoły: Gimnazjum nr 1 i 2 w Trzebini, Szkoły Podstawowe nr 3, 4, 6 w Trzebini, Szkoły Podstawowe w Myślachowicach, Lgocie i w Psarach.

Okres realizacji: od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Projekt został opracowany przez firmę Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel we współpracy z Gminą Trzebinia.

W realizację projektu zaangażowanych jest 61 nauczycieli oraz 1681 uczniów.

 

Dofinansowanie projektu jest przeznaczone na:

  • przeprowadzenie szkoleń dokształcających dla nauczycieli
  • wyposażenie 8 szkół w pomoce dydaktyczne oraz urządzenia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania opartych na wykorzystaniu rozwiązań TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo – usługowej
  • organizację w Gimnazjum nr 2 międzyszkolnej pracowni przyrodniczej opartej na cyfrowym systemie pomiarowym PASCO wraz ze wsparciem towarzyszącym
  • przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych
  • realizacja kółek przedmiotowych w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i nauki programowania.

 

W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone szkolenia nauczycieli matematyki, przedmiotów przyrodniczych w zakresie obsługi zakupionych urządzeń cyfrowych i sprzętu informatycznego oraz wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym oraz nauczycieli informatyki w zakresie programowania.

Szkoły biorące udział w projekcie zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania opartych na wykorzystaniu rozwiązań TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo – usługowej: pracownie mobilne – szt. 174, komputery dla nauczycieli – szt. 31, tablice multimedialne z oprogramowaniem – szt. 13

 

Kwota przeznaczona na doposażenie szkół wynosi 856 530 zł.

 

Obecnie w ramach realizacji projektu, poza programem nauczania, prowadzone są zajęcia dydaktyczne i kółka przedmiotowe w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Celem realizacji w ramach kółek przedmiotowych jest poszerzenie kompetencji uczniów w stosunku do podstawy programowej zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych;

w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest uzupełnienie zdiagnozowanych braków w wiedzy uczniów w zakresie podstawy programowej. Zajęcia są realizowane z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi TIK i międzyszkolnej pracowni przyrodniczej wyposażonej w sprzęt pomiarowy oparty na technologiach TIK, dzięki czemu spodziewane jest podniesienie motywacji uczniów, co wpłynie na osiągnięcie lepszych wyników szkolnych.

 

Prowadzone są również kółka programistyczne, czyli zajęcia dodatkowe dla uczniów w formie kółek w zakresie nauki programowania na platformie Scratch. Celem zajęć jest nabycie przez uczniów kompetencji cyfrowych w zakresie umiejętności programowania, tworzenia algorytmów i poruszania się w cyberprzestrzeni w celu odnajdywania zasobów potrzebnych do wykonania zadania, uczestnictwa w społeczności rówieśników programujących w środowisku Scratch i publikowania/udostępniania efektów własnej pracy ( Scratch jest stworzonym na Massachusetts Institute of Technology innowacyjnym środowiskiem programistycznym pozwalającym na tworzenie prezentacji i animacji w sposób atrakcyjny dla ucznia).

 

Zajęcia w ramach projektu prowadzone są w salach lekcyjnych udostępnionych nieodpłatnie przez szkoły, wyposażonych w urządzenia niezbędne do prowadzenia zaplanowanych działań. Część przeprowadzonych godzin rozliczona będzie w budżecie projektu jako wkład rzeczowy.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 kompetencji w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych wśród uczniów Gimnazjum nr 1 i 2 w Trzebini, Szkoły Podstawowej nr 3, 4, 6 w Trzebini, Szkoły Podstawowej w Lgocie, Myślachowicach i Psarach ze szczególnym uwzględnieniem uczniów najsłabiej radzących sobie z nauką. Cel zostanie osiągnięty poprzez podniesienie motywacji szkolnej uczniów w obszarach przedmiotowych objętych projektem.