logo bt rurociąg

 

23.11.2022 r. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości po wykonaniu prac budowlanych w związku z inwestycją pn. „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”  znak WI-XI.7840.1.91.2020 - link do BIP

 

Podmiot realizujący budowę rurociągu

Inwestorem zlecającym realizację jest PERN S.A. – spółka ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa, będąca krajowym liderem logistyki naftowej. Jak informuje inwestor, budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia jest inwestycją celu publicznego i zadaniem związanym z wdrażaniem programu inwestycyjnego uwzględniającego strategiczne interesy Państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Realizacja zadania pozwoli zapewnić odpowiednie zaopatrywanie południa Polski w paliwa ciekłe.

 

Podstawowe informacje

Rurociągiem będą tłoczone produkty naftowe do trzebińskiego Terminala Paliw. Będzie on przebiegał przez tereny gmin województwa śląskiego i małopolskiego: Boronów, Woźniki, Koziegłowy, Siewierz, Porębę, Łazy, Dąbrowę Górniczą, Sławków, Bolesław, Bukowno oraz Trzebinię. Ma liczyć około 97 km długości. Będzie to przedłużenie istniejącej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów do trzebińskiej rafinerii.

 

Rurociąg paliwowy, do budowy którego przymierza się PERN S.A., będzie przebiegał po terenie około 300 działek w gminie Trzebinia, w tym 150 prywatnych. Ich właściciele otrzymają z tego tytułu rekompensatę.

 

Charakterystyka

Rurociąg ma liczyć 11,5 km długości w gminie Trzebinia i przebiegać od granicy z gminą Bukowno w kierunku południowym, przez las, wzdłuż zachodniej granicy składowiska odpadów przemysłowych Elektrowni Siersza, następnie przez obręb ewidencyjny Gaja, a także Sierszę, osiedle Wodna, osiedle Górka, osiedle Trzebionka aż do Terminala Paliw w Trzebini.

rurociąg projekt 01

 

Zgodnie z założeniem, zlokalizowany będzie pod ziemią, na głębokości co najmniej 1 metra. Rura o średnicy 25 cm ma być wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości i podlegać ciągłemu monitorowaniu. Pas roboczy na czas budowy ma liczyć około 15 metrów w terenach otwartych i około 12 metrów w terenach leśnych. Podczas eksploatacji rurociągu obowiązywać będą ograniczenia w możliwości zabudowy w pasie bezpieczeństwa o szerokości 12 metrów, czyli 6 metrów z jednej i 6 metrów z drugiej strony.

 

Przy wyznaczeniu trasy rurociągu inwestor brał pod uwagę m.in. istniejącą zabudowę i infrastrukturę, obowiązujące miejscowe plany, kwestie środowiskowe. Projektanci starali się również omijać prywatne nieruchomości, jednak – jak sami podkreślają – przy 300 działkach nie zawsze jest to możliwe.

 

Przedstawiciele inwestora zapewniają, że działają zgodnie z przepisami prawa (w trybie Ustawy z 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym). Nie mogą wykupić od ludzi tych działek. Mogą jedynie wypłacić odszkodowanie. Jego wysokość określi licencjonowany rzeczoznawca po zakończeniu prac na danej nieruchomości. Przyznają również, że istotna zmiana trasy rurociągu, poza korektami, nie jest możliwa. Projektanci rurociągu weryfikują, czy i w jakim stopniu możliwe jest uwzględnienie uwag mieszkańców, zgłoszonych podczas spotkania informacyjnego w październiku 2019 r.

 

Termin realizacji projektu

rurociąg harmonogram

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę realizacja zaplanowana jest od lipca 2020 r. do grudnia 2021 r.

 

Planowany przebieg prac

 1. Prace geodezyjne i wytyczenie przebiegu rurociągu
 2. Usunięcie roślinności i zdjęcie urodzajnej warstwy ziemi
 3. Wyrównanie terenu w celu ułatwienia poruszania się maszyn budowlanych i budowa dróg tymczasowych
 4. Transport rur i rozładunek wzdłuż pasa montażowego
 5. Spawanie przygotowanych rur i łączenie w odcinki
 6. Wykonanie wykopów o odpowiedniej głębokości
 7. Układanie rurociągu
 8. Wykonanie prób i przeprowadzanie odbiorów technicznych
 9. Przywrócenie stanu właściwego terenu
 10. Oznaczenie trasy rurociągu
 11. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i formalne przekazanie rurociągu do eksploatacji

 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania: https://boronowtrzebinia.pl/pytania-i-odpowiedzi/

 

Wszystkich zainteresowanych planowaną budową rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.boronowtrzebinia.pl lub kontakt telefoniczny pod nr tel 532 242 910.