w u r

 

 

 „Już wiem, umiem, rozumiem. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Trzebinia”


 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 

 

Kalendarium prac nad projektem:

08.04.2011 - informacja Marszałka Woj. Małopolskiego do Burmistrza Trzebini o planowanym przedsięwzięciu pn. Indywidualizacja w klasach I –III,

18.04.2011 - udział zainteresowanych w szkoleniach nt. przygotowania wniosków i realizacji projektu,

10.05.2011 - spotkanie dyrektorów szkół celu przyjęcia podstawowych informacji o potrzebie realizacji projektu w szkołach trzebińskich,

18.05.2011 - złożenie pisemnej deklaracji  przez Burmistrza Trzebini do IP II WUP Kraków o uczestnictwie Gminy Trzebinia w projekcie,

- powołanie Zespołu Projektowego, który na podstawie przedłożonych przez szkoły informacji opracował wniosek o dofinansowanie,

28.06.2011- złożenie wniosku do WUP Kraków  z terminem realizacji 01.II 2012 do 31.VIII 2013,

28.07.2011 - pozytywna ocena wniosku pod względem formalnym,

10.11.2011 - pozytywna ocena merytoryczna i przyjęcie wniosku do realizacji pod nrumeremWDN-POKL.09.01.02-12-026/11,

17.01.2012 - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu na kwotę 403 425,56 zł.

 

 

Założenia projektu:

We wszystkich trzebińskich szkołach wprowadzone zostały standardy określone w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” autorstwa Instytucji Zarządzającej PO KL:

Standard I – w szkole działa zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III . Nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów i opracowują bądź modyfikują programy nauczania.

Standard II – Nauczyciele prowadzący zajęcia w poszczególnych klasach realizują opracowany program, w tym indywidualizują pracę z uczniem, dostosowując ją do potrzeb i możliwości dziecka.

Standard III -  nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb.

 

Wprowadzany projekt pozwoli na realizacje pozostałych dwóch standardów tj.

Standard IV -  doposażenie bazy dydaktycznej klas I –III w sprzęt i pomoce, które posłużą  do realizacji zajęć z dziećmi.

Standard V – Szkoła zrealizuje ofertę zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizacje  procesu dydaktycznego, opracowana przez zespół nauczycieli danej szkoły.

 

Projektem objęci zostaną uczniowie i uczennice klas I – III szkół podstawowych w Gminie Trzebinia, 450 dzieci (194 uczennic i 256 uczniów). W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy lub szczególne uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze i artystyczne. Dobór dzieci do uczestnictwa w projekcie został dokonany w oparciu o przeprowadzoną przez wszystkie szkoły diagnozę. Diagnoza sytuacji w szkołach została przeprowadzona przez zespół nauczycieli, powołany w celu zdiagnozowania indywidualnych potrzeb ucznia w obszarze edukacji i wychowania, w którego skład weszli wychowawcy klas I – III, a także dodatkowo pedagog szkolny/psycholog, bibliotekarz, nauczyciel plastyki/muzyki, nauczyciel w-f. 

 

Wyniki diagnozy wykazały, iż niezbędne jest przeprowadzenie specjalistycznych zajęć, wspomagających pracę szkoły w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych. Jednocześnie wychowawcy przeprowadzili wstępne spotkanie z rodzicami dzieci, podczas którego zaprezentowane zostały założenia projektowe. Rodzice z aprobatą podeszli do przedstawionych propozycji i wykazali zainteresowanie planowanym wsparciem projektowym. Ostatecznej rekrutacji dzieci

do zajęć dokonał  zespół nauczycieli, działający zgodnie z regulaminem rekrutacji, w którym są również zawarte obowiązki rodziców i opiekunów.

 

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny. W 7 rodzajach zaplanowanych zajęć, łącznie 4.294h, weźmie udział 450 uczniów. Każdy uczeń ma prawo uczestniczyć w kilku zajęciach. Realizacja projektu ułatwi dzieciom przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI, co docelowo przyczyni się do poprawy wyników sprawdzianu przeprowadzonego na koniec VI klasy szkoły podstawowej (w szczególności uczniów mających problemy w nauce). Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkół przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów. W wyniku realizacji projektu zostanie nawiązana ścisła współpraca z rodzicami dzieci, które zostaną objęte wsparciem. Rodzice będą zaangażowani również w mierzenie efektów prowadzonych działań projektowych.

 

Szczegółowy harmonogram zajęć w poszczególnych szkołach zostanie wystawiony do wglądu dla rodziców na gazetce szkolnej oraz stronie internetowej szkoły.

 

 

Rodzaje zajęć:

Zaj. 1 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

Zaj. 2 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

Zaj. 3 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

Zaj. 4 - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

Zaj. 5 - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

Zaj. 6 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

Zaj. 7 - zajęcia artystyczne.

 

zajęcia dodatkowe w SP 3

Zaj.1 – 1 gr. 8-os., łącznie 90h zajęć (30h w I et. i 60h w II et.)

Zaj.2 – 1 gr. 8-os., łącznie 90h zajęć (30h w I et. i 60h w II et.)

Zaj.3 – 1 gr. 4-os., łącznie 90h zajęć (30h w I et. i 60h w II et.)

Zaj.4 – 1 gr. 6-os., łącznie 90h zajęć (30h w I et. i 60h w II et.)

Zaj.7 – 1 gr. 8-os., łącznie 90h zajęć (30h w I et. i 60h w II et.)

RAZEM odbędzie się 450h dla 5 rodzajów zajęć dodatkowych

 

zajęcia dodatkowe w SP 4

Zaj.1 – 2 gr. po 8-os., łącznie 120h zajęć (60h w I et. i 60h w II et.)

Zaj.2 – 1 gr. 8-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.3 – 1 gr. 3-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.5 – 1 gr. 8-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

RAZEM odbędzie się 300h dla 4 rodzajów zajęć dodatkowych

 

zajęcia dodatkowe w SP 6

Zaj.1 – 6 gr. dla 28 os., łącznie 240h zajęć (80h w I et. i 160h w II et.)

Zaj.2 – 3 gr. dla 14 os., łącznie 120h zajęć (36h w I et. i 84h w II et.)

Zaj.3 – 5 gr. dla 20 os., łącznie 150h zajęć (90h w I et. i 60h w II et.)

Zaj.4 – 3 gr. dla 30 os., łącznie 94h zajęć (30h w I et. i 64h w II et.)

Zaj.5 – 1 gr. 10-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.6 – 4 gr. dla 32 os., łącznie 120h zajęć (60h w I et. i 60h w II et.)

Zaj.7 – 3 gr. dla 24 os., łącznie 90h zajęć (30h w I et. i 60h w II et.)

RAZEM odbędzie się 874h dla 7 rodzajów zajęć dodatkowych

 

zajęcia dodatkowe w SP 8

Zaj.1 – 7 gr. dla 47 os., łącznie 210h zajęć (150h w I et. i 60h w II et.)

Zaj.2 – 2 gr. 8-os., łącznie 60h zajęć (60h w I et.)

Zaj.3 – 6 gr. 4-os., łącznie 180h zajęć (90h w I et. i 90h w II et.)

Zaj.4 – 6 gr. 10-os., łącznie 180h zajęć (30h w I et. i 150h w II et.)

Zaj.5 – 8 gr. 10-os., łącznie 240h zajęć (150h w I et. i 90h w II et.)

Zaj.6 – 2 gr. 8-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

RAZEM odbędzie się 930h dla 6 rodzajów zajęć dodatkowych

 

zajęcia dodatkowe w SP Bolęcin

Zaj.1 – 2 gr. dla 15 os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.2 – 2 gr. 8-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.3 – 2 gr. 4-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.4 – 1 gr. 10-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

RAZEM odbędzie się 240h dla 4 rodzajów zajęć dodatkowych

 

zajęcia dodatkowe w SP Dulowa

Zaj.1 – 1 gr. 8-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.2 – 1 gr. 8-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.3 – 2 gr. 4-os., łącznie 120h zajęć (60h w I et. i 60h w II et.)

Zaj.4 – 3 gr. dla 15 os., łącznie 180h zajęć (90h w I et. i 90h w II et.)

RAZEM odbędzie się 420h dla 4 rodzajów zajęć dodatkowych

 

zajęcia dodatkowe w SP Lgocie

Zaj.1 – 2 gr. dla 8 os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.2 – 2 gr. dla 10 os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.3 – 2 gr. 4-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.4 – 1 gr. 10-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.5 – 1 gr. 10-os., łącznie 30h zajęć (30h w II et.)

RAZEM odbędzie się 270h dla 5 rodzajów zajęć dodatkowych

zajęcia dodatkowe w SP Myślachowice

Zaj.1 – 2 gr. dla 10 os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.2 – 2 gr. dla 10 os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.3 – 2 gr. 4-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.4 – 1 gr. 10-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.5 – 1 gr. 10-os., łącznie 30h zajęć (30h w II et.)

RAZEM odbędzie się 270h dla 5 rodzajów zajęć dodatkowych

 

zajęcia dodatkowe w SP w Psarach

Zaj.1 – 1 gr. 8-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.3 – 2 gr. 4-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.4 – 2 gr. 10-os., łącznie 120h zajęć (60h w I et. i 60h w II et.)

Zaj.6 – 1 gr. 8-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

RAZEM odbędzie się 300h dla 4 rodzajów zajęć dodatkowych

 

zajęcia dodatkowe w ZSP w Młoszowej

Zaj.1 – 2 gr. 8-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.2 – 2 gr. 8-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.3 – 2 gr. 4-os., łącznie 60h zajęć (30h w I et. i 30h w II et.)

Zaj.4 – 1 gr. 10-os., łącznie 30h zajęć (30h w II et.)

Zaj.6 – 1 gr. 8-os., łącznie 30h zajęć (30h w II et.)

RAZEM odbędzie się 240h dla 5 rodzajów zajęć dodatkowych

 

 

 

Projekt: „Już wiem, umiem, rozumiem. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Trzebinia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego