loga

 

Przedmiot projektu:

 

W celu stworzenia odpowiedniego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości w naszej gminie podjęto decyzję o wydzieleniu specjalnej strefy aktywności gospodarczej w południowej części miasta, obejmującej blisko 42,4 ha terenów poprzemysłowych po byłych Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia" I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych. W ramach inwestycji zrealizowano zadania obejmujące m. in. budowę i modernizację dróg w strefie, budowę i modernizację dróg dojazdowych do strefy, budowę kanalizacji deszczowej w drogach i oświetlenie dróg. Projekt realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj", obejmującym kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej oraz realizację późniejszych robót budowlanych.

 

SAG

 

Okres realizacji projektu:

 

Projekt realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj", obejmującym:

- opracowanie dokumentacji projektowej (planowany termin zakończenia prac: 31 sierpień 2012 r.),

- wykonanie robót budowlanych (planowany termin zakończenia prac: 30 czerwiec 2013 r.).

 

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą (sierpnień 2011 r.) W początkowym okresie realizacji opracowano dokumentację projektową z planowanym terminem zakończenia prac projektowych na 31 sierpień 2012 r. W marcu 2012 r. rozpoczęto fazę inwestycyjną, polegającą na budowie oświetlenia ul. Dworcowej na odcinku od ul. Słowackiego o długości ok. 760 m z planowanym terminem zakończenia na 31 październik 2012 r.

W ramach projektu wybudowano i zmodernizowano drogi o łącznej długości ok. 2 191 m – ułożono nawierzchnię bitumiczną jezdni wraz z budową chodników, oświetleniem i kanalizacją.

 

Planowany termin zakończenia realizacji zadania (zakończenie robót budowlanych): 30 czerwiec 2013 r.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 sierpień 2013 r.

 
 

Instytucja dofinansująca:

 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działania 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schematu B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha.

 

 

Wartość inwestycji:

 

8.488.300,01 zł, w tym dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 6.790.640,01 zł.

 
 

Beneficjent:

 

Gmina Trzebinia

 
 

Cel projektu:

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Trzebini jako lokalnego ośrodka rozwoju społeczno-gospodarczego.

 
 

Wykonawca prac:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Królówka 306

Oddział Kraków ul. Półłanki 29G

 

Relacja z otwarcia Strefy w dniu 29.08.2013 r.

 

SAGPobierz informację o Strefie [PDF]

 

Przykłady realizacji drogowych w Strefie:

 

realizacje drogowe