loga

 

Przedmiot projektu:

Projekt polegał na kompleksowym uzbrojeniu leżącego odłogiem terenu (17,32 ha) i przystosowanie go do lokalizacji na nim zakładów produkcyjnych i usługowych.

 

SAG przy A4

 

W ramach SAG utworzono następującą infrastrukturę:

 • Drogi - 0,391 km
 • Chodniki - 1123,8 m2
 • Sieć wodociągowa – 792 m
 • Sieć kanalizacji sanitarnej – 184 m
 • Przepompownia – 1 szt.
 • Rowy melioracyjne (odbudowa) – 1788 m
 • Sieć oświetlenia ulicznego – 414 m
 • Kanał technologiczny – 442 m.

 

W ramach infrastruktury dostępowej do SAG wykonano:

 • Droga dojazdowa do SAG -0,597 km
 • Sieć wodociągowa – 47 m
 • Sieć oświetlenia ulicznego przy drodze dojazd. do SAG - 528 m
 • Kanał technologiczny - 262 m
 • Chodniki przy drodze dojazdowej do SAG - 2100,3 m2
 • Przepusty w ul. Tuwima – 2 szt.
 • Sieć kanalizacji sanitarnej przy drodze dojazd. do SAG -ul. Tuwima – 580 m
 • Przepompownia – 1 szt.
 • Sieć kanalizacji opadowej przy drodze dojazdowej do SAG - ul. Tuwima – 233 m
 • Rowy melioracyjne (odbudowa) odprowadzające wodę z terenu SAG – 467 m

 

Okres realizacji projektu:

Projekt zrealizowany w systemie "zaprojektuj i wybuduj", obejmującym przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej i wykonanie robót budowlanych. W kwietniu 2012 roku przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji.

Wykonanie prac projektowych wraz z robotami budowlanymi: 01.04.2012 r. do 31.01.2014 r.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano w marcu 2014 r.

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działania 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schematu A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha.

 

Wartość inwestycji:

Całkowita wartość projektu: 3 358 035,13 zł, w tym dofinanasowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w kwocie 2 048 176,33 zł.

 

Beneficjent:

Gmina Trzebinia

 

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy gminy Trzebinia oraz utworzenie korzystnych warunków infrastrukturalnych dla potencjalnych inwestorów do lokalizacji nowych inwestycji.

 

Wykonawca prac:

EUROVIA Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

 

Plany rozwoju:

Teren strefy został włączony do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu inwestujący tu przedsiębiorcy mogą otrzymać atrakcyjny pakiet pomocy publicznej – zwolnienia z płacenia podatku dochodowego CIT lub PIT w wysokości zależnej od wielkości przedsiębiorstwa, wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych i tworzonych miejsc pracy.

 

Inwestowanie w Krakowskiej Specjalnej Strefie ekonomicznej wymaga podjęcia następujących kroków:

 

 • Przedłożenia listu intencyjnego przedstawiającego projekt inwestycyjny w ogólnym zarysie
 • Przystąpienia do negocjacji dotyczących nabycia/dzierżawy działki pod inwestycję
 • Przygotowania oferty inwestycyjnej w formie biznes planu
 • Przystąpienia do rokowań lub przetargu ogłoszonych przez Krakowski Park Technologiczny Sp. Z o.o. lub Gminę Trzebinia (w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej)
 • Uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie
 • Zakupu/dzierżawy nieruchomości
 • Realizacji projektu inwestycyjnego

 

Szczegóły dotyczące Krakowskie specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdują się na stronie www.sse.krakow.pl

 

 

Zobacz inne informacja na temat strefy: