logotypy 7

 

Przedmiot projektu:

Zakres rzeczowy projektu przewiduje: wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę: boiska do piłki ręcznej, wiaty, altany, nawierzchni chodników i parkingów, roboty ziemne – kanalizacja deszczowa, roboty montażowe kanalizacji deszczowej, drenaż, zbiornik wody deszczowej – roboty montażowe, roboty inne, budowę przyłącza kablowego, instalacje elektryczne oraz oświetlenie terenu.

 

Termin realizacji projektu: 15 sierpnia 2014 r.

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 4: Leader - Lokalna Grupa  Działania  „Partnerstwo na Jurze"

Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi".

 

Wartość inwestycji: 765 798,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 468 640,00 zł

 

Beneficjent: Gmina Trzebinia.

 

Cel projektu:

Podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Myślachowice poprzez zapewnienie wzrostu standardu infrastruktury publicznej dla rozwijania żywotności społeczno - kulturowej wsi Myślachowice oraz podniesienie atrakcyjności sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowej i turystycznej  dzięki zagospodarowaniu terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach.