W ramach Krajowego Systemu Usług, Punkty Konsultacyjne umożliwiają przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą bezpłatny dostęp do informacji w zakresie:
· administracyjno-prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej podejmowania, wykonywania, rezygnacji),
· zasadach i warunkach korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej,

· możliwościach i zasadach korzystania z usług specjalistycznych systemu, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń itp.,

· danych teleadresowych instytucji, przydatnych w rozwoju firmy.

 


Każdy, kto chce uzyskać informację związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, może być klientem Punktu Konsultacyjnego. Z bezpłatnych usług informacyjnych można korzystać:

· w siedzibie Punktu Konsultacyjnego,

· w miejscu pełnienia dyżuru,

· telefonicznie,

· drogą elektroniczną (e-mail).

 

 

Usługi informacyjne PK KSU są bezpłatne, ponieważ są współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy "Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops".

 

 

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych: