Burmistrz Miasta Trzebini przyjął do realizacji jako priorytetowy projekt pn. „Rewitalizacja Miasta Trzebinia etap I - przebudowa płyty rynku wraz z budową parkingu oraz renowacją gminnych budynków w centrum Miasta". Na to zadanie można było pozyskać zewnętrzne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego naborem wniosków o dofinansowanie projektów, w dniu 19.12.2008 r. Burmistrz Miasta Trzebini przekazał kartę tytułową programu rewitalizacji wraz z „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Trzebinia na lata 2007-2013", a 15 lipca 2009 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek został oceniony pozytywnie na etapie oceny formalnej, technicznej, merytorycznej właściwej i strategicznej.

 

W listopadzie 2009 r Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie dla projektu „Rewitalizacja Miasta Trzebinia etap I - przebudowa płyty rynku wraz z budową parkingu oraz renowacją gminnych budynków w centrum Miasta" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat A; Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W dniu 16.12.2009 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, reprezentowanym przez Pana Marka Nawarę - Marszałka Województwa Małopolskiego i Pana Marka Sowę - Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, a Gminą Trzebinia, reprezentowaną przez Pana Adama Adamczyka - Burmistrza Gminy Trzebinia, przy kontrasygnacie Pani Alicji Głuch - Skarbnika Gminy Trzebinia.

 

Całkowita wartość projektu wynosiła (wg stanu na dzień 16.12.2009 r.) 19 173 225,00 zł, a dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: 12 839 758,00 zł. Realizacja kluczowego przedsięwzięcia już się rozpoczęła, a Trzebinia po raz kolejny udowodniła, że jest dobrym miejscem i że warto ją wspierać.