infoMIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wypis i wyrys z MPZP

Jeżeli dla terenu planowanej inwestycji istnieje obowiązujący MPZP, można uzyskać urzędowy wypis i wyrys.

 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Architektury i Urbanistyki
 • Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r poz. 199, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U z 2015 r poz. 783 z późn.zm.)

 

Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebinia

W przypadku braku obowiązującego MPZP na terenie planowanej inwestycji, można uzyskać urzędowy wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebinia.

 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Architektury i Urbanistyki
 • Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r poz. 199, z póź. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U z 2015 r poz. 783 z późn.zm.)

 

Powstawanie i zmiana MPZP

W przypadku braku obowiązującego MPZP na terenie planowanej inwestycji, inwestor ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o jego sporządzenie. Możliwa jest także zmiana już obowiązującego MPZP.

W toku procedury planistycznej przewidziany jest udział społeczeństwa w tworzeniu zapisów powstającego czy zmienianego planu miejscowego.
Tryb przyjmowania wniosków reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Wymagane dokumenty: wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Architektury i Urbanistyki
 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z póź. zm.)

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia
tel. (+48) 32 71 11 049
fax (+48) 32 61 21 147
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

info DECYZJA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY (WZ)

W przypadku, gdy teren planowanej inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, niezbędnym jest uzyskanie decyzji WZ. Warunki zabudowy ustalane są w oparciu o wyniki sporządzonej w toku postępowania administracyjnego analizy urbanistyczno – architektonicznej. Granice obszaru analizy wyznacza się zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu (Dz. U. nr 164 poz. 1588) – w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem i nie mniejszej niż 50 m.

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie decyzji, ustalającej warunki zabudowy wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wydanie warunków zabudowy dla inwestycji produkcyjnych

 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Architektury i Urbanistyki
 • Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r poz. 199, z poź. zm.)
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.267)

 

W przypadku realizacji inwestycji celu publicznego na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, niezbędnym jest uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP).

 

Katalog celów publicznych: art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r poz. 518)

 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Architektury i Urbanistyki
 • Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.)
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267).

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia
tel. (+48) 32 71 11 049
fax (+48) 32 61 21 147
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

info DECYZJA ŚRODOWISKOWA (DUŚ)

W przypadku, gdy inwestycja jest przedsięwzięciem, mogącym zawsze  znacząco oddziaływać na środowisko, konieczne jest uzyskanie DUŚ.

 • Wykaz ww. przedsięwzięć: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami)
 • Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami

W toku postępowania administracyjnego o uzyskanie decyzji wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Sporządzenie tego dokumentu reguluje ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.

 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 1235, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – (Dz. U z 2010r nr 213 poz 1397 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 267)

 

W przypadku, gdy inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, konieczne jest uzyskanie DUŚ.

 • Wykaz ww. przedsięwzięć: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami).
 • Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami.
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 1235, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – (Dz. U z 2010r nr 213 poz 1397 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 267)

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia
tel. (+48) 32 71 11 039
fax (+48) 32 61 21 147
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

info OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Dla większych inwestycji, w wyniku których generowany będzie dodatkowy ruch, intensywnie obciążający już istniejący układ komunikacyjny, bądź inwestycji lokalizowanych w obszarze braku wystarczającej infrastruktury komunikacyjnej, warto przed wystąpieniem z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie z wnioskiem o zaopiniowanie koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji.


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. mjr Grzybowskiego 7, 32-500 Chrzanów
tel. (+48) 32 623 12 72, (+48) 32 623 46 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

info ZABYTKI

Dla inwestycji, dotyczących obiektów i obszarów zabytkowych, warto przed wystąpieniem z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy wystąpić do właściwego konserwatora zabytków z wnioskiem o zaopiniowanie koncepcji planowanej inwestycji w formie zaleceń konserwatorskich. Opinia taka wydawana jest odpowiednio przez: Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zalecenia konserwatorskie)

 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków
tel. (+48) 12 426 1010, (+48) 12 426 1011

 

info POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PnB)

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

 

W przypadku, gdy teren planowanej inwestycji stanowi użytek gruntowy podlegający wyłączeniu z produkcji rolnej – przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy uzyskać decyzję zezwalającą na jego wyłączenie z produkcji rolnej.

Wykaz gruntów podlegających wyłączeniu z produkcji rolnej: art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zezwolenie na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji nie skutkuje automatycznie zmianą użytków gruntowych w operacie ewidencji gruntów i budynków. Dopiero rozpoczęcie inwestycji (pierwszy wpis w dzienniku budowy) powoduje faktyczne wyłączenie gruntu rolnego z produkcji oraz konieczność aktualizacji danych dotyczących użytków gruntowych.

 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie
 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 1205 ze zm.)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
tel. (+48) 32 625 79 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych

W przypadku niektórych prac nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a jedynie dokonanie zgłoszenia.

 • Wykaz prac wymagających zgłoszenia: art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
 • Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie
 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 1409)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
tel. (+48) 32 625 79 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pozwolenie na budowę

Przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych należy uzyskać decyzję administracyjną, zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

 • Wykaz prac wymagających pozwolenia na budowę: art. 28, art.33 ust. 1 i2, art. 34 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.
 • Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego, obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie  z przeznaczeniem.
 • Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: Inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu. Decyzja o pozwoleniu wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie
 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2004r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 1409)

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
tel. (+48) 32 625 79 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

info TRANSAKCJE ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI

Wypis z ewidencji gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej lub zasadniczej

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to jeden z najważniejszych dokumentów, wymaganych przy wszelkiego rodzaju transakcjach kupna lub sprzedaży na rynku nieruchomości. Jest to dokument z ewidencji gruntów, zawierający takie informacje jak: numer księgi wieczystej gruntu, obszar i granice działki, numer ewidencyjny działki, informacje o położeniu działki, informacje o rodzaju użytków i klasie gruntu, informacje o właścicielu.

 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. Nr 240, z 2005r poz. 2027 z późniejszymi zm.)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
ul. Zielona 20, 32-500 Chrzanów
tel./fax  (+48) 32 712 10 53, (+48) 32 712 10 64


Zbywanie nieruchomości w trybie przetargowym

 • Wymagane dokumenty: Pisemny wniosek o nabycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Trzebinia
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu publikowany jest w formie zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini w dziale ogłoszeń
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r  poz. 518 z późn. zm.)
3.    Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.)

 

Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (jako działki przyległej)

1.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r  poz. 518 z późn. zm.)
3.    Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.)

 

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę

 • Wymagane dokumenty: pisemny wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę, zawierający następujące informacje: dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, adres), a w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą – nazwa firmy i adres siedziby, w przypadku osoby prawnej – nazwa firmy i adres siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów, położenie nieruchomości, powierzchnia dzierżawy (w przypadku części działki), cel dzierżawy - Zgodnie z procedurą dzierżawy nieruchomości komunalnych
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r  poz. 518 z późn. zm.)
3.    Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.)

 

Oddawanie nieruchomości w użyczenie

 • Wymagane dokumenty: pisemny wniosek o oddanie nieruchomości w użyczenie, zawierający następujące informacje: dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, adres), a w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą – nazwa firmy i adres siedziby, w przypadku osoby prawnej – nazwa firmy i adres siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów, położenie nieruchomości, powierzchnia użyczenia (w przypadku części działki), cel użyczenia.
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r  poz. 518 z późn. zm.)
3.    Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.)

 

Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

 • Wymagane dokumenty: pisemny wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością gruntową, zawierający następujące informacje: dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, adres), a w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą – nazwa firmy i adres siedziby, w przypadku osoby prawnej – nazwa firmy i adres siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów (władnącej oraz obciążanej), położenie nieruchomości, powierzchnię oraz opis przebiegu drogi służebnej.
 • Wydział odpowiedzialny: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.)
2.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r  poz. 518 z późn. zm.)
3.    Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.)


WYDZIAŁ  GEODEZJI I  GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia
tel. (+48) 32 71 11 079
fax (+48) 32 61 21 147
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

URZĄD MIASTA TRZEBINIA
32-540 Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego 14


Działalność Gospodarcza
Tel. (+48) 32 61 21 359, (+48) 32 71 11 082
e-mail: działalnośćTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. (+48) 32 71 11 079
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Architektury i Urbanistyki
Tel. (+48) 32 71 11 049
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Trzebinia  to  business