Plac zabaw w Trzebini

Lokalizacja placów zabaw na terenie miasta Trzebinia

 1. Plac zabaw ul. Słoneczna
 2. Plac zabaw ul. Parkowa
 3. Plac zabaw ul. Dworska (dawniej Zawadzkiego) Górka Dwór
 4. Plac zabaw ul. Styczniowa (dawniej 24-Stycznia)
 5. Plac zabaw ul. Grunwaldzka (bloki Krze )
 6. Plac zabaw ul. Grunwaldzka (oś. Domków Energetycznych)
 7. Plac zabaw os. Gwarków
 8. Plac zabaw Nr 1. ul. Jana Pawła II os. Energetyków
 9. Plac zabaw Nr 2. os. Energetyków ul. Jana Pawla II
 10. Plac zabaw os. Gaj
 11. Plac zabaw ul. Ogrodowa
 12. Plac zabaw ul. Robotnicza
 13. Plac zabaw ul. Graniczna
 14. Plac zabaw ul. 1-go Maja DOM GROMADZKI
 15. Plac zabaw ul. Kwiatowa
 16. Plac zabaw ul. 1-go Maja bloki
 17. Plac zabaw os. Widokowe (dawniej ZWM)
 18. Plac zabaw os. Krakowska
 19. Plac zabaw ul. Głogowa
 20. Plac zabaw ul. Kilińskiego
 21. Plac zabaw ul. Topolowa „DUŃSKI”
 22. Plac zabaw „Fundacja muszkieterów” ul. Kościuszki 2
 23. Plac zabaw ul. Grunwaldzka 97A
 24. Plac zabaw ul. Narutowicza
 25. Plac zabaw ul. B. Głowackiego - „Fundacja muszkieterów”

Place zabaw na terenie sołectw

 1. Plac zabaw Lgota ul. Szkolna
 2. Plac zabaw Psary ul. Leśna
 3. Plac zabaw Płoki ul. Parku Jurajskiego
 4. Plac zabaw Dulowa – zagospod. terenu Domu Gminnego, ul. Brata Alberta.
 5. Plac zabaw Czyżówka ul. Szkolna
 6. Plac zabaw Piła Kościelecka ul. Zielona
 7. Plac zabaw Młoszowa ul. Forkiewicza
 8. Plac zabaw Karniowice ul. Łokietka

 

Na wszystkich ww. obiektach obowiązuje "Regulamin placów zabaw", przyjęty uchwałą nr XIV/139/V/2007 Rady Miasta Trzebini z dnia 29.10.2007 r.:

Regulamin korzystania z placu zabaw

 1. Każdy korzystający z obiektu i jego urządzeń zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu. Regulamin obowiązuje w granicach placu zabaw wyznaczonych ogrodzeniem.
 2. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
 3. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej
 4. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
 • w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze.
 • zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
 • zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków.
 1. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
 • wyprowadzania zwierząt, niszczenia i uszkadzania roślinności, zaśmiecania terenu
 • niszczenia, uszkadzania lub usuwania elementów wyposażenia, a także korzystania z urządzeń placu zabaw w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
 • zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, przebywania osób nietrzeźwych oraz palenie tytoniu.
 • wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi, za wyjątkiem pojazdów wjeżdżających w związku z akcją ratowniczą i porządkową powołanych do tego służb.
 1. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia zabawowe placu zabaw, bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
 2. Na ternie placu zabaw mogą przebywać dzieci i młodzież szkolna od godziny 6.00 do 22.00.
 3. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych prosimy zgłaszać do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini tel. 32 711 10 29.